Mae adroddiad ariannol yn ddogfen sy’n cynnwys gwybodaeth am sefyllfa ariannol a pherfformiad sefydliad dros gyfnod penodol o amser. Mae'r ddogfen hon yn rhoi trosolwg o gyflwr ariannol a chanlyniadau gweithredu'r cwmni a gall hefyd gynnwys dadansoddiad o berfformiad ariannol.

Gall prif gydrannau datganiad ariannol gynnwys:

 1. Datganiadau cyfrifyddu:

  • Balans: Yn adlewyrchu asedau (gan gynnwys cyfleusterau ac offer), rhwymedigaethau a chyfalaf cwmni ar adeg benodol.
  • Datganiad Elw a Cholled (P&L): Yn dangos incwm, treuliau ac elw neu golled am gyfnod penodol o amser.
 2. Adroddiad ariannol. Llif arian:

  • Datganiad llif arian: Yn darparu gwybodaeth am dderbyn a gwario arian am gyfnod penodol.
 3. Nodiadau ar yr adroddiad:

  • Esboniadau a manylion ychwanegol sy'n egluro'r ffigurau allweddol yn yr adroddiad ariannol.
 4. Adroddiad ariannol. Adroddiad archwilio:

  • Os yw’r datganiad ariannol wedi’i archwilio, gellir atodi adroddiad yr archwilydd i gadarnhau cywirdeb y wybodaeth a gyflwynwyd.
 5. Adolygiad dadansoddol a sylwadau:

  • Gwybodaeth ychwanegol i helpu darllenwyr i ddeall y niferoedd a gyflwynir a thueddiadau mewn canlyniadau ariannol yn well.

Bwriedir yr adroddiad ariannol ar gyfer rhanddeiliaid mewnol ac allanol megis buddsoddwyr, credydwyr, rheolwyr cwmnïau a rheoleiddwyr. Mae'n gweithredu fel sail ar gyfer gwneud penderfyniadau, asesu iechyd ariannol cwmni a rhoi darlun cyffredinol o'i berfformiad. Gellir defnyddio datganiadau ariannol hefyd i werthuso effeithiolrwydd strategaethau, gwneud penderfyniadau ariannu, a gwneud cymariaethau â chystadleuwyr yn y farchnad.

Yr angen am ddatganiadau llif arian. Adroddiad ariannol.

Angen adroddiad ariannol

 

 1. Mae datganiadau llif arian yn helpu i ddangos hylifedd sefydliad, sy'n golygu ei fod yn helpu i bennu faint o arian gweithredu sydd ar gael a pha ganran ohono y gellir ei ddefnyddio. Bydd hyn yn helpu eich sefydliad i ddeall yr hyn y gallwch ac na allwch ei fforddio.
 2. Mae datganiadau llif arian yn helpu sefydliadau i ddeall newidiadau yn eu cyfalaf a'u difidendau. Dangosir y newidiadau hyn gyda safbwyntiau all-lifau arian parod, mewnlifoedd arian parod ac arian parod a ddelir gan y sefydliad ar hyn o bryd. Mae'r tri chategori hyn yn helpu busnes i ddeall cyllid y sefydliad ac yn helpu i fesur eich perfformiad.
 3. Mae datganiadau llif arian yn helpu i ragweld llif arian yn y dyfodol. Maent yn ddefnyddiol wrth wneud rhagolygon llif arian, fel y gall y cwmni ddeall faint o hylifedd fydd gan eich busnes yn y dyfodol. Pan fydd busnes yn gwneud cynllunio hirdymor, daw datganiadau llif arian yn ddefnyddiol.
 4. Mae datganiadau llif arian yn dweud wrth fusnes beth yw ei incwm net ac ansawdd ei enillion. Os yw arian parod yn fwy nag incwm net, yna mae'r enillion o ansawdd uchel.

Gan gynnwys datganiad llif arian.

Datganiad Llif Arian Datganiad Cynhwysiant Ariannol .

 

Mae hwn yn gwestiwn cyffredinol am yr hyn y mae datganiad llif arian yn ei gynnwys neu beth yw elfennau llif arian. Gadewch i ni edrych ar hyn.

