Potsio gweithwyr yw'r broses o recriwtio'r rhai sydd eisoes yn gweithio i gwmni arall. Gellir cyflawni hyn trwy gynnig cyflog uwch, mwy o fuddion, neu fwy o gyfleoedd ar gyfer dyrchafiad i'r gweithiwr. Mae potsio gweithwyr yn cael ei ystyried yn anfoesegol yn gyffredinol oherwydd gall niweidio morâl cwmni ac arwain at lai o gynhyrchiant.

Mae potsian gweithwyr, neu recriwtio gweithwyr o fusnesau eraill, yn fwy poblogaidd ar gyfer swyddi lle mae galw. Mae hyn oherwydd bod y gweithiwr sy'n cael ei botsio yn fwyaf tebygol o fod ag addysg, profiad neu sgiliau sy'n anodd eu cael ac a fyddai ddefnyddiol ar gyfer busnes. Er enghraifft, efallai y bydd gan gyflogai sydd wedi'i botsio gan gystadleuydd wybodaeth fanwl am strategaethau a chynlluniau'r cwmni hwnnw, a all roi gwybodaeth fanwl i'r gweithiwr newydd. mantais busnes.

Gellir defnyddio'r arfer hwn i ennill mantais dros gwmni cystadleuol trwy ei amddifadu o weithwyr cymwys.

Ystyr geiriau:.

Potsio gweithwyr yw'r broses lle mae cwmni'n potsio neu'n cyflogi gweithwyr gan gystadleuwyr. Gall potsio gweithwyr niweidio perfformiad busnes a chystadleurwydd cwmni. Mewn rhai achosion, gall potsio gweithwyr fod yn anghyfreithlon.

Mewn rhai achosion, gall potsian gweithwyr fod yn gyfreithlon. Er enghraifft, os yw contractau cyflogaeth gweithwyr wedi dod i ben, efallai y bydd ganddynt yr hawl i ofyn am gynigion swyddi newydd gan fusnesau eraill. Yn ogystal, os oes galw mawr am weithwyr cymwys, gallant gael cyflogau uwch trwy ofyn am gynigion swydd gan gyflogwyr lluosog.

Fodd bynnag, mewn llawer o achosion, gall potsian gweithwyr fod yn anghyfreithlon. Er enghraifft, os oes gan gyflogeion gytundebau dim deisyfiad yn eu contractau cyflogaeth, efallai y cânt eu gwahardd rhag ceisio cynigion swydd gan fusnesau eraill. Yn ogystal, os yw cwmni'n ceisio llogi gweithwyr gan gystadleuydd er mwyn niweidio ei weithrediadau busnes, gellid ystyried hyn yn ysbeilio gweithwyr yn anghyfreithlon.

Sut mae potsio gweithwyr yn gweithio?

Mae yna sawl ffordd y mae cwmnïau'n potsio gweithwyr o blith cystadleuwyr. Y dull mwyaf cyffredin yw cynnig cyflog uwch neu fwy o fuddion i'r gweithiwr nag y mae'n ei dderbyn ar hyn o bryd. Mae'n anodd gwrthod cynnig o'r fath, yn enwedig os yw'r gweithiwr yn anfodlon â'i gwmni presennol.

Ffordd arall y mae cwmnïau'n denu gweithwyr i ffwrdd yw trwy gynnig mwy o gyfleoedd gyrfa iddynt. Gall hyn apelio at weithiwr sy'n teimlo'n llonydd yn ei rôl bresennol. Cynnig cyfle iddynt symud ymlaen ysgol gyrfa mewn cwmni, maent yn fwy tebygol o adael eu cyflogwr presennol.

Y dull cyffredin olaf o botsio gweithwyr yw trwy gynnig gwell cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith. Gall hyn apelio at weithwyr sy'n teimlo eu bod wedi gorweithio neu wedi llosgi allan yn eu swyddi presennol. Drwy gynnig y cyfle iddynt wella eu cydbwysedd bywyd a gwaith, gall cwmnïau eu hannog i adael eu cyflogwr presennol.

Potsian gweithwyr

Gall potsio gweithwyr niweidio morâl cwmni. Pan fydd gweithiwr yn cael ei botsio, gall wneud i gyflogeion eraill deimlo nad ydynt yn cael eu gwerthfawrogi na'u gwerthfawrogi. Gall hyn arwain at lai o gynhyrchiant wrth i weithwyr ddod yn anfodlon ac ymddieithrio.

