Beth yw epilogue? Epilogue yw rhan olaf gwaith llenyddol sy'n dilyn diwedd y brif stori. Mae hon yn rhan ddewisol a gyflwynir ar ôl i'r prif ddigwyddiadau ddod i ben a'r cam gweithredu ddod i ben. Mewn epilog, gall yr awdur ddarparu gwybodaeth ychwanegol, esboniad, neu bersbectif sy'n ategu corff y gwaith.

Dyma un o'r rheini dyfeisiau llenyddol, yr angenrheidrwydd a drafodir yn fynych — ynghyd a'i ragflaenydd, y Prologue. Os ydych chi'n ysgrifennu diweddglo cryf i stori, a oes unrhyw beth ar ôl i'w ddweud mewn gwirionedd? Wel, fel digestif da, gall epilogue wasanaethu fel diwedd stori, gan roi cyfle i chi fyfyrio ar bopeth rydych chi newydd ei fwyta. Ni ddylai gymryd lle pwdin ar ddiwedd y nofel, ond yn hytrach ychwanegu nodyn cain at ddiwedd y stori.

Er mwyn eich helpu i benderfynu a oes angen epilog ar eich stori ac, os felly, sut i ysgrifennu un gref, gofynnom i'n golygyddion roi eu hawgrym epilogue gorau inni. Ond yn gyntaf, gadewch i ni wneud yn siŵr ein bod ni i gyd yn deall beth yw epilog mewn gwirionedd...

 

Beth yw epilogue?

Mae epilogue yn ddarn ar ddiwedd llyfr sydd i fod i roi terfyn a datrysiad. Mae'n dal i gael ei ystyried yn rhan o'r stori a gall fanylu ar yr hyn sy'n digwydd ar ôl i "brif ran" y stori gael ei chwblhau.

Roedd dramâu Groegaidd Clasurol ac Elisabethaidd yn aml yn cynnwys epilogau i egluro tynged diweddarach y cymeriadau. Byddai'r actor yn dod ymlaen ac yn siarad yn uniongyrchol â'r gynulleidfa, gan gynnig sylwebaeth ar hanes a lledaenu egwyddorion moesol, os oedd unrhyw rai yn y stori dylwyth teg. Sylwch fod yr epilogue yn hyn o beth i'r gwrthwyneb yn union i'r prolog a'r rhagair.

Ers hynny, mae'r epilogue wedi esblygu'n naturiol. Heddiw, anaml iawn y defnyddir cau o'r fath mewn nofelau. Gwelir hyn fel rhywbeth sy'n bwydo'r darllenydd â llwy ac mae'n awgrymu diffyg ymddiriedaeth - naill ai rhwng y llenor a'r darllenydd, neu rhwng y llenor a'u diwedd eu hunain.

Beth yw epilogue?

Cyn inni gael awgrymiadau ar sut i ddefnyddio epilog mewn nofel fodern, gadewch i ni drafod yn gyflym y gwahaniaeth rhwng epilog ac ôl-air—y ddwy elfen a all ymddangos ar ddiwedd corff llyfr.

  • Epilogue yn clymu pennau rhydd sydd angen eu datrys ac na ellir eu tacluso o fewn y stori ei hun.
  • Yn yr ôl-air mae'n sôn am sut y daeth y llyfr i fod, yr ysbrydoliaeth ar gyfer y stori, y llwybr a gymerodd, ac ati. Weithiau mae'n cael ei ysgrifennu gan yr awdur ac weithiau gan ffigwr cyhoeddus gyda rhyw gysylltiad â'r stori neu'r pwnc.

Pryd i ddefnyddio epilogue?

Defnyddir yr epilog mewn gweithiau llenyddol mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd, a gall y rhesymau dros gynnwys epilog amrywio. Dyma rai achosion lle gallai awdur benderfynu defnyddio epilogue:

  1. Gwybodaeth Ychwanegol: Os oes angen darparu gwybodaeth ychwanegol i ddarllenwyr nad yw'n ffitio i mewn i'r brif linell stori, gall yr awdur ddefnyddio epilog.
  2. Datrys tynged y cymeriadau: Gellir defnyddio'r epilog i ddatgelu tynged dilynol y cymeriadau ar ôl prif benderfyniad y plot.
  3. Newid Persbectif: Efallai y bydd yr awdur yn penderfynu ychwanegu epilogue i roi golwg neu bersbectif newydd ar y digwyddiadau a ddigwyddodd.
  4. Yn crynhoi: Gellir defnyddio epilog i grynhoi prif syniadau gwaith a dod i gasgliad, gan roi myfyrdod terfynol i ddarllenwyr.
  5. Twist plot newydd: Weithiau gall yr epilog gynnwys tro annisgwyl o ddigwyddiadau neu elfen plot ychwanegol.
  6. Ymlaen i barhad: Yn achos gweithiau cyfresol, gall yr epilog wasanaethu fel cyflwyniad neu drosglwyddiad i ddigwyddiadau'r rhan nesaf.

