Hva er etterspørsel? Etterspørsel er et økonomisk begrep som refererer til mengden av en vare eller tjeneste som kjøpere er villige og i stand til å kjøpe til en bestemt pris og i en viss tidsperiode i et marked. Den reflekterer forbrukernes behov og ønsker og er et viktig element i hvordan en markedsøkonomi fungerer.

Etterspørselen inkluderer flere nøkkelaspekter:

 1. Beløp: Etterspørselen måles i kvantitative enheter av en vare eller tjeneste som kjøpere er villige til å kjøpe. For eksempel hvor mange varer eller hvor mange tjenester kunden er villig til å kjøpe.
 2. Pris: Pris på varer eller tjenester har direkte innvirkning på etterspørselen. Det er vanligvis et omvendt forhold mellom pris og mengden av en vare som kjøpere er villige til å kjøpe: ettersom prisen øker, avtar vanligvis etterspørselen, og omvendt.
 3. Periode: Etterspørselen kan variere over tid. På kort sikt kan etterspørselen være mer uelastisk, mens kjøperne på lang sikt kan ha mer tid til å reagere på endringer i priser og preferanser.
 4. Forbrukerpreferanser: Individuelle preferanser og smak hos forbrukere påvirker også etterspørselen. Noen ganger kan endringer i preferanser føre til endringer i mengden som etterspørres for visse varer eller tjenester.
 5. Forbrukerinntekt: Inntektsnivået til forbrukerne påvirker også etterspørselen. I noen tilfeller kan en økning i inntekt være ledsaget av en økning forbrukernes etterspørsel etter dyrere varer.

Effektiv forståelse og håndtering av etterspørsel er avgjørende for bedrifter, offentlige etater og andre økonomiske aktører for å optimere produksjon, forsyning av varer og tjenester og administrere prisene i markedet.

Hvordan selge merkede bedriftsprodukter på nettet

Betydningen av etterspørsel.

Betydning og forklaring av etterspørsel Hva er etterspørsel?

 

Etterspørselsverdi i økonomi representerer volumet av varer og tjenester som forbrukere er villige og i stand til å kjøpe til ulike priser i en gitt tidsperiode. Dette konseptet er viktig for å identifisere og analysere hvordan endringer i priser, inntekt, preferanser og andre faktorer påvirker forbrukernes kjøpsatferd og beslutninger. Her er noen nøkkelaspekter av betydningen av etterspørsel:

 1. Måling av markedsaktivitet:

  • Etterspørselen er en viktig indikator på markedsaktivitet og forbrukernes interesse for varer og tjenester. Høy etterspørsel kan indikere produktets popularitet og gunstige markedsforhold.
 2. Hva er etterspørsel? Prisdefinisjon:

  • Verdien av etterspørselen er nært knyttet til priselastisiteten. Å vite hvor følsom etterspørselen er for prisendringer hjelper bedrifter med å sette riktige priser for sine varer og tjenester.
 3. Produksjon og lagerplanlegging:

  • Det er viktig for produsenter å forutse fremtidig etterspørsel for å effektivt kunne planlegge produksjon og administrere varelager. Dette bidrar til å unngå overflødig varelager eller mangel i markedet.
 4. Hva er etterspørsel? Markedsstrategier:

  • Kunnskap om forbrukernes etterspørsel gjør at bedrifter kan utvikle effektiv markedsføring strategi, tar hensyn til preferanser og behov til målgruppen.
 5. Bestemme effektiviteten til annonsering og promotering:

  • Endringer i etterspørselen kan skyldes reklamekampanjer og markedsføringsstrategier. Etterspørselsverdianalyse lar bedrifter evaluere effektiviteten av markedsføringstiltakene deres.
 6. Hva er etterspørsel? Påvirkning på sysselsetting og økonomisk aktivitet:

  • Etterspørselen spiller en nøkkelrolle for å forme nivået på økonomisk aktivitet og sysselsetting. Høy etterspørsel etter varer og tjenester kan støtte veksten produksjon og etablering av nye arbeidere steder
 7. Definisjon av sentralbankpolitikk:

  • Etterspørselen er en viktig faktor som sentralbanker vurderer når de fastsetter pengepolitikk og styrer renter for å regulere økonomisk aktivitet.

Verdien av etterspørselen endres avhengig av mange faktorer, og analysen er et viktig verktøy for næringsliv, myndigheter og andre markedsaktører for å ta beslutninger og formulere strategier.

