Ailgynllunio logo yw'r broses o ddiweddaru ac ailgynllunio logo cwmni neu frand presennol i wella ei nodweddion gweledol, ei ddiweddaru, a'i alinio â nodau brand newidiol neu dueddiadau dylunio cyfredol. Gellir ailgynllunio am amrywiaeth o resymau, megis newid mewn strategaeth fusnes, ailffocysu brand, dyluniad hen ffasiwn, neu awydd i ddilyn tueddiadau cyfredol.

Mae'r broses ailgynllunio logo yn cynnwys y camau canlynol:

 1. Dadansoddiad o Logo Presennol:

  • Astudio'r logo presennol, gan gymryd i ystyriaeth ei gryfderau a gwendidau, elfennau gweledol, palet lliw, ffont a symbolau.
 2. Ailgynllunio logo. Nodau Diffinio:

  • Diffinio'r nodau penodol yr ydych am eu cyflawni gyda'r ailgynllunio. Gallai hyn gynnwys gwella gwelededd, diweddaru'r dyluniad, denu cynulleidfaoedd newydd, neu newid yr arddull weledol.
 3. Ymchwil Cynulleidfa:

  • Astudiaeth o cynulleidfa darged a'i chanfyddiad o'r logo presennol. Bydd hyn yn helpu i benderfynu pa newidiadau fydd fwyaf effeithiol ar gyfer eich cynulleidfa darged.
 4. Ailgynllunio logo Creu Cysyniadau Dylunio:

  • Datblygu cysyniadau dylunio lluosog, gan gynnwys newidiadau i gynllun lliw, siâp, ffont ac elfennau gweledol eraill.
 5. Profi a Gwerthuso:

  • Profi cysyniadau newydd ymhlith cynulleidfaoedd targed neu weithwyr mewnol. Casglu adborth a gwerthuso pa opsiynau sydd fwyaf effeithiol.
 6. Ailgynllunio logo. Datblygiad Terfynol:

  • Dewis y dyluniad terfynol a'i fireinio yn seiliedig ar adborth a chanlyniadau profion.
 7. Lansio a Gweithredu:

  • Gweithredu'r logo newydd ar yr holl lwyfannau a deunyddiau sy'n gysylltiedig â'r brand. Gall hyn gynnwys diweddaru'r wefan, newid pecynnu cynnyrch ac ati
 8. Ailgynllunio logo. Ymgyrch Farchnata:

  • Lansio ymgyrch farchnata gyda'r nod o gyflwyno'r logo newydd i'r cyhoedd ac egluro'r rhesymau dros yr ailgynllunio.

Gall ailgynllunio logo helpu brand i aros yn berthnasol, denu sylw a chynnal diddordeb y gynulleidfa, a chreu argraff weledol gadarnhaol.

5 mater allweddol i'w hystyried pan fydd logo yn y broses o ailgynllunio'r logo. -

1. A yw eich cwmni wedi tyfu neu newid? Ailgynllunio logo

Efallai eich bod newydd ychwanegu criw o gynhyrchion newydd, ehangu eich swyddfa, neu gyflogi llawer o staff newydd. Efallai ei bod hi'n bryd diweddaru ac ailgynllunio'ch logo pan fydd eich cwmni wedi tyfu neu wella mewn rhyw ffordd.

Ailgynllunio logo Dominos

2. Oes gennych chi wrthwynebwyr newydd?

Trwy ddangos i'ch cleientiaid presennol eich bod yn newydd ac yn gyfredol, yn ogystal ag i ddarpar gleientiaid, bydd ailgynllunio logo o fudd i chi. Ailgynllunio logo

3. Ydych chi wedi rhyngweithio â demograffeg fodern?

Mae gennych chi gleientiaid pwerus, ffyddlon a phleserus, ond a ydych chi'n barod i drafod hyn gyda chleientiaid milflwyddol? Efallai y bydd angen ailgynllunio logo brand ar weithiwr proffesiynol hysbysebu os mai na yw eich ateb. Bydd logo newydd yn eich helpu i gysylltu â chynulleidfa iau a chadw eich sylfaen cwsmeriaid.

Ailgynllunio logo

4. A yw delfrydau neu nodau eich brand wedi newid? Ailgynllunio logo

Os felly, bydd yn amlwg yn newid wrth i'ch cwmni ehangu ac felly bydd angen ailgynllunio'ch logo. Os gwelwch fod hanfod eich sefydliad wedi newid ers i chi ddechrau, dylai eich logo adlewyrchu newidiadau o'r fath.

