Byråkrati er et system for organisering av offentlig forvaltning som er preget av en rigid hierarkisk struktur, arbeidsdeling, tydelig fordeling av kompetanse og formelle prosedyrer. Den brukes til administrativ organisering av et stort antall mennesker som jobber sammen. Byråkrati refererer til "regelen ved skrivebord eller kontor" som bidrar til å sikre at mange mennesker jobber sammen ved å definere rollen til hvert medlem av organisasjonshierarkiet.

Hva er byråkrati?

Definisjon: Byråkrati er definert som et styresystem eller institusjon der alle administrative beslutninger tas av myndighetspersoner i stedet for av folkevalgte. Administrativt ansatte er knyttet til fagpersonell og deltar i utvikling og justering av institusjonspolitikk.

Byråkrater kan være offentlige tjenestemenn eller jobbe i en hvilken som helst privat institusjon. Deres sentrale rolle inkluderer å opprettholde enhetlighet og kontroll i institusjonen. Ulike byråkratiske former brukes ofte for å løse et bredt spekter av administrative oppgaver i å drive en institusjon. Institusjonen kan være offentlig eller privat. Med andre ord innebærer byråkrati også en kompleks struktur med flere nivåer og prosedyrer som kreves i et byrå eller en regjering for å håndheve sikkerhetsforskrifter.

Opprinnelse. Byråkrati

Den moderne versjonen av byråkrati er relatert til det byråkratiske konseptet fra 18-tallets Frankrike.

Ordet "byråkrati" består av to ord: byrå og kratein. Det franske ordet "byrå" betyr "små bord" og det greske ordet "Kratein" betyr "å herske".

Derfor refererer byråkrati til regelen for et kontor. En av de moderne pionerene som tenkte på byråkrati var den tyske sosiologen Max Weber (1864–1920), og ifølge ham,

Begrepet byråkrati er en rasjonell måte å organisere kompleks på virksomhet.

Hva er en byråkrat?

En som jobber i et byråkrati kalles en byråkrat.

Dette kan referere til en offentlig tjenestemann eller en person i en myndighetsposisjon, for eksempel administrerende direktør i et selskap eller et medlem av dets råd direktører.

Arbeidet til en byråkratisk organisasjon

Ordet "byråkrati" har skapt et negativt bilde i hodet til allmennheten. Beslektede ord som byråkratisk og byråkrater brukes ofte negativt i kritikk.

Begrepet "byråkrat" brukes vanligvis for å referere til en myndighetsperson, og "byråkratisk" viser at prosedyre er viktigere enn effektivitet. Byråkrati innebærer vanligvis evnen til å gjøre det umulige til virkelighet.

Når vi snakker om rollen til statlig byråkrati, er rollen til en regjeringsbyråkrat ikke begrenset til bare skrivebordet hans. Jobben hans krever at han utfører andre oppgaver, for eksempel å føre tilsyn med hvordan føderale kandidater samler inn penger, deltakelse i teknisk arbeid m.m. etc., i tillegg til geistlige stillinger.

Hovedjobben til en byråkrat innebærer å implementere politikk og sikre en jevn implementering blant folket. Implementering av prosedyrer kan også gjøres ved å skrive regler og forskrifter og administrere dem.

Begrepet "byråkrati" refererer til oppgaven med å styre regjeringen gjennom implementering av politikk og offentlig administrasjon.

Byråkratiske funksjoner

Byråkratiets funksjoner varierer fra byrå til byrå. Ulike offentlige etater utfører andre statlige funksjoner. Noen av byråkratiets viktige roller og funksjoner er:

1. Helsefremmende arbeid

Funksjoner til National Institutes of Health, Entertainment Enforcement Agency og Federal Bureau of Investigation.

2. Beskytt nasjonen. Byråkrati

Funksjon av Forsvaret, Kystvakten, Sentral etterretning ledelse,

 3. Støtte en bærekraftig økonomi

Funksjoner til Federal Reserve Bank, Securities and Exchange Commission.