Yn nodweddiadol, rhennir y datganiad llif arian yn dair rhan: arian parod sy'n gysylltiedig â buddsoddi mewn gweithgareddau ariannu. Mae cwmni sy'n tynnu arian parod o'i weithrediadau ac yn ei ail-fuddsoddi mewn cyfalaf i weld llif arian cadarnhaol yn cael ei ystyried yn fusnes da.

Isod mae tair rhan y datganiad llif arian:

1. Gweithgarwch buddsoddi. Adroddiad ariannol.

Yn nodweddiadol, mae buddsoddiadau ar yr ochr uwch. Prynu offer, prynu eiddo tiriog, ehangu - dim ond ychydig o bwyntiau yw'r rhain yn y gweithgareddau buddsoddi. Maent yn defnyddio llawer o arian sy'n cronni dros amser o fuddsoddi mewn asedau. Yn y pen draw, mae'r buddsoddiadau hyn eu hunain yn dod yn ffynhonnell arian i'r sefydliad. Er enghraifft, os caiff gofod swyddfa ei brydlesu, gall gynhyrchu arian parod sy'n llifo'n ôl i'r busnes.

2. Gweithrediadau

Mae treuliau dyddiol cwmni, yn ogystal â refeniw dyddiol fel taliadau i gyflenwyr, cyflogau gweithwyr neu weithwyr, yswiriant, a mewnlifoedd arian parod fel gwerthu cynnyrch neu wasanaeth, yn cael eu hystyried yn weithgareddau gweithredu.

3. Gweithgareddau ariannol.

Yn y categori hwn, mae mewnlifau yn fenthyciadau sydd eu hangen ar gyfer y busnes ac mae all-lifau yn ddifidendau a delir i gyfranddalwyr. Mae ad-dalu benthyciad hefyd yn cael ei ystyried yn all-lif mewn gweithgareddau ariannol. Gellir meddwl am gyfalaf sy'n dod i mewn o godi arian fel mewnlif arian. Adroddiad ariannol.

Mae'r datganiad llif arian yn ymdrin yn bennaf â chyfwerth ag arian parod, megis cyfrifon banc, cyfrifon trysorlys, sieciau. Os bydd cyfrifon derbyniadwy yn cynyddu, mae'n golygu bod gwerthiannau'n cynyddu ond nad yw arian parod yn dod i mewn ar adeg eu prynu. Mae hyn yn golygu bod angen i'r cwmni weithredu yn ystod y cyfnod credyd. Wrth gyfrifo cyfrifon incwm net, mae cyfrifon derbyniadwy yn cael eu tynnu fel y gallwn gael darlun clir o'r incwm gwirioneddol.

Ar y llaw arall, os bydd cyfrifon taladwy yn cynyddu, bydd yn dangos fel mewnlif arian parod ar eich cyfriflen oherwydd nad ydynt wedi'u talu eto.

Edrychwn ar yr enghraifft ganlynol o ddatganiad llif arian.

Ar gyfer sefydliad ABC,

Incwm net - $200

Dibrisiant - $20

Cynyddu Acc cyfrifon derbyniadwy — ($10000)

Cynyddodd y rhestr - ($5000)

Cynnydd yn y cyfrifon taladwy - $25

Gostyngiad mewn treuliau gohiriedig - $5000

Lleihad treuliau cronedig — ($5000)

Llif arian net o weithgareddau gweithredu - $230

Mwy o fuddsoddiad - ($70)

Chwyddiad asedau sefydlog — ($120)

Gwerthu asedau sefydlog - $50

Llif Arian Net o Weithgareddau Buddsoddi - ($140)

Ad-dalu benthyciad - ($70)

Benthyciadau newydd - $150

Llog - ($15)

Difidendau - ($80)

Llif Arian Net o Weithgareddau Ariannu - ($15)

Balans arian parod net: $75

Eglurhad. Adroddiad ariannol. 