Dyluniad newydd Adobe

5. A yw eich logo wedi bod o gwmpas (rhy) hir?

Mae hwn yn gwestiwn syml a syml, ond mae'n werth ei wybod. Efallai ei bod hi'n bryd mynd i mewn i gyfnod newydd oherwydd bod eich logo wedi'i greu yn y 70au. Efallai eich hen arddull dylunio logo Nid yn unig y mae'r agweddau artistig yn ddiflas, ond mae hefyd yn anghydnaws ag amrywiol offer technegol sy'n arddangos y logo - offer symudol, iPad, ac ati Mae'n bryd ailgynllunio logo! Ailgynllunio logo

Ailgynllunio Logo neu Ddiweddaru Logo: Pa un sydd orau i chi?

Os ateboch yn gadarnhaol i un neu fwy o'r cwestiynau blaenorol, yna bydd yn bendant yn bosibl ailgynllunio'ch logo, ond mae sawl ffordd o ailgynllunio'ch logo. Yn syml, gallwch chi ddiweddaru neu adnewyddu'ch logo.

Yn syml, gall dechreuwyr ddiweddaru neu ddiweddaru eu logo. Mae diweddaru yn strategaeth eithaf pwysig. Meddyliwch amdano fel ailgynllunio logo ar ffurf gweddnewidiad sy'n asio â chydrannau dylunio presennol. Dylunydd yn diweddaru'r logo, mewnosod negeseuon, newid lliwiau, neu safoni'r edrychiad a'r teimlad cyfan, sy'n eich galluogi i newid ychydig ar yr hyn sy'n dal i fod yno.

Ar y llaw arall, mae ailgynllunio logo, na ellir ei danseilio, fel gweithred ddwys. Gall y strategaeth hon gynnwys copi newydd, palet lliw newydd, a phennawd newydd. Cyn dewis llwybr ailgynllunio logo, mae'n bwysig ateb 3 chwestiwn, sy'n cynnwys:

1. Beth sydd ddim yn gweithio gyda fy logo presennol?

Yma mae'n rhaid i chi ddelio â'r hyn sy'n anghywir, wedi dyddio ac yn amherthnasol yn y logo presennol a lle mae'n briodol gwneud unrhyw newidiadau. Mae angen nodi'r rheswm unigol pwysicaf dros ailgynllunio a diweddaru'r logo. Ailgynllunio logo

Ailgynllunio logo Airbnb

2. Pa gydrannau ddylai aros yn y logo newydd?

Efallai eich bod yn barod i ailfeddwl a newid eich logo yn llwyr, ond cofiwch yr elfennau strwythurol presennol sy’n cynrychioli’r sefydliad yn effeithiol cyn ei ddatgymalu’n gyfan gwbl. Gall hyn gynnwys lliw, siâp, neu ddefnydd penodol o briflythrennau yn y teitl.

 

3. A fydd y logo newydd yn atseinio'n dda â'm sylfaen cwsmeriaid? Ailgynllunio logo

Mae'r cyfeiriad graffigol sydd gan eich cleientiaid at eich hen logo yn broblem fawr wrth ddiweddaru'ch logo. Cymerwch amser i ystyried sut mae'ch cwsmeriaid yn teimlo am eich logo a pha ganlyniadau allweddol a all ddod yn sgil ailgynllunio logo.

Sut i Newid Dyluniad Logo: Gweithdrefn Ailgynllunio Logo

Mae'r broses ailgynllunio logo yn cynnwys sawl cam a fydd yn eich helpu i wneud newidiadau i wella ymddangosiad gweledol ac effaith eich brand. Dyma'r camau y gallwch eu hystyried wrth newid dyluniad eich logo:

 1. Dadansoddiad o Logo Presennol:

  • Astudio'r logo presennol, nodi ei gryfderau a'i wendidau, dadansoddi'r cynllun lliw, siâp, ffont, symbolau. Penderfynu beth sy'n gweithio'n dda a beth dylid ei osgoi mewn dyluniad newydd.
 2. Diffinio Nodau Ailgynllunio:

  • Diffiniwch yn glir y nodau rydych chi am eu cyflawni gyda'r ailgynllunio. Gallai hyn gynnwys gwella ymwybyddiaeth, diweddaru'r brand, denu cynulleidfaoedd newydd, neu newid yr arddull weledol.
 3. Ailgynllunio logo. Ymchwil Diwydiant a Chystadleuwyr:

  • Astudio tueddiadau'r diwydiant ac atebion gweledol cystadleuwyr. Y nod yw creu logo sy'n sefyll allan ond sy'n parhau i fod yn berthnasol o fewn cyd-destun eich marchnad.
 4. Creu Cysyniadau Dylunio:

  • Datblygu sawl cysyniad dylunio sy'n adlewyrchu bwriad a nodau'r ailgynllunio. Gall hyn gynnwys newidiadau i gynllun lliwiau, siâp, ffont, ac adolygu elfennau presennol.
 5. Ailgynllunio logo. Profi ac Adborth:

  • Cynnal profion ymhlith y gynulleidfa darged neu weithwyr mewnol. Casglu adborth ar bob dyluniad, gan nodi hoffterau ac argymhellion.
 6. Datblygiad Terfynol:

  • Dewis y dyluniad terfynol yn seiliedig ar ganlyniadau profion ac adborth. Cwblhau'r opsiwn a ddewiswyd gan ystyried yr argymhellion a dderbyniwyd.
 7. Cymeradwyaeth a Dogfennaeth:

  • Cadarnhau'r dyluniad terfynol gyda rhanddeiliaid y brand. Creu dogfennaeth sy'n disgrifio'r defnydd o'r logo, ei elfennau a'i liwiau mewn cyd-destunau amrywiol.
 8. Ailgynllunio logo. Lansio a Gweithredu:

  • Gweithredu'r logo newydd ar yr holl lwyfannau a deunyddiau sy'n gysylltiedig â'r brand. Diweddaru gwefan, cyfryngau cymdeithasol, pecynnu cynnyrch a chyfryngau eraill.
 9. Ymgyrch Farchnata:

  • Lansio ymgyrch farchnata i gyflwyno un newydd logo i'r cyhoedd yn gyffredinol. Eglurwch y rhesymau dros yr ailgynllunio ac amlygwch y gwelliannau.
 10. Tracio Ymatebion ac Adolygiadau:

  • Monitro ymateb y gynulleidfa a chasglu adborth ar ôl cyflwyno logo newydd. Bydd hyn yn eich galluogi i werthuso effeithiolrwydd yr ailgynllunio a gwneud addasiadau os oes angen.

Mae ailgynllunio logo yn gam strategol sy'n gofyn am ddadansoddi gofalus, cynllunio manwl a gweithredu yn seiliedig ar anghenion y brand a'i gynulleidfa darged.

groesffordd

 

Syniadau Terfynol -

Bydd yn rhaid i chi symud o ble'r oeddech chi o'r blaen i ble rydych chi nawr i wneud y trawsnewidiad o'r hen logo i'r logo newydd wedi'i ailgynllunio. Mae hyn yn dechrau gyda phenderfynu a allwch chi hyrwyddo'ch logo newydd am ychydig neu lansio'ch logo newydd ar ddyddiad penodol a chyhoeddi'r digwyddiad gyda datganiad swyddogol. Ar ôl ailgynllunio eich logo brand, byddwch yn barod i newid eich logo ym mhobman, ar unrhyw sianel, ac mewn unrhyw gynnwys busnes. Gobeithiwn y bydd ein canllaw yn eich helpu ar y daith hon. Oes gennych chi gwestiynau heb eu hateb? Rhowch wybod i ni yn yr adran sylwadau isod, rydyn ni yma i helpu!

Cwestiynau cyffredin am ailgynllunio'r logo

1. Beth i chwilio amdano mewn logo wedi'i ddiweddaru?

Yn amlwg, mae'r logos wedi'u diweddaru yn syml iawn o'u cymharu â'u dyluniadau blaenorol. Unwaith y bydd y templed wedi'i ddiweddaru, mae'r logo yn edrych yn newydd ac yn lluniaidd.

2. Sut i gynyddu amlochredd dylunio eich logo?

Dewch o hyd i ffyrdd o symleiddio dyluniad eich logo trwy gynnig cyfuniadau syml. Gollwng y pryder y gellir adfer eich brand. Ar ryw adeg, mae'r rhan fwyaf o logos yn hen ffasiwn ac mae ailgynllunio yn helpu i adnewyddu hunaniaeth eich brand. Os yw pob arwydd yn nodi ei bod hi'n bryd cael logo newydd, manteisiwch ar y profiad hwn.

3. Pa mor berthnasol yw ailgynllunio logo?

Mae gwneud addasiadau cynyddol bach dros amser ar ffurf ailgynllunio logo yn un ffordd o gadw'ch logo yn ffres ac yn ystyrlon heb roi'r gorau i'ch logo. hunaniaeth gorfforaethol. Cyn rhuthro i ailgynllunio, ystyriwch yn ofalus y rhesymau pam rydych chi am ddiweddaru'ch logo. Sylwch ar bwysigrwydd adnewyddiad rhannol neu gyflawn i greu logo parhaol.

 

  «АЗБУКА«

 

Camgymeriadau Marchnata E-bost Cyffredin (A Sut i'w Osgoi)