Determinanter for etterspørsel

Determinanter for etterspørsel

 

Det er fem determinanter for etterspørselen. Disse determinantene påvirker etterspørselen etter varer og tjenester i markedet. La oss lære om dem én etter én.

1. Varer og tjenester.

Den første og viktigste avgjørende faktoren er selve produktet. Du kan forvente høy etterspørsel hvis kvaliteten på produktene og tjenestene dine ikke er særlig god. Hvis en bedrift ønsker å tiltrekke seg kunder, må den sørge for at produktene og tjenestene dine møtes kundens forventninger. Dessuten er det svært viktig å prise produktene dine på en måte som nøkkelkundene dine har råd til, og at du fortsatt kan være lønnsom.

2. Hva er etterspørsel? Kostnader for konkurrerende produkter

Etterspørselen etter et produkt kan bli betydelig påvirket av konkurrerende produkter, inkludert prisene deres. Konkurrerende produkter er produkter som kan tilfredsstille de samme forbrukernes behov eller ønsker. Effekten av kostnadene for konkurrerende varer på etterspørsel oppstår vanligvis som følger:

 1. Priselastisitet i etterspørselen:

  • Hvis to varer er sterke substitutter (det vil si at de er like i egenskaper og kan erstatte hverandre), kan en endring i prisen på den ene varen påvirke etterspørselen etter den andre varen betydelig.
  • Hvis prisen på et konkurrerende produkt synker, kan dette redusere etterspørselen etter det produktet, spesielt hvis forbrukerne ser på det som alternativer.
 2. Substitusjonseffekt:

  • Når kostnadene for et konkurrerende produkt øker, kan forbrukere bytte til et rimeligere eller mer verdifullt alternativ. Dette kan føre til økt etterspørsel etter et lavere priset produkt.
 3. Hva er etterspørsel? Markedskonkurranse:

  • De høye kostnadene ved konkurrerende produkter kan skape en mulighet for andre leverandører til å tiltrekke seg forbrukere med rimeligere priser eller forbedrede produktegenskaper.
 4. Elastisitet av etterspørsel avhengig av priser:

  • Kostnadseffekten av konkurrerende varer kan vise seg i nivået elastisitet i etterspørselen. Hvis forbrukerne er prissensitive og enkelt kan bytte mellom produkter, kan etterspørselen bli mer elastisk.
 5. Hva er etterspørsel? Grensenytte:

  • Endringer i kostnadene for konkurrerende produkter kan også påvirke den marginale nytten av et produkt for forbrukeren. Hvis prisen på et konkurrerende produkt synker, blir det mindre lønnsomt for forbrukeren å kjøpe det dyrere produktet.

Kostnadseffekten av konkurrerende produkter varierer avhengig av produktenes spesifikke egenskaper, forbrukerpreferanser og spesifikke markedsforhold. Det er viktig for bedrifter og markedsførere å vurdere virkningen av prisene på konkurrerende produkter når de utarbeider strategi prissetting og markedsføring.

5 faktorer å vurdere når du velger et dropshipping-konsept.

3. Etterspørsel. Forbrukerinntekt.

Den tredje faktoren er forbrukerinntekt. Folk tar forbruksbeslutninger basert på inntekten deres. Inntekt er en av faktorene som bestemmer omstendighetene.

4. Forbrukernes smak og preferanser

Forbrukers smak og preferanser er en av de avgjørende faktorene som hjelper forbrukerne å ta kjøpsbeslutninger. For eksempel vil en vegansk forbruker aldri kjøpe kjøttproduktene dine. Av denne grunn har land som India svært få forbrukere av storfekjøtt.

5. Forbrukernes forventninger

Den endelige determinanten av etterspørselen er svært variabel. Forbrukernes forventninger endres med endrede inntekter og økonomiske forhold. For eksempel, når helsen til økonomien er svak, har de en tendens til å bruke mindre.

Når det er frykt for inflasjon i fremtiden, er sjansen stor for at de vil være mer sannsynlig å kjøpe i bulk for å fylle opp varer for fremtiden. I slike scenarier vil etterspørselen øke betydelig.

Etterspørselskurve. Hva er etterspørsel?

Etterspørselskurve

Etterspørselskurver skapes når folk kjøper forskjellige mengder varer til forskjellige priser. En etterspørselskurve viser dataene til en detaljert etterspørselsplan. I en etterspørselskurve er prisen angitt på X-aksen, og mengde som kjøpes er angitt på Y-aksen. Formen på etterspørselskurven er lik en skrånende C. Dette oppstår fordi folk kjøper færre varer når prisen av en vare er høy, og færre varer når prisen er høy.