Eglurhad. Adroddiad ariannol

 

 1. Yn yr enghraifft uchod, mae llif arian yn cael ei rannu'n dri chategori: gweithgareddau gweithredu, buddsoddi ac ariannu. Mae balansau arian parod net yn bositif $75 am gyfnod. Arweiniodd y rhan fwyaf o'r trafodion arian parod cadarnhaol o $000 at lif arian cadarnhaol, a drodd allan i fod o fudd i'r cwmni. Gwelir bod y mudiad hefyd yn gwneud rhai buddsoddiadau tymor hir ac nid oes llawer o arian yn cael ei fenthyg o'r farchnad.
 2. Nid yw dibrisiant yn ffynhonnell arian parod, ond caiff ei adrodd ar y datganiad llif arian. Gwneir hyn i addasu incwm net y gellir ei leihau gan draul dibrisiant.
 3. Llif arian o weithgareddau gweithredu.

 

Adroddiad ariannol.

I lawer o fusnesau, bydd gweithgareddau gweithredu yn cynnwys ac yn cynnwys y mwyafrif o lif arian. Mae hyn oherwydd bod y gweithgareddau gweithredu hyn yn cael eu hystyried yn ffynhonnell incwm. Os ydych chi'n berchen ar siop hamburger, mae'r arian rydych chi'n ei wario ar... llafur, cynhwysion, yn ogystal ag arian a dderbyniwyd o werthu hamburgers. Os oes gennych gwmni hedfan, yna mae gweithgareddau gweithredu yn cynnwys gwerthu seddi, yn ogystal â chostau criw, costau tanwydd, ac ati.

Yn ein hesiampl, incwm net yw'r incwm terfynol a chyfanswm yr incwm a dderbyniwyd yn ystod cyfnod penodol.

Mae dibrisiant yn cael ei leihau o incwm. Mae codiadau cyfrifon taladwy yn arian sydd gan fusnes i bobl eraill. Arian yw hwn nad yw'n cael ei dalu ond sy'n perthyn i rywun arall.

Mae cynyddu cyfrifon derbyniadwy yn golygu arian y mae angen iddo ddod gan gwsmeriaid o hyd, ond nid ydym yn cael ein talu. Er ei fod yn cael ei ddosbarthu fel ased, nid ydym yn golygu arian parod. Mae cynnydd yn y rhestr eiddo yn gynnydd neu'n welliant yn y fantolen. Nid yw rhestr eiddo yn ased.

4. Llif arian o weithgareddau buddsoddi. Adroddiad ariannol.

Mae’r adran hon yn ymdrin â’r buddsoddiadau a wnaeth sefydliad yn ystod cyfnod penodol, sy’n cynnwys prynu tir, offer, eiddo tiriog a chynhyrchion ariannol eraill a elwir yn gyfwerth ag arian parod. Os prynir peiriant torri lawnt $10 ar gyfer cwmni tirlunio, bydd yr arian o'r un gwerth yn diflannu, ond byddwch yn derbyn peiriant torri gwair o werth cyfartal. Yn yr un modd, os bydd cwmni'n penderfynu buddsoddi $000 i brynu tir newydd i greu cyfleuster gweithgynhyrchu, yna bydd y gost arian parod o $50 yn cael ei ddangos fel traul nad yw wedi'i gynnwys yn yr adroddiad, ond bydd yr ased o $000 yn cael ei ychwanegu at yr adroddiad. doleri.

Yn y categori hwn, caiff buddsoddiadau eu canslo trwy eu dileu. Mae ganddynt werth ariannol, ond nid yw yr un peth â dal arian yn eich dwylo. Yn achos busnesau bach, nid yw’r rhan fwyaf o’r llif arian yn gwrthbwyso gweithgareddau buddsoddi gan yr ystyrir eu bod yn effeithio ar gyfalaf gweithio’r busnes.

5. Llif arian o weithgareddau ariannu. Adroddiad ariannol.

Mae'r adran hon yn cynnwys asedau sy'n cael eu gwario ar weithgareddau ariannu. Pan fydd y llall yn cael ei dalu ar ei ganfed, mae'r arian yn gadael y cyfrif banc, a phan fyddwch chi'n cael benthyciad, mae'r arian yn mynd i mewn i'ch cyfrif arian parod.

