Η σύγκριση στη λογοτεχνία είναι η διαδικασία σύγκρισης και ανάλυσης διαφορετικών κειμένων, χαρακτήρων, θεμάτων, μοτίβων ή ιδεών με σκοπό τον εντοπισμό ομοιοτήτων, διαφορών και κατανόησης των νοημάτων και των βάθους των λογοτεχνικών έργων.

Αυτή η μέθοδος ανάλυσης επιτρέπει σε ερευνητές και αναγνώστες να ανακαλύψουν θεματικές, δομικές, υφολογικές και συμβολικές παραλληλίες μεταξύ διαφορετικών έργων, κάτι που βοηθά στη διεύρυνση της κατανόησης της λογοτεχνίας γενικά καθώς και των ειδικών κειμένων.

Η σύγκριση μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο μεταξύ των έργων του ίδιου συγγραφέα όσο και μεταξύ διαφορετικών συγγραφέων, διαφορετικών εποχών, ειδών και πολιτισμών. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται επίσης συχνά στην ακαδημαϊκή έρευνα και στη λογοτεχνική κριτική για την ανάλυση κειμένων και την ανακάλυψη των νοημάτων και των επιρροών τους.

Είδη λογοτεχνικής σύγκρισης.

Η λογοτεχνική σύγκριση μπορεί να γίνει σύμφωνα με διαφορετικά κριτήρια και με διαφορετικές μορφές. Μερικοί από τους τύπους λογοτεχνικής σύγκρισης παρατίθενται παρακάτω:

1. Σύγκριση στη βιβλιογραφία. Συγκριτική ανάλυση έργων.

Η συγκριτική λογοτεχνική ανάλυση είναι μια μέθοδος λογοτεχνικής έρευνας που περιλαμβάνει την ανάλυση δύο ή περισσότερων λογοτεχνικών κειμένων προκειμένου να εντοπιστούν ομοιότητες, διαφορές και χαρακτηριστικά μεταξύ τους. Αυτή η μέθοδος επιτρέπει στους ερευνητές να εξετάσουν διάφορες πτυχές των έργων, όπως η δομή, η πλοκή, οι χαρακτήρες, τα θέματα, το ύφος και η γλώσσα, και να τα συγκρίνουν μεταξύ τους για να αποκτήσουν μια βαθύτερη κατανόηση των κειμένων.

Η συγκριτική ανάλυση των έργων μπορεί να έχει διαφορετικούς σκοπούς:

 • Εντοπισμός θεματικών και συμβολικών παραλληλισμών: Οι ερευνητές μπορούν να συγκρίνουν έργα για να προσδιορίσουν τα κοινά θέματα και σύμβολα που υπάρχουν σε αυτά και να ανακαλύψουν το νόημα και τη σημασία τους.
 • Ανάλυση στυλ και τεχνικών: Η συγκριτική ανάλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εξετάσει τα διαφορετικά λογοτεχνικά στυλ, συσκευές και τεχνικές που χρησιμοποιούνται από τους συγγραφείς και να καθορίσει την αποτελεσματικότητά τους και τον αντίκτυπό τους στο έργο.
 • Μελέτη της ανάπτυξης ενός θέματος ή μοτίβου: Οι ερευνητές μπορούν να συγκρίνουν έργα για να παρακολουθήσουν την ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου θέματος, μοτίβου ή ιδέας σε διαφορετικά κείμενα ή δημιουργικότητα συγκεκριμένα ο συγγραφέας.
 • Καθορισμός επιρροής: Η συγκριτική ανάλυση χρησιμοποιείται συχνά για τον εντοπισμό της επιρροής ενός έργου ή ενός συγγραφέα σε άλλα έργα ή σε άλλους συγγραφείς.
 • Αποκαλυπτικό πλαίσιο: Οι ερευνητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη συγκριτική ανάλυση για να αποκαλύψουν το πολιτιστικό, ιστορικό ή κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δημιουργήθηκαν τα έργα και να κατανοήσουν τη σημασία τους σε αυτό το πλαίσιο.