Mae'r defnydd o epilogue yn dibynnu ar nodau'r awdur a natur y gwaith. Gall fod offeryn defnyddiol i gloi’r gwaith a chyfoethogi dirnadaeth y darllenwyr.

Nawr, gadewch i ni symud ymlaen at gyngor ein golygyddion am Sut ysgrifennu epilog effeithiol.

Beth yw epilog, sut i'w ysgrifennu?

Mae'r golygydd llawrydd Lisa Howard yn awgrymu bod y rhan fwyaf o epilogau yn perthyn i ddau gategori: y rhai sy'n gorffen gyda nodyn datrys a'r rhai nad ydyn nhw. "Er nad dyma'r ddyfais lenyddol fwyaf cyffredin, mae rhai awduron yn gwneud defnydd gwych o epilogau i naill ai ein gadael yn hongian neu feddwl tybed beth arall allai fod allan yna." Gall hyn ddibynnu ar eich genre hefyd - e.e. cariad mae nofelau angen y llofnod “Happiness Forever.”

Y prif beth yw peidio â gorwneud pethau: peidiwch ag ateb I gyd, ond peidiwch â gadael twll ar ddiwedd y llyfr chwaith. Darllenwch ymlaen i gael gwybod beth i'w wneud a pheidio â'i wneud gan ein golygyddion i ddod o hyd i'r cydbwysedd cywir.

GWNEUD: Hyrwyddo datblygiad cymeriad. Beth yw epilogue?

Os yw'r prif gymeriadau wedi'u hysgrifennu'n dda, bydd darllenwyr yn buddsoddi ynddynt. Ac os yw darllenwyr yn cael eu buddsoddi yn eich cymeriadau, maen nhw eisiau gwybod eu bod nhw'n iawn yn y diwedd. Neu hyd yn oed os nad ydyn nhw'n iawn yn y diwedd, rydyn ni eisiau deall eu tynged o fewn y stori.

Epilog gobeithiol

Epilogue obeithiol Katniss (llun: Lionsgate)

Mae epilogau yn aml yn gwneud hyn trwy roi golwg ddiweddarach ar fywydau'r cymeriadau. Fodd bynnag, dylai epilog pwerus nid yn unig ddweud wrthym ble mae'r cymeriadau'n gweithio ddeng mlynedd yn ddiweddarach ac a wnaethant briodi ar y diwedd, dylai hefyd ddangos i ni sut yr effeithiodd hanes ar y cymeriad hwnnw a'r hyn yr aethant drwyddo. . Os yw datblygu cymeriad yn rhywbeth rydych chi'n cael trafferth ag ef, ystyriwch fachu templed proffil cymeriad am ddim i helpu.
Darlleniad a Argymhellir: Mae rhifyn olaf y gyfres Hunger Games yn cynnwys epilogue sy'n dangos sut yr effeithiodd y blynyddoedd i ddod ar Katniss. Mae hyn yn dangos tra bod amser yn gwella clwyfau, weithiau maent yn gwella'n araf iawn ac mewn modd aflinol. Er y gwelwn Katniss yn dal i gael trafferth gyda’r braw cyson y mae ei bywyd ar fin ei newid, daw’r epilogue i ben ar nodyn gobeithiol sy’n awgrymu y bydd yn parhau i wella.

DO: Sefydlu cyfres. Beth yw epilogue?

Ar ôl yr uchafbwynt, y cwymp a'r gwadiad, mae awduron weithiau'n ychwanegu epilogue sy'n rhoi ychydig o hwb, winc tuag at y digwyddiadau sydd i ddod ym mywydau'r cymeriadau, gan adael i ni wybod bod mwy i ddod. . Mae’r math hwn o epilogue yn ffordd wych o gadw darllenwyr wedi gwirioni ar gyfres, ac mae’n aml yn cynnwys tro cynhyrfus cynllwyn. Ond sylwch ar rybudd y golygydd llawrydd Allister Thompson: "Peidiwch â chael eich cario i ffwrdd gyda'ch cliffhangers."