Gall hefyd danseilio gweithrediadau cwmni. Gall tanio gweithiwr arwain at brinder staff ac amhariadau yn y broses waith. Gallai hyn arwain at gwmni yn colli refeniw wrth iddo gael ei orfodi i gau gweithrediadau dros dro neu dalu goramser i weithwyr.

Yn gyffredinol, ystyrir bod potsio gweithwyr yn anfoesegol oherwydd gall fanteisio ar weithwyr sy'n anfodlon â'u cwmni presennol. Gall hefyd niweidio morâl cwmni ac arwain at lai o gynhyrchiant. Os ydych chi'n ystyried potsian gweithiwr o gwmni arall, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n pwyso a mesur y manteision a'r anfanteision cyn gwneud penderfyniad.

Strategaethau y mae Cwmnïau'n eu Defnyddio i Atal Potsio gan Gystadleuwyr

1. Defnyddio cytundeb dim potsio

Cytundeb rhwng dau gwmni sy'n cytuno i beidio â llogi na chyflogi gweithwyr ei gilydd yw cytundeb dim potsio. Defnyddir y math hwn o gytundeb fel arfer rhwng cystadleuwyr i atal amhariad a allai ddigwydd pe bai gweithiwr yn cael ei botsio.

2. Gofyniad cytundeb di-gystadlu.

Cytundeb di-gystadleuaeth yw cytundeb rhwng gweithiwr a'i gyflogwr sy'n gwahardd y gweithiwr rhag gweithio i gystadleuydd ar ôl iddo adael y cwmni. Gellir defnyddio'r math hwn o gytundeb i atal cystadleuydd rhag potsio gweithwyr.

3. Mesur ymgysylltiad gweithwyr

Mae ymgysylltu â chyflogeion yn fesur o ba mor frwdfrydig a bodlon yw cyflogai â'i swydd. Trwy fesur ymgysylltiad gweithwyr, gall cwmnïau nodi gweithwyr sy'n anfodlon â'u swyddi presennol a mynd i'r afael â'u hanghenion cyn iddynt gael eu potsio gan gystadleuydd.

4. Bodloni anghenion gweithwyr. Potsian gweithwyr

Trwy ddiwallu anghenion gweithwyr, gall cwmnïau atal cystadleuwyr rhag eu potsio. Gellir cyflawni hyn drwy gynnig cyflogau cystadleuol, darparu cyfleoedd ar gyfer twf gyrfa a chreu cydbwysedd cadarnhaol rhwng gwaith a personol bywyd.

5. Ffurfio cynllun cymhelliant

Mae cynllun cymhelliant yn system sy'n gwobrwyo gweithwyr am gyflawni nodau penodol. Gellir defnyddio'r math hwn o gynllun i gadw gweithwyr yn llawn cymhelliant ac yn deyrngar i'r cwmni.

6. Datblygu diwylliant corfforaethol. Potsian gweithwyr

Mae'n cyfeirio at y gwerthoedd, y credoau a'r agweddau sy'n diffinio cwmni. Trwy ddatblygu diwylliant cwmni cadarnhaol, gall cwmnïau greu amgylchedd y mae gweithwyr yn gyffrous i fod yn rhan ohono ac yn llai tebygol o fod eisiau gadael.

7. Defnyddio cytundeb peidio â datgelu

Mae cytundeb dim deisyfiad yn gontract rhwng cyflogai a'i gyflogwr sy'n gwahardd cyflogai yn deisyfu cynigion busnes gan gleientiaid neu gwsmeriaid y cwmni. Gellir defnyddio'r math hwn o gytundeb i atal cystadleuydd rhag potsio gweithwyr.

A yw'n anghyfreithlon llogi gweithwyr o gwmni arall?

Nid yw llogi gweithwyr o gwmni arall o reidrwydd yn anghyfreithlon. Fodd bynnag, mae rhai cyfyngiadau cyfreithiol y mae'n rhaid i gwmnïau fod yn ymwybodol ohonynt dylai wybod. Er enghraifft, mae cytundebau di-gystadlu a chytundebau dim potsio yn gontractau cyfreithiol-rwym a all atal cystadleuydd rhag potsio gweithwyr.