Η συγκριτική ανάλυση των έργων είναι σημαντική εργαλείο στη λογοτεχνική κριτική και έρευνα γιατί ενισχύει την κατανόηση των λογοτεχνικών έργων και αποκαλύπτει τα νοήματα και τις επιρροές τους.

2. Σύγκριση των μεθόδων του συγγραφέα.

Μια σύγκριση μεθόδων είναι μια ανάλυση των διαφορετικών τεχνικών, συσκευών και στυλ που χρησιμοποιούνται από διαφορετικούς συγγραφείς στα λογοτεχνικά τους έργα. Αυτή η ερευνητική μέθοδος μας επιτρέπει να προσδιορίσουμε τα χαρακτηριστικά κάθε συγγραφέα, το ατομικό του στυλ και την προσέγγισή του στη δημιουργικότητα.

Σύγκριση στη Λογοτεχνία. Ακολουθούν ορισμένες πτυχές που μπορούν να συμπεριληφθούν σε μια σύγκριση ιδιόκτητων μεθόδων:

 • Στυλ γραφής: Περιλαμβάνει την επιλογή του λεξιλογίου, της σύνταξης και του συνολικού ρυθμού του κειμένου. Μερικοί συγγραφείς μπορεί να προτιμούν ένα πιο επίσημο στυλ, ενώ άλλοι μπορεί να χρησιμοποιούν ένα πιο συνομιλητικό ή πειραματικό στυλ γραφής.
 • Δομή της εργασίας: Περιγράφει την οργάνωση του κειμένου, συμπεριλαμβανομένης της γραμμής της πλοκής, της σειράς των γεγονότων, της χρήσης αναδρομών στο παρελθόν ή χρονικών πηδημάτων και της παρουσίας διαφορετικών αφηγητών ή προοπτικών.
 • Χαρακτήρες: Οι ερευνητές μπορούν να συγκρίνουν χαρακτήρες που δημιουργήθηκαν από διαφορετικούς συγγραφείς και την ανάπτυξή τους κατά τη διάρκεια ενός έργου. Αυτό περιλαμβάνει τη μελέτη κίνητρα χαρακτήρων, τον εσωτερικό τους κόσμο και τις σχέσεις μεταξύ τους.
 • Θέματα και μοτίβα: Η σύγκριση των θεμάτων και των μοτίβων που χρησιμοποιούνται από διαφορετικούς συγγραφείς αποκαλύπτει κοινά θέματα στο έργο τους, καθώς και την ατομική τους στάση σε ορισμένες ιδέες και ζητήματα.
 • Χρήση λογοτεχνικές συσκευές: Κάθε συγγραφέας μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δικά του λογοτεχνικά εργαλεία όπως αλληγορία, μεταφορά, συμβολισμό, ειρωνεία κ.λπ. για να μεταφέρει τις ιδέες και τα συναισθήματά του.

Η σύγκριση των μεθόδων ενός συγγραφέα βοηθά όχι μόνο στον εντοπισμό των μοναδικών χαρακτηριστικών κάθε συγγραφέα, αλλά και στην κατανόηση ποιες τεχνικές μπορεί να είναι αποτελεσματικές στη μετάδοση ορισμένων ιδεών ή συναισθημάτων. Αυτό μέθοδος ανάλυσης ιδιαίτερα χρήσιμο για τη λογοτεχνική κριτική, καθώς και για τη μελέτη της ιστορίας της λογοτεχνίας και της επιρροής διαφορετικών συγγραφέων μεταξύ τους.

3. Σύγκριση στη βιβλιογραφία χαρακτήρες.

Η σύγκριση χαρακτήρων είναι η ανάλυση και σύγκριση χαρακτήρων που παρουσιάζονται σε διάφορα λογοτεχνικά έργα. Αυτή η μέθοδος επιτρέπει στους ερευνητές να εντοπίσουν κοινά σημεία, διαφορές, εξέλιξη και επιρροή χαρακτήρων στις πλοκές και τα θέματα των έργων.