Hvis etterspørselskurven for en vare er flat, betyr det at folk vil kjøpe mye selv om prisen på varen endrer seg litt. I tilfellet der etterspørselen etter varer ikke endres med endringer i kostnadene for produkter, er formen på etterspørselskurven relativt bratt.

Elastisitet i etterspørselen.

Elastisitet i etterspørselen er et mål som beskriver hvor mye en prosentvis endring i mengden av en vare eller tjeneste tilsvarer en prosentvis prisendring. Det hjelper å forstå hvor følsom etterspørselsmengden er for endringer i prisen.

Det er flere typer etterspørselselastisitet:

 1. Absolutt etterspørselselastisitet:

  • Måler hvor mye etterspurt mengde endres som svar på en prosentvis prisendring. Formel: E = (%ΔQ / %ΔP)
  • Hvis E > 1, sies etterspørselen å være elastisk (prissensitiv).
  • Hvis E = 1, sies etterspørselen å være enhetselastisk.
  • Hvis E < 1, anses etterspørselen som uelastisk (ufølsom for pris).
 2. Hva er etterspørsel? Relativ elastisitet i etterspørselen:

  • Måler forholdet mellom prosentvis endring i mengde og prosentvis prisendring.
  • Formel: E = (%ΔQ / %ΔP) * P / Q
  • Forteller hvordan prisendringer påvirker den totale salgsinntekten.
 3. Inntektselastisitet:

  • Måler hvor mye mengden av en vare vil endre seg som svar på endring i kjøpers inntekt. Formel: E_y = (%ΔQ / %ΔY)
  • Hvis E_y > 0, anses produktet som normalt (etterspørselen øker med inntekten).
  • Hvis E_y < 0, anses produktet som dårligere (etterspørselen avtar når inntekten øker).
 4. Hva er etterspørsel? Krysselastisitetskoeffisient:

  • Måler hvor mye mengden av en vare vil endre seg som svar på en endring i prisen på en annen vare. Formel: E_{xy} = (%ΔQ_x / %ΔP_y)
  • Hvis E_{xy} > 0, anses varer som substitutter (en økning i prisen på ett produkt fører til en økning i etterspørselen etter et annet).
  • Hvis E_{xy} < 0, anses varer som komplementære (å øke prisen på en vare fører til en nedgang i etterspørselen etter en annen).

Å forstå elastisiteten i etterspørselen hjelper bedrifter og offentlige etater å forutsi endringer i etterspørselen etter varer og tjenester som svar på endringer i priser, inntekt og andre faktorer.

Samlet etterspørsel

Aggregat (eller aggregert) representerer den totale mengden varer og tjenester som kjøpere er villige og i stand til å kjøpe i en økonomi i en gitt tidsperiode til forskjellige prisnivåer. Dette konseptet er en viktig del av makroøkonomiske modeller, som ser på økonomien som en helhet i stedet for individuelle markeder.

Samlet etterspørsel bestemmes av summen av de individuelle kravene til alle forbrukere, firmaer, myndigheter og land for alle typer varer og tjenester. Dette inkluderer forbruk, investeringer, offentlige kjøp og nettoeksport (forskjellen mellom eksport og import).

Formelt kan den samlede etterspørselen representeres som følger:

Samlet etterspørsel=Forbruk+Investering+Offentlige kjøp+Nettoeksport

 

 • Forbruk (C): Beløpet som husholdninger og enkeltpersoner er villige til å bruke på varer og tjenester.
 • Investeringer (I): Volum kapitalinvesteringer bedrifter innen utstyr, konstruksjon, forsyninger, etc.
 • Offentlige innkjøp (G): Offentlige utgifter til varer og tjenester.
 • Netto eksport (NX): Forskjellen mellom eksport (X) og import (M). Hvis nettoeksporten er positiv, betyr det at eksporten er større enn importen.

Samlet etterspørsel spiller en viktig rolle i studiet av makroøkonomisk aktivitet og kan brukes til å måle og analysere det generelle nivået av økonomisk aktivitet i et land eller en region. Endringer i samlet etterspørsel kan påvirke nivået på produksjon, sysselsetting og inflasjon i en økonomi.

Trykkeri АЗБУКА 

Sosial lagdeling. Hva er sosial lagdeling? Typer og faktorer