Mae yna hefyd rai cyfyngiadau cyfreithiol y mae angen i gwmnïau fod yn ymwybodol ohonynt cyn llogi gweithwyr o gwmni arall. Mae cytundebau di-gystadlu a chytundebau dim potsio yn ddwy enghraifft o gyfyngiadau cyfreithiol a all atal cystadleuydd rhag potsio gweithwyr.

Manteision ac anfanteision potsio gweithwyr?

Gall potsio gweithwyr gael nifer o ganlyniadau negyddol i'r cwmni sy'n potsio a'r cwmni sy'n colli gweithwyr.

Manteision.  

  • Gall cwmni potsio ddod o hyd i dalent newydd na fyddent fel arall yn cael mynediad ati.
  • Gall cwmni sy'n colli gweithiwr ddefnyddio'r sefyllfa hon fel cyfle i wella ei strategaeth cadw gweithwyr er mwyn cadw gweithwyr yn fwy effeithiol.

Minysau. Potsian gweithwyr

  • Torri morâl cwmni wrth golli gweithiwr
  • Llai o gynhyrchiant cwmni yn colli gweithwyr
  • Tensiynau rhwng y ddau gwmni
  • Canlyniadau cyfreithiol os oedd y gweithiwr a gafodd ei botsio o dan gytundeb di-gystadleuaeth neu gytundeb dim potsio.

Gall potsio gweithwyr gael canlyniadau cadarnhaol a negyddol i'r cwmnïau dan sylw. Mae'n bwysig pwyso a mesur y canlyniadau hyn cyn penderfynu potsio gweithiwr o gwmni arall.

Cytundebau di-gystadlu a chytundebau dim potsio.

Mae cytundebau di-gystadlu a chytundebau dim potsio yn ddau gytundeb sy’n gyfreithiol rwymol a all atal cystadleuydd rhag potsio gweithwyr.
Mae'n gwahardd gweithiwr rhag gweithio i gystadleuydd ar ôl iddo adael ei gwmni presennol. Mae cytundebau dim potsio yn gwahardd cyflogwr rhag llogi gweithwyr o gwmni penodol.

Gall cytundebau di-gystadlu a dim potsio gael canlyniadau negyddol i'r cwmnïau dan sylw. Gall cytundebau di-gystadlu ei gwneud yn anodd i weithwyr ddod o hyd i swyddi newydd, a gall cytundebau di-botsio niweidio perthnasoedd rhwng cwmnïau.

Mae'n bwysig pwyso'n ofalus manteision ac anfanteision y mathau hyn o gontractau cyn i chi eu harwyddo. Gall potsio gweithwyr gael canlyniadau difrifol i'r cwmni sy'n potsio a'r cwmni sy'n colli'r gweithiwr.

Pryd mae potsio gweithwyr yn gyfreithlon?

Mewn rhai achosion, mae potsio gweithwyr yn gyfreithlon. Er enghraifft, os nad oes gan weithiwr gytundeb di-gystadlu neu gytundeb dim potsio, gallai gael ei botsio'n gyfreithiol gan gystadleuydd.

Gall potsio gweithwyr fod yn gyfreithlon hefyd os gall y cwmni sy'n potsio ddangos ei fod yn darparu gwell cyfleoedd i weithwyr. Er enghraifft, os gall cwmni gynnig cyflog uwch neu fuddion gwell, gall ddenu gweithiwr i ffwrdd o gwmni arall.

Casgliad .

I gloi, gall potsian gweithwyr fod yn broblem ddifrifol i fusnes. Os ydych chi'n credu bod eich cwmni wedi potsio cyflogai, mae'n bwysig cymryd camau cyflym i ddiogelu buddiannau eich busnes.

Mae llawer o gamau y gallwch eu cymryd i atal gweithwyr rhag potsio yn y lle cyntaf, megis cynnig cyflogau a buddion cystadleuol a chreu diwylliant cwmni cadarnhaol. Gall potsio gweithwyr fod yn niweidiol i forâl a chynhyrchiant, felly mae'n bwysig mynd i'r afael â'r mater hwn cyn gynted â phosibl.

Cynhyrchiant gweithwyr

Strwythur y farchnad: diffiniad, nodweddion, mathau ac enghreifftiau

Teipograffeg АЗБУКА