Ακολουθούν ορισμένες πτυχές που μπορούν να συμπεριληφθούν στην αντιστοίχιση χαρακτήρων:

 • Χαρακτηριστικά και γνωρίσματα του χαρακτήρα: Αναλύονται διάφορες πτυχές της προσωπικότητας των χαρακτήρων, όπως τα κίνητρα, οι φόβοι, οι στόχοι, οι ιδιότητες και τα ελαττώματα τους. Οι ερευνητές μπορούν να συγκρίνουν, για παράδειγμα, πώς αντιδρούν διαφορετικοί χαρακτήρες στα ίδια γεγονότα ή πώς αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια μιας εργασίας.
 • Ρόλος στην πλοκή και σχέσεις με άλλους χαρακτήρες: Αναλύει πώς αλληλεπιδρούν οι χαρακτήρες μεταξύ τους και πώς οι πράξεις τους επηρεάζουν την πορεία της πλοκής. Η σύγκριση σάς επιτρέπει να εντοπίσετε διαφορές και ομοιότητες στις σχέσεις μεταξύ χαρακτήρων σε διαφορετικά έργα.
 • Συμβολική έννοια: Ορισμένοι χαρακτήρες μπορεί να είναι συμβολικές αναπαραστάσεις ορισμένων ιδεών, αξιών ή αρχέτυπων. Συγκρίνοντας χαρακτήρες, οι ερευνητές μπορούν να αποκαλύψουν βαθύτερα νοήματα και συμβολικές πτυχές των λογοτεχνικών έργων.
 • Εξέλιξη χαρακτήρων: Οι ερευνητές μπορούν να συγκρίνουν την ανάπτυξη χαρακτήρων σε πολλά έργα ή σε ένα μόνο έργο για να εντοπίσουν αλλαγές στην προσωπικότητά τους, τους στόχους ή τις σχέσεις τους.
 • Επιρροή σε άλλα έργα: Οι συγκρίσεις χαρακτήρων μπορούν επίσης να βοηθήσουν στον προσδιορισμό της επιρροής συγκεκριμένων χαρακτήρων σε άλλα λογοτεχνικά έργα, καθώς και σε πολιτιστικές και λογοτεχνικές τάσεις.

Η αντιπαράθεση χαρακτήρων είναι σημαντική μέθοδος ανάλυσης στη λογοτεχνική κριτική και έρευνα, καθώς επιτρέπει την καλύτερη κατανόηση του ρόλου και της σημασίας τους στα έργα, καθώς και της επίδρασής τους στους αναγνώστες και στο πολιτιστικό πλαίσιο συνολικά.

4. Θεματική σύγκριση.

Η θεματική σύγκριση είναι μια μέθοδος λογοτεχνικής ανάλυσης που εστιάζει στη σύγκριση και ανάλυση θεμάτων, μοτίβων και ιδεών που παρουσιάζονται σε διαφορετικά λογοτεχνικά έργα. Αυτή η ερευνητική μέθοδος μας επιτρέπει να εντοπίσουμε κοινά θέματα και μοτίβα, καθώς και διαφορές στην ερμηνεία και την ανάπτυξή τους σε διαφορετικά έργα.

Σύγκριση στη λογοτεχνία Ακολουθούν ορισμένες πτυχές της θεματικής σύγκρισης:

 • Προσδιορισμός βασικών θεμάτων: Οι ερευνητές αναλύουν έργα της λογοτεχνίας για να προσδιορίσουν τα υποκείμενα θέματα που διαπερνούν τις πλοκές, τους χαρακτήρες και τα σύμβολά τους.
 • Σύγκριση κοινών θεμάτων: Συγκρίνοντας έργα, οι ερευνητές μπορούν να εντοπίσουν κοινά θέματα που τέμνονται μεταξύ διαφορετικών κειμένων και να εντοπίσουν το νόημα και τις παραλλαγές τους.
 • Ανάλυση κινήτρων και συμβόλων: Η θεματική σύγκριση περιλαμβάνει επίσης την εξέταση των διαφόρων μοτίβων και συμβόλων που χρησιμοποιούνται στα έργα και τον προσδιορισμό της σημασίας και της σημασίας τους στο πλαίσιο κάθε έργου.
 • Διερεύνηση της ανάπτυξης θεμάτων: Οι ερευνητές μπορούν να συγκρίνουν πώς διαφορετικοί συγγραφείς αναπτύσσουν και ερμηνεύουν θέματα και μοτίβα στα έργα τους για να εντοπίσουν διαφορές στην προσέγγιση και την οπτική γωνία.
 • Προσδιορισμός επιρροής και πλαισίου: Η θεματική σύγκριση μπορεί να βοηθήσει στον προσδιορισμό της επιρροής του πολιτιστικού, ιστορικού και κοινωνικού πλαισίου στη διαμόρφωση και ανάπτυξη θεμάτων και μοτίβων στη λογοτεχνία.
 • Κατανόηση νοημάτων και ιδεών: Αναλύοντας θέματα και μοτίβα σε διάφορα έργα, οι ερευνητές μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τις υποκείμενες ιδέες, αξίες και μηνύματα που μεταφέρονται μέσω λογοτεχνικών κειμένων.

