Mae argraffu fformat mawr yn ddull argraffu penodol sydd wedi'i gynllunio i greu delweddau mawr a graffeg. Defnyddir y math hwn o argraffu i greu baneri, posteri, arwyddion, sticeri, ffotograffau fformat mawr, deunyddiau hyrwyddo, a llawer mwy.

Roedd argraffu fformat mawr, ddim mor bell yn ôl, yn fusnes drud. Ychydig iawn o gwmnïau a gynigiodd argraffu fformat mawr, a oedd yn golygu y gallai'r rhai a oedd yn gwneud hynny godi llawer o arian am y gwasanaeth. Yn ffodus, yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae datblygiadau enfawr mewn technoleg argraffu digidol yn golygu hynny gwasanaethau argraffu digidol fformat mawr bellach ar gael yn rhwydd ac mae'r ansawdd wedi gwella ddeg gwaith.  

stand wal wasg Argraffu fformat mawr

stand wal wasg

Beth yw argraffu fformat mawr?

Mae argraffu fformat eang yn ddull o argraffu delweddau mawr, graffeg, neu destun ar ddeunyddiau mawr. hwn broses argraffu Defnyddir yn nodweddiadol i greu deunyddiau fformat mawr fel baneri, posteri, arwyddion, hysbysfyrddau, decals cerbydau, ffotograffau mawr, mapiau, ac elfennau graffig eraill.

Mae nodweddion allweddol argraffu fformat mawr yn cynnwys:

 1. Meintiau mawr:

  • Mae argraffu fformat eang wedi'i gynllunio i drin meintiau cyfryngau mawr, yn aml yn fwy na meintiau safonol fel A3 neu A4.
 2. Argraffu Fformat Mawr / Amrywiaeth o Ddeunyddiau:

  • Gellir defnyddio'r dull argraffu hwn ar amrywiaeth o ddeunyddiau megis papur, finyl, tecstilau, plastig, cynfas, deunyddiau baner ac eraill.
 3. Atgynhyrchu Lliw:

  • Mae argraffwyr fformat eang fel arfer yn darparu ansawdd uchel atgynhyrchu lliw, sy'n eich galluogi i greu delweddau llachar a chlir.
 4. Penderfyniad:

  • Mae cydraniad uchel yn agwedd bwysig ar argraffu fformat mawr, yn enwedig wrth greu cynnwys manwl iawn.
 5. Cymwysiadau Argraffu Fformat Mawr / Hysbysebu a Marchnata:

  • Defnyddir argraffu fformat mawr yn eang mewn hysbysebu a marchnata i greu deunyddiau hyrwyddo effeithiol a all ddenu sylw yn yr awyr agored a dan do.
 6. Technolegau Argraffu:

  • Defnyddir technolegau megis argraffu inkjet ac argraffu toddyddion yn aml ar gyfer argraffu fformat mawr. Mae yna wahanol fathau o argraffwyr fformat mawr yn dibynnu ar ofynion a chymwysiadau penodol.

Defnyddir y math hwn o argraffu yn eang mewn amrywiol ddiwydiannau, megis hysbysebu, dylunio, adeiladu, addysg, a llawer o rai eraill, lle mae angen creu deunyddiau graffeg mawr ac o ansawdd uchel.

Gwahanol fathau o wasanaethau argraffu (digidol, bwydo â dalennau, gwrthbwyso, ac ati)

Pa gynhyrchion sydd ar gael gydag argraffu fformat mawr?

Bydd gan rai cwmnïau argraffu fformat mawr ystod cynnyrch fwy nag eraill. Dylai cwmni argraffu fformat mawr da ddarparu popeth sydd ei angen arnoch i hyrwyddo'ch busnes ar raddfa fawr.

Stondinau symudol:

Stondinau symudol yn strwythurau cludadwy a ddefnyddir i gyflwyno gwybodaeth, hysbysebion neu gynhyrchion mewn arddangosfeydd, cynadleddau, cyflwyniadau a digwyddiadau eraill. Gellir eu gwneud mewn amrywiaeth o siapiau a meintiau, a gallant gynnwys graffeg, testun, delweddau, logos, yn ogystal ag offer ychwanegol fel goleuadau, silffoedd neu ddalwyr ar gyfer taflenni a phamffledi.