Y gamp i wneud dilyniant gydag epilog troellog plot yw plannu'r hadau'n gynnar. Rydych chi eisiau plethu digon o wybodaeth i gorff y stori fel bod gan y darllenwyr, pan fydd yr uchafbwynt yn cyrraedd, sail i ddyfalu wrth iddyn nhw aros am y nofel nesaf. Os daw eich cliffhanger allan o'r glas, heb unrhyw ddisgwyliad neu ddisgwyliad, bydd pobl yn fwy tebygol o feddwl tybed beth yw'r uffern y maent newydd ei ddarllen yn hytrach na bod eisiau darllen mwy.

Darllen a Argymhellir: Erbyn diwedd The Girl with the Dragon Tattoo, roedd y dirgelwch canolog wedi'i glymu a'i ddatrys yn gadarn. Yn yr epilogue, mae’r berthynas rhwng y prif gymeriadau, Lisbeth Salander a Mikael Blomkvist, yn amlwg yn cael ei gadael ar nodyn crog heb ei ddatrys – ac mae’r cwestiwn parhaus hwn am ddyfodol eu perthynas yn ein gwthio i mewn i’r ail lyfr.

GWNEUD: lleddfu tensiwn. Beth yw epilogue?

Os yw diweddglo eich stori yn arbennig o amheus, gall epilogue sy'n awgrymu canlyniadau'r digwyddiadau hynny roi rhyddhad boddhaol i ddarllenwyr o'r tensiwn - yn enwedig, fel y mae golygydd Lourdes Venard yn ei gynghori, "os yw'r cymeriadau wedi wynebu perygl neu gynnwrf yn eu bywydau. . Nid yw hyn yn golygu bod yn rhaid i chi orffen y stori gydag amnaid i Happily Ever After - rhowch gyfle i'r darllenydd ollwng yr anadl a ddaliodd yn ystod y diweddglo uchel.

Darlleniad a argymhellir: Mae diweddglo anhrefnus Moby Dick yn cynnwys cyfarfod hir-ddisgwyliedig y Capten Ahab a’r morfil, a suddo’r llong! Yn yr epilogue, mae Ishmael yn goroesi trwy arnofio ar arch, gan ein hatgoffa mai’r bwi rhagluniaethol ond eironig hwn a’i caniataodd i barhau â’r stori yr ydym yn ei darllen yn awr.
CYN: Yn olaf, tenau! - nod i thema'r nofel. Beth yw epilogue?

Nid yw hwn yn gwestiwn hawdd. Nid ydych chi eisiau curo'ch darllenwyr dros ben gyda thema eich nofel. Fodd bynnag, weithiau gall epilogue roi golwg derfynol ar thema eich nofel, boed o amser, lleoliad neu safbwynt gwahanol. Byddwch yn ofalus i beidio ag amharu'n ormodol ar naws na chyflymder y nofel, neu fel arall bydd yr epilogue yn swnio fel cyflwyniad i stori newydd yn hytrach na diweddglo i'r un gyfredol. Rhowch nodyn terfynol i'ch darllenwyr i'w cadw i feddwl.

RHAID: lleddfu tensiwn yn y llyfr

 

PEIDIWCH â: Gwneud iawn am ddiweddglo gwan

Gall eich epilog wasanaethu sawl pwrpas: gall glymu rhywbeth, awgrymu dilyniant, neu ddarparu datblygiad pellach i thema neu gymeriad. Ond ni ddylai gymryd lle diwedd eich stori nac ychwanegu at ddiweddglo gwan. Meddyliwch am y gair “epilogue” ei hun i gofio’r pwynt hwn, meddai golygydd Oxford University Press, Hannah Hirst-Dunton: “Mae’r rhagddodiad ‘epi-’ yn golygu ‘ychwanegwyd’ neu ‘nesaf at’, a rhaid i destun sydd wedi’i nodi fel epilogue ei gadw mewn cof! Beth yw epilogue?

PEIDIWCH: Gadael dim i'r dychymyg. 

Mae “y diwedd” yn ymadrodd cloi a allai weithio mewn straeon tylwyth teg, ond mewn nofel lawn, gall nodyn mor glir o gau eich stori ddod yn doriad annymunol yn y bedwaredd wal. Y teimlad gorau y gall awdur ei roi i ddarllenydd ar ddiwedd llyfr yw bod y stori'n parhau - bod y cymeriadau a'u bywydau mor gyfoethog fel na allwch chi helpu ond dychmygu'r llwybrau y byddant yn eu cymryd ar ôl y dudalen olaf. gorffen. Felly peidiwch â defnyddio'r epilogue i glymu cwlwm ym mhob edefyn o'ch stori; gadael rhai yn rhydd fel y gallwn ddychwelyd atyn nhw a pharhau i ddychmygu ble byddant yn arwain yn nes ymlaen. Beth yw epilogue?