Η θεματική σύγκριση παίζει σημαντικό ρόλο στη λογοτεχνική κριτική και έρευνα γιατί επιτρέπει στους ερευνητές να διευρύνουν την κατανόηση των λογοτεχνικών έργων, να προσδιορίσουν τη σημασία και την επιρροή τους και να κατανοήσουν τις γενικές τάσεις στην ανάπτυξη λογοτεχνικών θεμάτων και μοτίβων.

5. Σύγκριση στη βιβλιογραφία. Σύγκριση ειδών και στυλ.

Η σύγκριση ειδών και στυλ είναι μια μέθοδος ανάλυσης που εστιάζει στη σύγκριση και τη μελέτη διαφορετικών λογοτεχνικών ειδών (για παράδειγμα, μυθιστόρημα, ποίηση, δράμα) και στυλ (για παράδειγμα, ρεαλισμός, συμβολισμός, σουρεαλισμός). Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στους ερευνητές να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά κάθε είδους και στυλ, καθώς και να εντοπίσουν τις ομοιότητες και τις διαφορές τους.

Ακολουθούν μερικοί τρόποι σύγκρισης ειδών και στυλ:

 • Χαρακτηριστικά των ειδών: Αναλύονται τα κύρια χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά κάθε λογοτεχνικού είδους, όπως δομή, θέματα, στόχοι και μορφές έκφρασης.
 • Χαρακτηριστικά στυλ: Οι ερευνητές αναλύουν τις κύριες στυλιστικές συσκευές που χρησιμοποιούνται στη λογοτεχνία, όπως η επιλογή της γλώσσας, χρήση μορφών λόγου, ρυθμού και τόνου.
 • Σύγκριση θεμάτων και μοτίβων: Οι ερευνητές μπορούν να συγκρίνουν τυπικά θέματα και μοτίβα που υπάρχουν σε διαφορετικά είδη και στυλ και να προσδιορίσουν την επιρροή τους στον χαρακτήρα κάθε είδους ή στυλ.
 • Χρήση λογοτεχνικών συσκευών: Η σύγκριση ειδών και στυλ περιλαμβάνει επίσης ανάλυση συγκεκριμένων λογοτεχνικών τεχνικών που είναι κοινές σε κάθε είδος ή στυλ, όπως η κατασκευή πλοκής, η ανάπτυξη χαρακτήρων και η ατμόσφαιρα.
 • Ιστορικό και πολιτιστικό πλαίσιο: Οι ερευνητές μπορούν επίσης να εξετάσουν το ιστορικό και πολιτιστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύχθηκαν διαφορετικά είδη και στυλ και την επιρροή τους στη διαμόρφωση και ανάπτυξή τους.
 • Εξέλιξη και αλληλεπίδραση: Η σύγκριση ειδών και στυλ επιτρέπει στους ερευνητές να παρακολουθούν εξέλιξη λογοτεχνικές μορφές και η μεταξύ τους αλληλεπίδραση σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους και πολιτισμικά πλαίσια.

Η σύγκριση ειδών και στυλ είναι μια σημαντική μέθοδος ανάλυσης στη λογοτεχνική θεωρία και κριτική, καθώς και στις σπουδές ιστορίας της λογοτεχνίας. Βοηθά στη διεύρυνση της κατανόησης των λογοτεχνικών μορφών και τάσεων, καθώς και στην κατανόηση της σημασίας τους σε ένα πολιτιστικό πλαίσιο.