Gellir gwneud standiau symudol o ddeunyddiau amrywiol, megis metel, pren, plastig, ffabrig, a chyfuniadau o'r deunyddiau hyn. Gallant hefyd gael eu plygu neu eu plygu ar gyfer cludo a storio hawdd.

Defnyddir argraffu fformat mawr i gymhwyso delweddau a graffeg i wyneb standiau symudol, gan eu gwneud yn fwy gweladwy a chofiadwy i ymwelwyr â digwyddiadau.

Baneri finyl PVC, argraffu fformat mawr:

Mae baneri finyl PVC ac argraffu fformat mawr yn perthyn yn agos, yn darparu dulliau effeithiol o greu hysbysebion mawr defnyddiau. Dyma rai agweddau allweddol yn ymwneud â baneri finyl ac argraffu PVC fformat mawr:

1. Deunydd:

 • Finyl (PVC): Mae finyl yn ddeunydd plastig sy'n adnabyddus am ei wydnwch a'i wrthwynebiad i amodau tywydd amrywiol. Mae hyn yn ei gwneud yn ddelfrydol ar gyfer gwneud baneri y bwriedir eu defnyddio yn yr awyr agored.

2. Cryfder a Gwydnwch:

 • Mae baneri finyl yn wydn iawn, gan eu gwneud yn gwrthsefyll lleithder, ymbelydredd uwchfioled ac amodau atmosfferig eraill. Mae hyn yn caniatáu iddynt gael eu defnyddio ar gyfer ymgyrchoedd awyr agored hir.

3. Argraffu Fformat Mawr:

 • Mae'r broses argraffu fformat mawr yn ddelfrydol ar gyfer creu baneri mawr. Mae'r dechnoleg hon yn caniatáu ichi argraffu delweddau llachar a chlir gyda chydraniad uchel.

4. Rendro Lliw Ardderchog:

 • Mae argraffwyr fformat eang fel arfer yn darparu atgynhyrchiad lliw rhagorol, sy'n bwysig ar gyfer creu baneri deniadol sy'n bodloni'r golwg.

5. Meintiau a Fformatau Amrywiol:

 • Mae argraffu fformat mawr yn caniatáu ichi greu baneri mewn amrywiaeth o feintiau a fformatau, ac yn darparu hyblygrwydd o ran gosodiad a dyluniad.

6. Arwynebau Amrywiol:

 • Mae baneri finyl ar gael mewn amrywiaeth o orffeniadau arwyneb fel sglein, matte neu led-sglein, sy'n eich galluogi i ddewis yr arwyneb gorau posibl yn dibynnu ar eich gofynion penodol.

7. Cais:

 • Defnyddir baneri finyl a argraffwyd gan ddefnyddio argraffu fformat mawr yn aml ar gyfer hysbysebu awyr agored, hysbysfyrddau, digwyddiadau, arddangosfeydd, digwyddiadau chwaraeon a mannau eraill lle mae angen gwelededd uchel.

Mae'r holl ffactorau hyn yn gwneud baneri finyl PVC printiedig fformat mawr yn gyfrwng hysbysebu poblogaidd ar gyfer busnesau, marchnatwyr a chynllunwyr digwyddiadau.

Posteri ar gyfer gwaith mewnol ac allanol:

Mae posteri dan do ac awyr agored yn un o'r mathau pwysig o gynhyrchion y gellir eu creu gan ddefnyddio argraffu fformat mawr. Gellir defnyddio'r posteri hyn at wahanol ddibenion megis hysbysebu, ymwybyddiaeth, addysg a mwy.

Defnyddir posteri mewnol yn aml i hyfforddi a hysbysu staff mewn cwmnïau a sefydliadau. Gallant gynnwys cyfarwyddiadau diogelwch, rheolau gwaith, dyluniadau prosiect a llawer mwy. Gellir defnyddio posteri mewnol hefyd i ysgogi ac annog staff.

Gellir defnyddio posteri awyr agored i hysbysebu cynhyrchion a gwasanaethau, cyhoeddi digwyddiadau, cyfarwyddiadau traffig a negeseuon pwysig eraill. Gellir eu gosod mewn canolfannau siopa, arosfannau trafnidiaeth gyhoeddus, strydoedd a mannau eraill lle gall llawer o bobl eu gweld.