Llif arian o weithgareddau ariannu, ad-dalu benthyciadau, defnyddio'r rhai a dderbyniwyd ar gyfer y busnes, llog a dalwyd ar fenthyciadau sydd eisoes wedi'u derbyn, difidendau a dalwyd i gyfranddalwyr, mae'r rhain i gyd yn rhan o weithgareddau ariannu.

Sut i baratoi datganiad llif arian?

Meddalwedd. Un o'r ffyrdd gorau o greu datganiad llif arian yw defnyddio meddalwedd awtomataidd. Mae llawer o raglenni ar gael yn y farchnad fel QuickBooks, ar-lein neu Wave. Mae'r feddalwedd yn helpu busnesau i gynnal yr holl gofnodion, gan gynnwys y manylion sydd eu hangen i baratoi datganiad llif arian.

Byddwch yn gallu cynhyrchu datganiadau rhaglen yn awtomatig, a bydd y rhaglen yn cyfrifo popeth i chi. Gall y meddalwedd hefyd gynhyrchu adroddiadau wythnosol, misol neu chwarterol. Adroddiad ariannol.

Mae dull arall o baratoi datganiad llif arian yn cynnwys dull uniongyrchol neu anuniongyrchol. Gellir dangos yr adran waith fel dull anuniongyrchol neu ddull uniongyrchol. Mae'r adrannau ariannu a buddsoddi yr un peth yn unrhyw un o'r dulliau, a'r unig wahaniaeth yw'r adran weithredu. Mae taliadau arian parod gros a derbyniadau arian parod yn cael eu dangos yn bennaf gan ddefnyddio'r dull uniongyrchol. Ar y llaw arall, mae'r llwybr anuniongyrchol yn dechrau gydag incwm net ac yna'n addasu ar gyfer elw neu golled. Yn olaf, disgwylir i lif arian o'r ochr weithredol gynhyrchu'r un canlyniad ag a geir gan y naill ddull a'r llall a ddefnyddir. Yr unig wahaniaeth fydd yn y cyflwyniad.

Yn y dull llif arian uniongyrchol, mae'r holl drafodion arian parod unigol a dalwyd neu a dderbyniwyd yn cael eu hadio i fyny a'r cyfanswm yw'r llif arian net.

Ar y llaw arall, yn achos dull dibrisiant anuniongyrchol, mae'r incwm hwn ac eitemau cyfrifyddu o'r fath yn helpu i gynhyrchu llif arian. Yn achos modelu ariannol, defnyddir y dull llif arian anuniongyrchol.

Llif Arian Negyddol vs Cadarnhaol

Llif Arian Negyddol vs Cadarnhaol

 

Pan fo arian parod yn negyddol ar y gwaelod, mae'n golygu bod y busnes wedi colli llawer o arian mewn cyfnod cyfrifyddu penodol. Dyma'r rheswm pam y daeth llif arian yn negyddol. Mae'n bwysig cofio, os oes gennych lif arian negyddol, nid yw bob amser yn beth drwg; yn lle hynny, mae'n golygu bod y sefydliad yn meddwl am y tymor hir. Weithiau mae'n rhaid i chi wario arian i gael arian. Mae buddsoddiadau mewn tir ac offer yn enghraifft lle mae sefydliadau’n gwario arian ac efallai’n profi llif arian negyddol, ond yn y pen draw mae’n ffrwythlon ac yn gadarnhaol i’r busnes.

Mae llif arian cadarnhaol ar y gwaelod yn golygu bod gennych lif arian cadarnhaol ar gyfer y busnes, ond nid yw llif arian cadarnhaol bob amser yn dda i'r cwmni, yn enwedig yn y tymor hir. Wrth gwrs, mae'n cynnig mwy o hylifedd, ond mae hefyd yn golygu y gall fod llawer o resymau negyddol pam fod gennych arian. Er enghraifft, pan fyddwch yn cymryd benthyciad busnes sylweddol. Mae hyn yn arwain at lif arian cadarnhaol.