6. Ιστορική σύγκριση.

Η ιστορική σύγκριση στη λογοτεχνία είναι μια μέθοδος ανάλυσης που εστιάζει στη σύγκριση λογοτεχνικών έργων από διαφορετικές ιστορικές περιόδους. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στους ερευνητές να εντοπίσουν αλλαγές, τάσεις και επιρροές που έχουν ασκηθεί στα λογοτεχνικά έργα με την πάροδο του χρόνου.

Σύγκριση στη Λογοτεχνία. Ακολουθούν ορισμένες πτυχές της ιστορικής σύγκρισης:

 • Πλαίσιο χρόνου και τόπου: Αναλύει τις ιστορικές συνθήκες μέσα στις οποίες δημιουργήθηκαν τα λογοτεχνικά έργα, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών πτυχών.
 • Χαρακτηριστικά λογοτεχνικών κινημάτων: Οι ερευνητές συγκρίνουν έργα από διαφορετικές λογοτεχνικές εποχές για να προσδιορίσουν τα κύρια χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά κάθε λογοτεχνικού κινήματος, όπως ο ρομαντισμός, ο ρεαλισμός, ο μοντερνισμός κ.λπ.
 • Εξέλιξη ειδών και στυλ: Η σύγκριση λογοτεχνικών έργων από διαφορετικές ιστορικές περιόδους αποκαλύπτει αλλαγές στα είδη, τα στυλ και τις τεχνικές γραφής, καθώς και την επιρροή τους στα μετέπειτα λογοτεχνικά κινήματα.
 • Η επίδραση των κοινωνικοπολιτισμικών παραγόντων: Οι ερευνητές εξετάζουν πώς οι κοινωνικές και πολιτιστικές αλλαγές έχουν επηρεάσει το περιεχόμενο, τη μορφή και τα θέματα των λογοτεχνικών έργων.
 • Αλληλεπίδραση με άλλες τέχνες και επιστήμες: Αναλύει τις σχέσεις μεταξύ της λογοτεχνίας και άλλων τεχνών όπως η ζωγραφική, η μουσική και η φιλοσοφία, καθώς και ο αντίκτυπος της επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου στη λογοτεχνική δημιουργικότητα.
 • Υποδοχή και επιρροή: Οι ερευνητές μπορούν επίσης να μελετήσουν πώς έγιναν δεκτά τα λογοτεχνικά έργα και επηρέασαν τους αναγνώστες και άλλους συγγραφείς σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους.

Η ιστορική σύγκριση είναι σημαντική για την κατανόηση της εξέλιξης της λογοτεχνίας, των σχέσεών της με το πολιτιστικό και ιστορικό πλαίσιο και την επιρροή της στη διαμόρφωση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτή η μέθοδος ανάλυσης βοηθά τους ερευνητές να κατανοήσουν καλύτερα τη σημασία των λογοτεχνικών έργων στο ιστορικό τους πλαίσιο και την επιρροή τους στη σύγχρονη λογοτεχνία.

7. Σύγκριση στη βιβλιογραφία. Σύγκριση πολιτισμικών πλαισίων.

Η σύγκριση πολιτισμικών πλαισίων στη λογοτεχνία είναι μια μέθοδος ανάλυσης που εστιάζει στη σύγκριση λογοτεχνικών έργων από διαφορετικά πολιτιστικά περιβάλλοντα και παραδόσεις. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στους ερευνητές να κατανοήσουν πώς τα διαφορετικά πολιτισμικά θεμέλια, αξίες, πεποιθήσεις και κοινωνικοί κανόνες επηρεάζουν τη δημιουργία και την πρόσληψη λογοτεχνικών κειμένων.