PEIDIWCH â: Darparu manylion allanol.

Rydyn ni'n hoffi sut mae Allister Thompson yn ei ddweud: “Os nad oes gennych chi unrhyw beth braf i'w ddweud, peidiwch â chael eich temtio i'w ddweud!” Efallai y gellir dweud hyn mewn ffordd arall: os nad oes dim ar ôl i'w ddweud pwysig , peidiwch â dweud hynny. Wrth gwrs, chi gallwn ni daliwch ati i egluro ble mae eich cymeriadau 10 mlynedd i’r dyfodol, ond os nad yw’n cyfrannu’n sylweddol at ddealltwriaeth y darllenydd o’r stori, gadewch lonydd i’r cymeriadau, neu eu byd. Gall ychwanegu epilog at ddiweddglo sydd eisoes yn ystyrlon osod siom i'ch darllenwyr.

P'un a ydych chi'n ysgrifennu epilog, “Am fendith,” neu “I'w barhau...”, symudwch ymlaen yn hyderus. Os ydych yn amau ​​ei angen, mae hynny'n arwydd sicr na ddylai fod yno. Y naill ffordd neu'r llall, peidiwch ag ysgrifennu drosodd, ymddiriedwch yn eich darllenwyr, a byddwch yn siŵr o wneud iddynt ochneidio pan fyddant yn troi'r dudalen olaf a chofio bod "gwahanu yn gymaint o dristwch melys."

Teipograffeg ABC

cwmni Mae "Azbuka" yn darparu ystod eang o wasanaethau ar gyfer cynhyrchu cynhyrchion printiedig. Yn ogystal â llyfrau, gallwn gynhyrchu gwahanol fathau o lyfrynnau, llyfrynnau, posteri, calendrau, cardiau busnes, pecynnu a llawer mwy.

Rydym yn gwarantu ansawdd uchel ein cynnyrch diolch i'r defnydd o offer modern a phersonél cymwys. Rydym hefyd yn darparu gwasanaethau dylunio a gosodiad, sy'n ein galluogi i greu unigryw a chreadigol Cynhyrchion, diwallu anghenion ein cleientiaid.

Mae ABC yn gweithio gyda chwmnïau o bob maint a maes gweithgaredd, o busnes bach i gorfforaethau mawr. Mae ein polisi prisio hyblyg yn ein galluogi i gynnig prisiau cystadleuol, ac mae ein gwaith cyflym a dibynadwy yn gwarantu darpariaeth amserol o gynnyrch.

Os ydych chi'n chwilio am bartner dibynadwy ar gyfer cynhyrchu cynhyrchion argraffu, cysylltwch â ni. Mae ein tîm o weithwyr proffesiynol yn barod i'ch helpu i ddod ag unrhyw syniadau a phrosiectau yn fyw.

Pris cynhyrchu llyfrau a llyfrau nodiadau ar fformat A5 (148x210 mm). Gorchudd caled

Cylchrediad/Tudalennau50100200300
150216200176163
250252230203188
350287260231212
Fformat A5 (148x210 mm)
Gorchudd: cardbord palet 2 mm. Argraffu 4+0. (lliw unochrog). Laminiad.
Papurau terfynol - heb argraffu.
Bloc mewnol: papur gwrthbwyso gyda dwysedd o 80 g/m.sg. Argraffu 1+1 (argraffu du a gwyn ar y ddwy ochr)
Clymu - edau.
Pris am 1 darn mewn cylchrediad.

Pris cynhyrchu llyfrau a llyfrau nodiadau ar fformat A4 (210x297 mm). Gorchudd caled

Cylchrediad/Tudalennau50100200300
150400380337310
250470440392360
350540480441410
Fformat A4 (210x297 mm)
Gorchudd: cardbord palet 2 mm. Argraffu 4+0. (lliw unochrog). Laminiad.
Papurau terfynol - heb argraffu.
Bloc mewnol: papur gwrthbwyso gyda dwysedd o 80 g/m.sg. Argraffu 1+1 (argraffu du a gwyn ar y ddwy ochr)
Clymu - edau.
Pris am 1 darn mewn cylchrediad.

Sut i ysgrifennu cymeriadau na fydd darllenwyr yn eu hanghofio?