Finyl hunanlynol, argraffu fformat mawr :

Mae finyl hunanlynol yn ddeunydd a ddefnyddir ar gyfer argraffu fformat mawr a gellir ei gymhwyso i amrywiaeth o arwynebau gan gynnwys waliau, ffenestri, drysau, ceir a mwy. Mae ganddo gefn gludiog sy'n ei gwneud hi'n hawdd cadw at wyneb ac yn hawdd ei dynnu heb adael unrhyw weddillion gludiog.

Gellir defnyddio argraffu finyl gludiog fformat mawr i greu amrywiaeth o ddeunyddiau hyrwyddo gan gynnwys hysbysfyrddau, sticeri, baneri, posteri, arwyddion, ac ati. Gellir ei ddefnyddio hefyd ar gyfer addurno mewnol, creu fframiau lluniau, ac ati.

Mae manteision finyl hunanlynol yn cynnwys rhwyddineb gosod a thynnu, y gallu i gael ei ddefnyddio ar amrywiaeth o arwynebau, ymwrthedd i leithder a phelydrau UV sy'n caniatáu iddo gael ei ddefnyddio dan do ac yn yr awyr agored, ac ansawdd delwedd uchel sy'n para am gyfnod hir. o amser.

Graffeg dryloyw ar gyfer ffenestri:

Mae graffeg ffenestr tryloyw yn cael ei argraffu ar ffilm arbennig sy'n eich galluogi i greu dyluniadau amrywiol a'u cymhwyso i arwynebau gwydr, gan gynnal tryloywder a goleuo'r ystafell. Gellir defnyddio graffeg o'r fath ar gyfer hysbysebu ar flaenau siopau, ffenestri swyddfa a storfa, yn ogystal ag at ddibenion addurniadol, megis creu effaith matte neu gysgodi ffenestri. Mae graffeg dryloyw ar y ffenestri yn denu sylw pobl sy'n mynd heibio, nid ydynt yn ymyrryd â goleuo'r ystafell ac yn amddiffyn rhag llwch a phelydrau uwchfioled.

Argraffu fformat mawr

Mae cwmni Azbuka yn darparu gwasanaethau argraffu fformat mawr ar gyfer amrywiaeth o anghenion. Mae ein hargraffu fformat mawr yn cynnwys y galluoedd canlynol:

 1. Argraffu baner a phosteri: Rydym yn arbenigo mewn creu baneri a phosteri lliwgar a thrawiadol ar gyfer digwyddiadau hyrwyddo, arddangosfeydd, cyflwyniadau a digwyddiadau eraill. Ni waeth maint a dyluniad, gallwn ddarparu deunyddiau o ansawdd uchel.
 2. Argraffu arwyddion: Bydd ein harwyddion yn helpu eich busnes i sefyll allan a denu sylw cwsmeriaid. Rydym yn gweithio gydag amrywiaeth o ddeunyddiau gan gynnwys finyl, alwminiwm ac acrylig i greu arwydd sy'n addas i'ch anghenion.
 3. Argraffu celf a ffotograffig: Os oes angen i chi atgynhyrchu celf neu ffotograffau mewn fformat mawr, gallwn ddarparu printiau celf a ffotograffig o ansawdd uchel ar gynfas neu bapur llun.
 4. Argraffu ar geir: Rydym hefyd yn darparu gwasanaethau ar gyfer creu hysbysebu ceir a lapio ceir gyda delweddau hysbysebu.
 5. Prosiectau unigol: Rydym yn barod i weithio gyda'ch prosiectau personol, gan gynnwys decals fformat mawr, cefndir digwyddiadau a deunyddiau arferol eraill.
 6. Ansawdd ac amseru: Rydym yn gwarantu argraffu o ansawdd uchel a chadw'n gaeth at derfynau amser ar gyfer cyflawni archebion.

Mae argraffu fformat mawr yn arf pwerus ar gyfer hyrwyddo'ch brand a thynnu sylw at eich cynnyrch neu wasanaeth.

 

ABC