Ακολουθούν ορισμένες πτυχές σύγκρισης μεταξύ πολιτισμικών πλαισίων:

 • Γλώσσα και στυλ: Αναλύονται χαρακτηριστικά γλώσσας, ύφους και λογοτεχνικών τεχνικών που χρησιμοποιούνται σε έργα διαφορετικών πολιτισμών. Αυτό περιλαμβάνει τη μελέτη μεταφορών, αλληγοριών, ρυθμών, δομής κ.λπ.
 • Θέματα και μοτίβα: Η σύγκριση των έργων αποκαλύπτει κοινά θέματα και μοτίβα, καθώς και διαφορές στην ερμηνεία και την έμφαση τους σε διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια.
 • Ρόλος και παρουσίαση των χαρακτήρων: Οι ερευνητές μπορούν να συγκρίνουν τις εικόνες και τις προσωπικότητες των χαρακτήρων για να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές στην παρουσίαση και τη λειτουργία τους μεταξύ των πολιτισμών.
 • Ιστορικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες: Η σύγκριση πολιτιστικών πλαισίων περιλαμβάνει επίσης τη μελέτη ιστορικών, κοινωνικούς και πολιτικούς παράγοντες, που επηρεάζουν τα λογοτεχνικά έργα και την ερμηνεία τους.
 • Θρησκευτικές και φιλοσοφικές πτυχές: Οι ερευνητές δίνουν προσοχή στις θρησκευτικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις που υπάρχουν στη λογοτεχνία διαφορετικών πολιτισμών και την επιρροή τους στις πλοκές, τα σύμβολα και τις ιδέες των έργων.
 • Αλληλεπίδραση με άλλους πολιτισμούς: Η σύγκριση πολιτιστικών πλαισίων μας επιτρέπει επίσης να μελετήσουμε την αλληλεπίδραση μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών, την αφομοίωση, την προσαρμογή και την επιρροή ενός πολιτισμού στον άλλο μέσω της λογοτεχνικής δημιουργικότητας.

Η σύγκριση πολιτιστικών πλαισίων βοηθά στην καλύτερη κατανόηση της ποικιλομορφίας των λογοτεχνικών παραδόσεων, στον εμπλουτισμό της διαπολιτισμικής κατανόησης και στην προώθηση της πολιτισμικής πολυμορφίας. Αυτή η μέθοδος ανάλυσης επιτρέπει στους ερευνητές να επεκτείνουν τις γνώσεις τους για διαφορετικούς πολιτισμούς και να εμβαθύνουν την κατανόησή τους για τα λογοτεχνικά έργα στο πολιτιστικό τους πλαίσιο.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη σύγκριση στη λογοτεχνία;

Η χρήση της παράθεσης μπορεί να προσθέσει βάθος, υποκείμενο, τέχνη και πολυπλοκότητα στη δουλειά σας. Ακολουθούν μερικές συμβουλές για την αποτελεσματική χρήση του.

1. Επιλέξτε τους μαχητές σας

Τα στοιχεία που επιλέγετε μπορούν να κάνουν ή να σπάσουν μια αντιστοίχιση. Χρειάζεστε τουλάχιστον δύο στοιχεία. Αυτά μπορεί να είναι χαρακτήρες, έννοιες, μέρη, χρώματα, μεγέθη, λέξεις, ήχους λέξεις - ό,τι θέλετε. Επιλέξτε τα με βάση το τι προσπαθείτε να πετύχετε με την αντιπαράθεση και τι θα φαίνεται φυσικό (εκτός αν ο στόχος σας είναι αφύσικος) για την ιστορία και το σύμπαν σας.

2. Σύγκριση στη βιβλιογραφία. Βάλτε έναν στόχο

Αν συνδυάσετε τα πράγματα άσκοπα ή τυχαία, οι αναγνώστες σας είναι πιθανό να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα, τα οποία μπορεί να μην είναι ούτε υπέρ ούτε υπέρ σας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε σκόπιμα λόγο για τη χρήση της παράθεσης, ώστε να μην μπερδεύετε την ιστορία.

3. Επιτύχετε αποτέλεσμα

Θέλουμε οι λογοτεχνικές μας συσκευές, ναι, να κάνουν κάτι για την ιστορία. Αφού εισαγάγετε τη σύγκριση, κάντε ένα βήμα πίσω και δείτε την ιστορία ως σύνολο: κάνει αυτό που θέλατε; Φροντίστε να ακούσετε μία ή δύο εξωτερικές απόψεις και να τους ρωτήσετε πώς ερμηνεύουν τη σύγκριση.