Modeller Byråkrati

Byråkrati opererer i tre hovedmodeller, nemlig Weberian modell, oppkjøpsmodell og monopolist modell. Disse tre modellene er forklart som følger:

1. Webersk modell

Hierarki - en integrert funksjon i denne modellen, og den problematiske oppførselen i denne modellen er Lethargy. I følge denne modellen viser byråkratiet egenskapene til hierarki, spesialisering, arbeidsdeling og standard operasjonsprosedyrer. Denne modellen ble gitt av den tyske sosiologen Max Weber.

2. Oppkjøpsmodell

Det vesentlige ved denne modellen er ekspansjon, og problematferden som denne modellen viser er konkurranse.

3. Monopolmodell. Byråkrati

Iboende i denne modellen er mangel på konkurranse, og problematferd innebærer ineffektivitet.

Kjennetegn på weberisk byråkrati

Egenskapene til et weberisk byråkrati er som følger:

1. Oppgavespesialisering

En institusjon med et weberisk byråkrati fremmer en arbeidsdeling blant sine ansatte slik at de utfører sine oppgaver i henhold til sin spesialisering. Til syvende og sist er dette gunstig for organisasjonen selv.

2. Hierarkisk makt. Byråkrati

Ulike typer stillinger er tildelt etter rangeringer i denne typen byråkrati. Hierarkisk posisjon på flere nivåer er et sentralt trekk ved denne modellen, der de med lavere rang er kontrollert av de med høyere rang. På denne måten blir arbeidet gjort effektivt.

3. Upersonlig

Et annet trekk ved dette byråkratiet er at forholdet mellom arbeidere er veldig formelle og upersonlige. Derfor er beslutningene tatt av dette byråkratiet irrasjonelle og fri for følelser.

4. Karriereorientering. Byråkrati

Systemet er objektivt og velger sine ansatte basert på deres evner, tidligere erfaring og kunnskap. Utvelgelse til en ledig stilling er formell. Dette resulterer i god karrierevekst for ansatte da denne praksisen hjelper dem med å spesialisere seg i arbeidet sitt.

5. Regler og krav

Byråkrati har et formulert sett med regler, og alle ansatte må følge dem strengt. I tillegg skjer innføring av nye regler og endringer i reglene fra tid til annen av ledere i høyere stillinger.

Fordeler med byråkrati

1. Arbeidsfordeling

Dette bidrar til å lette arbeidet på en koordinert måte og gjør ansatte mer spesialiserte.

2. Effektivitet. Byråkrati

Modellen er utformet på en slik måte at den er med på å øke kompetansen til ansatte. I tillegg sørger ledere for at ansatte jobber effektivt.

3. Ansvar og ansvar

Denne modellen lar den gjennomsnittlige borgeren stille spørsmål ved byråkratenes handlinger i utførelsen av sine oppgaver. Organisasjonen er også ansvarlig hvis noe går galt.

4. Beslutningstaking

Kvaliteten på beslutningstaking i dette systemet er til å ta og føle på. Beslutninger i systemet overføres til de lavere i hierarkiet til de over. På samme måte mottar en overordnet en avgjørelse formidlet av hans nærmeste overordnede i hierarkiet.

5. Regler og forskrifter. Byråkrati

Alle ansatte følger strengt de fastsatte regler og forskrifter, og streng overholdelse av regler er en nøkkelfunksjon i denne modellen. Dette skaper en følelse av disiplin blant ansatte og reduserer manglende overholdelse av etablerte regler.

6. Enkel administrasjon

Modellen gjør administrasjonen veldig enkel. En organisasjon opererer hierarkisk i henhold til et sett med implementerte regler og forskrifter. Den byråkratiske strukturen overvåker ledelsen og gjør nødvendige justeringer fra tid til annen.