Llif arian gyda mantolen a datganiad incwm. Adroddiad ariannol.

Paratoir y datganiad llif arian gan ddefnyddio gwybodaeth o'r fantolen a'r datganiad incwm. Pwysigrwydd y datganiad incwm yw ei fod yn eich helpu i ddeall sut mae arian yn aros neu'n llifo i'ch busnes ar yr ochr arall ac yn eich helpu i ddeall sut mae'r trafodion hyn yn effeithio ar gyfrifon amrywiol fel rhestr eiddo, symiau derbyniadwy a symiau taladwy.

Felly yn gyffredinol,

Datganiad Incwm + Mantolen = Datganiad Llif Arian.

Manteisiwch i'r eithaf ar eich datganiad llif arian

Mae paratoi datganiad llif arian yn un peth, ond peth arall yw cael y gorau ohono. Gall datganiad llif arian helpu eich busnes i wneud penderfyniadau gwell am dreuliau a gwerthiannau.

I ddechrau, ystyriwch werth terfynol y datganiad llif arian, p'un a yw'n negyddol neu'n bositif. Os oes sawl llif arian negyddol dros gyfnod o sawl mis neu sawl chwarter, yna dylid cymryd camau i gynyddu refeniw a lleihau treuliau fel bod y llif arian yn bositif. Efallai y bydd gwahanol ddulliau ar gyfer hyn, megis cynyddu prisiau, lleihau rhestr eiddo gormodol, newid marchnata strategaethau ac ati.

Gall arian parod ar gyfer ystafelloedd hefyd eich helpu i ddeall y gwahanol feysydd o weithgareddau cwmni a'i iechyd ariannol. Er enghraifft, gall y berthynas rhwng llif arian o weithrediadau a gwerthiannau net eich helpu i benderfynu ar y gwerthiannau terfynol sy'n mynd i'ch busnes yn erbyn gorbenion. Y nod yn y pen draw yw cynyddu llif arian fel cynyddu gwerthiant, sy'n trosi'n elw arian parod o werthiannau.

Unwaith y bydd hanfodion dadansoddi llif arian ac olrhain wedi'u sefydlu neu eu pennu, gallwch symud ymlaen i fetrigau mwy cymhleth fel llif arian rhydd cwmni, sy'n ofynnol ar gyfer rhestr cyfalaf menter. Mae hyn hefyd yn hanfodol i fuddsoddwyr eraill sy'n ystyried buddsoddi yn eich busnes. Ystyrir y llifau arian hyn ar lefel uwch a gallant eich helpu i roi darlun ehangach o gyllid ac iechyd ariannol eich sefydliad.

Y datganiad llif arian yw'r gair olaf. Adroddiad ariannol. 

Yn olaf, mae angen i chi ddeall sut mae llif arian i mewn i fusnes a sut i baratoi datganiad llif arian ar gyfer eich busnes. Gan ei fod yn un o dri datganiad ariannol pwysicaf eich sefydliad, ynghyd â’r fantolen a’r datganiad elw a cholled, bydd y datganiad llif arian yn eich helpu i ddeall iechyd ariannol y sefydliad a gellir defnyddio’r adroddiad hwn hefyd i twf a datblygiad eich busnes. busnes. Gall hyn helpu i ddenu mwy o fuddsoddwyr ac, yn ei dro, denu mwy o fuddsoddwyr i'r cwmni.

Felly, er mwyn symleiddio a symleiddio eich prosesau ariannol, disgwylir ichi gael datganiad llif arian. Gall busnesau ddefnyddio'r dull llaw neu feddalwedd cyfrifo fel Wave, QuickBooks, Xero, ac ati Gall cyfrifydd busnes fod yr un mor ddefnyddiol wrth baratoi datganiadau llif arian a gall eich helpu i symleiddio'r broses o greu datganiad llif arian. Mae gan lawer o gwmnïau eu cyfrifwyr eu hunain a all helpu busnesau i wneud y gorau o'u busnes. Mae creu datganiad llif arian cywir yn rhan annatod ohono.

АЗБУКА