Ailfrandio yw'r broses strategol o newid elfennau allweddol brand, megis ei enw, logo, dyluniad, arddull weledol gyffredinol, cenhadaeth a gwerthoedd. Pwrpas ail-frandio yw creu canfyddiad newydd o'r brand ymhlith y gynulleidfa darged, gwneud newidiadau i weddu i dueddiadau modern ac anghenion y farchnad yn well, a gwella canfyddiad cyffredinol a chystadleurwydd y cwmni.

Gall y broses ail-frandio gynnwys y camau canlynol:

 • Dadansoddiad o'r brand presennol:

  • Astudio'r brand presennol, ei gryfderau a'i wendidau, dadansoddi'r farchnad a chystadleuwyr.
 • Ailfrandio. Egluro cenhadaeth a gwerthoedd:

  • Ailfeddwl am genhadaeth a gwerthoedd y cwmni, gan nodi egwyddorion allweddol a fydd yn cael eu hadlewyrchu yn y brand newydd.
 • Datblygu dyluniad newydd:

  • Creu logo newydd, palet lliw, ffontiau ac arddull weledol gyffredinol.
 • Ailfrandio. Deunyddiau marchnata wedi'u diweddaru:

  • Newid pecynnau, pamffledi, gwefan a deunyddiau eraill i gyd-fynd â hunaniaeth y brand newydd.
 • Newid neges:

  • Cyfathrebu effeithiol gyda chleientiaid a cynulleidfa darged am newidiadau sydd ar ddod, esboniad o resymau a manteision y brand newydd.
 • Ailfrandio. Ymgyfraniad staff:

 • Lansio brand newydd:

  • Ar ôl yr holl newidiadau a pharatoadau, lansio brand newydd ar y farchnad.
 • Olrhain a chywiro ymateb:

Gall ffactorau amrywiol achosi ail-frandio, megis newid yn strategaeth y cwmni, uno â chwmni arall, cywiro delwedd ar ôl argyfwng, yn ogystal â'r awydd i fod yn fwy perthnasol a deniadol i'r gynulleidfa darged.

Mae cwmnïau'n ailfrandio am wahanol resymau. Mae'n bosibl bod eich busnes wedi newid ers i chi ei gychwyn, a'ch busnes presennol brand neu logo nid yw bellach yn adlewyrchu'r hyn rydych chi'n ei wneud. Efallai bod eich sylfaen cwsmeriaid wedi newid. Neu efallai bod eich brand yn edrych ychydig yn hen ffasiwn ac angen diweddariad. Beth bynnag fo'ch rhesymau dros ail-frandio, bydd eich brand newydd gyda chi am amser hir, felly cyn i chi symud ymlaen, dyma ychydig o bethau i'w hystyried:

cynhyrchion cofroddion

cynhyrchion cofroddion

Beth yw eich prif neges? Ailfrandio.

Cyn i chi feddwl am ddylunio, mynnwch genhadaeth a gweledigaeth glir ar gyfer eich busnes. Efallai ei fod wedi newid ers i chi ei ddechrau. Bydd yr arddull, y delweddau, a hyd yn oed lliwiau yn dibynnu ar y brif neges rydych chi am ei hanfon.

A yw rhan o'ch brand presennol yn dal i fynd yn gryf?

Os yw'r graffig neu'r slogan yn dal yn berthnasol ac yn gweithio i chi, arbedwch ef neu diweddarwch ef. Nid yw'r ffaith eich bod yn ailfrandio yn golygu bod yn rhaid i chi newid popeth yn awtomatig. Os nad yw wedi torri, peidiwch â'i drwsio.

Sicrhau dyfodol eich brand newydd. Ailfrandio.

Wrth gwrs, dylai eich brand weithio i chi ar unwaith, ond meddyliwch am ble rydych chi am fod mewn ychydig flynyddoedd a dyluniwch eich brand fel y bydd yn dal i weithio os byddwch chi'n ehangu neu'n arallgyfeirio, neu efallai y byddwch chi'n mynd trwy'r broses gyfan. unwaith eto yn llawer cynt nag yr oeddech wedi bwriadu.

Dylai eich brandio newydd ymddangos ar bob deunydd marchnata.

A oes gennych chi bamffledi, cardiau busnes neu ddeunyddiau marchnata eraill o hyd sy'n adlewyrchu eich brandio presennol? Os oes gennych chi nifer fawr o gynhyrchion brand yr ydych chi'n dal i fod eisiau eu defnyddio, peidiwch â rhuthro i lansio brand newydd. Unwaith y caiff ei roi ar waith, ni ddylech fyth ddefnyddio'r hen frandio ar unrhyw beth, gan gynnwys ar-lein.

Astudiwch eich cystadleuwyr.

Edrychwch ar yr hyn y mae eich cystadleuwyr neu gwmnïau tebyg yn ei wneud. Beth maen nhw'n dda yn ei wneud? Gall gweld beth sy'n gweithio i'ch cystadleuwyr eich ysbrydoli i greu rhagorol, syniadau unigryw na fyddech efallai wedi eu cael fel arall.

Gwnewch eich ailfrandio yn gyhoeddus.

Rhowch wybod i bawb am eich ailfrandio. Defnyddiwch bamffledi, cardiau cyfarch, PDF wedi'i e-bostio a llwyfannau ar-lein i gyfleu'r newyddion. Mae hyn nid yn unig yn sicrhau bod potensial a phresennol cwsmeriaid yn gwybod am eich brand newydd, ond gall hefyd atgoffa cleientiaid blaenorol eich bod yn dal yma ac yn barod i fynd.

Meddyliwch am holl oblygiadau ailfrandio.

Cofiwch fod eich presennol bydd brandio yn dda yn gyfarwydd i rai cwsmeriaid, felly mae'n bwysig rhoi gwybod iddynt fod eich busnes yn aros yr un fath. Cofiwch hefyd fod ailfrandio llwyddiannus yn cymryd amser ac arian. Ystyriwch gost y broses ei hun, yn ogystal â diweddaru eich holl farchnata i osgoi unrhyw syrpreisys cas yn nes ymlaen.

Cwmni ABC yn cynhyrchu ystod eang o gynhyrchion.

Hanes Byr o Brandio