Byråkrati kan hjelpe organisasjoner til å fungere jevnt og effektivt. Store firmaer kan bruke dette til å effektivisere driften og effektivisere systemer og prosedyrer. Prosesser blir mindre kaotiske, og administrasjon forenklet. Arbeidsdeling med klart definerte ansvar er vanlig i byråkratier. De sikrer også at alle blir behandlet rettferdig og likt, og sikrer at det ikke er noen partiskhet mot noen organisasjon.

Ulemper med byråkrati

1. byråkrati

Det komplekse settet med regler og forskrifter forårsaker ofte forsinkelser i handling og noen ganger i arbeid.

2. Utarbeidelse av dokumenter. Byråkrati

Systemet innebærer mye papirarbeid selv for svært enkelt arbeid.

3. Nepotisme

Nepotisme i byråkratiet er også en bekymring. En person som sitter i en høyere stilling favoriserer ofte veksten og utviklingen til bare personer som er kjent for ham.

4. Byråkratisk korrupsjon

Innehavere av de høyeste gradene viser seg faktisk at korrupsjon i byråkratiet er svært skadelig for økonomien.

Byråkrati blir ofte latterliggjort fordi det blir sett på som å prioritere prosedyre fremfor effektivitet. Mange tror at byråkrati kan akkumulere regler og dokumenter. Dette blir ofte referert til som det byråkratiske byråkrati som enkeltpersoner og bedrifter må gå gjennom for å oppnå visse mål, for eksempel åpning virksomhet. Regler og forskrifter kan være vanskelig å forstå og kan til og med være til fordel for noen mennesker, for eksempel de velstående, fremfor andre.

Kritikk av byråkrati

Byråkratiske systemer har en tendens til å se tilbake og finne metoder som har vist seg effektive tidligere. Entreprenører og innovatører som omfavner fremtidsrettet tenkning og prøver å finne prosessforbedringsmetoder, ikke enig i denne baklengs tilnærmingen.

Agile prosesser, for eksempel, er iterative prosesser drevet av selvorganisering og ansvarlighet som utvikler seg over tid. Strengt byråkrati reduserer operasjonell effektivitet over tid, spesielt blant konkurrenter med mindre byråkrati. Når byråkrati i tillegg brukes for å beskytte forankrede maktstrukturer mot konkurranse, blir effektivitetstapet spesielt alvorlig. Den amerikanske regjeringen er preget av tradisjonell byråkratisk rigiditet og proteksjonisme. For eksempel er det vanskelig å avfyre ​​dårlig ytelse fordi det er en langvarig oppsigelsesprosess.

Byråkrati versus administrasjon versus ledelse

Selv om disse tre begrepene virker veldig like i betydning, er ikke byråkrati det samme som administrasjon eller ledelse.

Byråkrati er opptatt av å sikre prosessuell korrekthet, uavhengig av formål eller omstendighet. uavhengig av omstendigheter og mål.

Administrasjon brukes til å styre organisatoriske ressurser for å oppnå et objektivt mål, for eksempel å administrere en tjeneste eller generere overskudd.

Styring refererer til prosedyrene, prosessene og systemene som en organisasjon setter på plass for å ta beslutninger, utnevne dem som tar disse beslutningene, datainnsamling og resultatrapportering, samt gi tilsyn.

Konklusjon!

Byråkratier er rundt oss, fra selskapene vi jobber for til myndighetene som styrer landene i vår verden.

De er i stand til å sørge for at alt går knirkefritt og i henhold til lovens bokstav. Det vil si at folk følger reglene, enten det er helse- og sikkerhetstilsyn på arbeidsplassen, innhenting av byggetillatelse eller å motta statlige ytelser.

Byråkratier blir ofte anklaget for å være ineffektive og fokusere på prosesser og politikk fremfor effektivitet, selv om de er ment å holde alle i løkken.

Uansett hvordan du føler om det – positivt eller negativt – forsvinner ikke byråkratiet med det første. Mange organisasjoner har dem som en del av sin struktur.