4. Πείραμα

Οι αντιπαραθέσεις μπορεί να είναι δύσκολο να κατανοηθούν την πρώτη φορά - μην φοβάστε να πειραματιστείτε μαζί τους! Μπορείτε να τα προσθέσετε, να αφαιρέσετε και να τα προσαρμόσετε καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας γραφής. Μπορεί επίσης να διαπιστώσετε ότι η αιτία εξασθενεί ή εξαφανίζεται τελείως, επομένως βεβαιωθείτε ότι παραμένει σχετική μέχρι την τελική μορφή.

5. Σύγκριση στη βιβλιογραφία. Προσέξτε τις ευκαιρίες

Στη δημιουργική γραφή πολλά πράγματα συμβαίνουν τυχαία. Αξιομνημόνευτα χαρακτηριστικά χαρακτήρων, θέματα, μεταφορές και συγκρίσεις. Προσέξτε για τις συγκρίσεις που προκύπτουν φυσικά όταν εξερευνάτε το πρώτο προσχέδιο της ιστορίας σας, επειδή είναι συχνά πιο φυσικό να τροποποιείτε τα υπάρχοντα στοιχεία όπως θέλετε, αντί να τα επινοείτε εντελώς για λόγους αντιστοίχισης.

Λάθη που πρέπει να αποφεύγονται όταν ταιριάζουν.

1. Υπερχρήση

Οποιαδήποτε λογοτεχνική συσκευή ή στοιχείο μπορεί να είναι υπερβολική. Εάν ολόκληρο το κομμάτι σας είναι γεμάτο με συνεχή αντίθεση και σύγκριση, μπορεί να μειώσει τον αντίκτυπο. Και μάλλον γίνεται λίγο δυσάρεστο στην ανάγνωση. Έτσι, όπως με όλα τα πράγματα, χρησιμοποιήστε το σκόπιμα και με φειδώ.

2. Σύγκριση στη βιβλιογραφία. Κανένας στόχος

Εάν δεν υπάρχει σαφής σκοπός που να ταιριάζει στην αφήγηση, η αντιπαράθεσή σας μπορεί να φαίνεται σαν μια κακή προσπάθεια να είστε έξυπνοι. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει τον σκοπό χρήσης της χαρτογράφησης.

3. Αναγκάζοντάς το

Η αναγκαστική σύγκριση τραβάει τα βλέμματα, σαν αναγκαστική μεταφορά. Οι αναγνώστες σας μπορούν να δουν τι προσπαθείτε να επιτύχετε, αλλά το να το αναγκάζετε το κάνει τόσο άβολο που τους υπενθυμίζετε τι διαβάζουν ένα βιβλίο. Μπορεί να καταστρέψει τη βύθιση, να φαίνεται ερασιτεχνικό ή δύσκολο και να κάνει την ιστορία σας να αισθάνεται πιο βαρετή. Όπως αναφέραμε προηγουμένως, προσέξτε τις ευκαιρίες που ταιριάζουν που προκύπτουν φυσικά στη γραφή σας. Ίσως πρέπει απλώς να τελειοποιηθούν αντί να δημιουργηθούν από την αρχή.

4. Σύγκριση στη βιβλιογραφία. Η εμπειρία του αναγνώστη δεν λαμβάνεται υπόψη

Η αντιπαράθεση μπορεί να πάει εξίσου στραβά με κάθε άλλη λογοτεχνική συσκευή. Αυτό θα ενισχύσει την εμπειρία του αναγνώστη, δίνοντάς του περισσότερη διορατικότητα, διορατικότητα και σύνδεση με το έργο. Εάν η αντιπαράθεσή σας απλώς αποξενώνει, προστατεύει ή μπερδεύει το κοινό σας, επιστρέψτε στον πίνακα σχεδίασης και δοκιμάστε ξανά.

Μέσω της σύγκρισης, μπορούμε να πλοηγηθούμε καλύτερα σε περίπλοκες έννοιες και συναισθήματα. Μπορούμε να επισημάνουμε τα χαρακτηριστικά του χαρακτήρα και να τονίσουμε τα θέματά μας. Αυτό είναι ένα ισχυρό εργαλείο με πολλές χρήσεις.

αλφάβητο