 

1. Hva er byråkrati?

Byråkrati er et styresystem der beslutninger tas av myndighetspersoner eller ansatte i store organisasjoner i henhold til etablerte regler og prosedyrer. Det innebærer en hierarkisk struktur, ansvarsfordeling og formaliserte regler.

2. Hva er hovedkjennetegnene ved byråkratiet?

 • Hierarki: Organisasjonsstruktur med tydelig rapporteringslinje.
 • Arbeidsdeling: Fordeling av oppgaver og ansvar blant ansatte.
 • Formelle regler og prosedyrer: Etablerte regler og prosedyrer som styrer aktivitetene til en organisasjon.
 • Upersonlighet: Beslutninger tas basert på regler og objektive kriterier i stedet for personlige preferanser.
 • Karriereutvikling: Fremme av ansatte basert på fortjeneste og kompetanse.

3. Hva er fordelene og ulempene med byråkrati?

Pros:

 • Stabilitet og forutsigbarhet: Formelle regler sikrer stabil drift av organisasjonen.
 • Effektivitet og spesialisering: Arbeidsdeling lar ansatte spesialisere seg på sine områder.
 • Objektivitet og rettferdighet: Beslutninger tas basert på objektive kriterier snarere enn personlige preferanser.

Cons:

 • Byråkratisk treghet: Rigide regler og prosedyrer kan gjøre det vanskelig å tilpasse seg endringer.
 • Ineffektivitet og treghet: Formelle prosedyrer kan bremse beslutningstaking.
 • Overdreven formalisering: Fokusering på regler og prosedyrer kan føre til neglisjering av individuelle behov og situasjoner.

4. Hvordan påvirker byråkratiet offentlig forvaltning?

Byråkrati spiller en nøkkelrolle i offentlig administrasjon, og gir:

 • Håndheving av lover og retningslinjer: Tjenestemenn håndhever lover og retningslinjer.
 • Stabilitet og kontinuitet: Den byråkratiske strukturen sikrer stabil funksjon av statsapparatet.
 • Tilbyr offentlige tjenester: Byråkrati sikrer at offentlige tjenester ytes til innbyggerne.

5. Hvilke problemer kan oppstå i et byråkratisk system?

 • Korrupsjon: Byråkratiske systemer kan oppmuntre til korrupsjon hvis tilsyn og åpenhet er utilstrekkelig.
 • Byråkratisk treghet: Motstand mot endring og innovasjon kan gjøre det vanskelig å tilpasse seg nye forhold.
 • Fremmedgjøring: Ansatte og innbyggere kan føle seg fremmedgjort på grunn av overformalisering og upersonlighet.

6. Hvordan skiller en byråkratisk struktur seg fra andre typer organisasjonsstrukturer?

 • Adhokrati: I motsetning til byråkrati er adhokrati preget av fleksibilitet, tilpasningsevne og kreativitet.
 • Matrisestruktur: Innebærer overlapping mellom funksjons- og prosjektteam, noe som gir fleksibilitet, men kan føre til ansvarskonflikter.
 • Flat struktur: Har minimale nivåer av ledelse, noe som fremmer rask beslutningstaking og innovasjon, men kan skape koordineringsproblemer.

7. Hvilke kjente teoretikere studerte byråkrati?

 • Max Weber: Tysk sosiolog som formulerte den klassiske teorien om byråkrati, og beskrev den hovedegenskaper og fordeler.
 • Ludwig von Mises: Østerriksk økonom som kritiserte byråkratiet for dets ineffektivitet og begrensninger i en markedsøkonomi.

8. Hvordan kan effektiviteten av byråkratiet forbedres?

 • Teknologiimplementering: Bruke informasjonsteknologi for å automatisere prosesser og øke effektiviteten.
 • Fleksibilitet og tilpasningsevne: Gjør endringer i retningslinjer og prosedyrer for å forbedre organisasjonens fleksibilitet og tilpasningsevne.
 • Økt åpenhet og ansvarlighet: Øke prosesstransparens og ansattes ansvarlighet for å redusere korrupsjon og økende tillit.