Byråkratisk ledelse er en lederstil der lederen fokuserer på å formalisere regler, prosedyrer og hierarki i organisasjonen. Denne typen ledelse er ofte forbundet med en byråkratisk tilnærming til ledelse, som legger stor vekt på formelle strukturer, regler og prosedyrer.

Hovedkarakteristikkene ved byråkratisk ledelse inkluderer:

 1. Strenge regler og prosedyrer: En byråkratisk leder følger vanligvis strenge regler og prosedyrer som dikterer hvordan oppgaver skal utføres og beslutninger skal tas i organisasjonen.
 2. Sentralisert beslutningstaking: Beslutningstaking i et byråkratisk system er vanligvis sentralisert og skjer innenfor etablerte hierarkiske strukturer. Beslutninger kan tas basert på formelle prosedyrer i stedet for innovative ideer.
 3. Tydelig makthierarki: I en organisasjon med byråkratisk ledelse er det et klart autoritetshierarki, hvor hvert nivå har spesifikke ansvar og fullmakter.
 4. Begrenset fleksibilitet: Byråkratisk ledelse innebærer ofte begrenset fleksibilitet i å ta beslutninger og reagere på endringer. Endringsprosesser kan være langsomme og vanskelige.
 5. Oppmerksomhet rettes mot effektivitet og stabilitet: Målet til en byråkratisk leder er å sikre stabilitet og effektivitet i organisasjonen. Regler og prosedyrer er rettet mot å minimere feil og sikre konsistens i arbeidet.
 6. Begrenset kommunikasjon: Kommunikasjon i en organisasjon med byråkratisk ledelse kan være begrenset til vertikale kanaler, og ideer og forslag kan passere gjennom strenge strukturer.

dette lederstil kan være effektive i situasjoner der stabilitet, pålitelighet og etterlevelse er nøkkelen. Men i noen tilfeller kan byråkratisk ledelse gjøre det vanskelig å tilpasse seg endrede forhold og innovativ utvikling.

Hva er byråkratisk ledelse?

Definisjon: Byråkratisk ledelse er en type ledelse som leder gjennom en klar kommandokjede, faste offisielle ansvar og strenge regler innenfor et autoritetshierarki. Den er preget av et makthierarki og anvendelsen av et sett med regler for ledelse og beslutningstaking.

Denne lederstilen kan være nyttig i sterkt regulerte bransjer, institusjoner og offentlige strukturer som involverer en rigid struktur som opererer under visse rigide regler. Dette kan være effektivt lederstil i bedrifter som ikke krever spesiell originalitet eller oppfinnsomhet fra personalet.

Hva er byråkrati?

Byråkrati refererer til en gruppe ikke-valgte tjenestemenn (valgt i henhold til veletablerte prosesser) som er ansvarlige for å drive offisiell virksomhet og implementere reglene, politikken, lovene, ideene osv. for deres institusjon.

I følge Cambridge Dictionary-

Byråkrati er et system for kontroll eller styring av et land, selskap eller organisasjon som drives av et stort antall tjenestemenn ansatt for å håndheve regler nøye.

Seks bemerkelsesverdige kjennetegn ved byråkrati:

 1. Keiserlige stillinger
 2. Begrenset myndighet
 3. Kommandokjeden
 4. Spesifikke ansvarsområder
 5. Regelbasert beslutningstaking
 6. Profesjonalitet

Byråkratisk leder

En byråkratisk leder følger strukturerte prosedyrer etablert av organisasjonen. Han eller hun vil sørge for at alle prosedyrer er fulgt før han eller hun sendes til neste autoritetsnivå.

Slike ledere påvirker etterlevelse og sørger derfor for at teammedlemmene følger de fastsatte reglene nøyaktig.

Byråkratiske og autokratiske lederstiler

Skillet mellom byråkratisk og autoritært lederskap, som deler noen likheter, kan være en kilde til misforståelser.

Den grunnleggende forskjellen er at med autoritær ledelse er det lagt vekt på lederen, som er betrodd alle større avgjørelser.

På den annen side retter byråkratisk ledelse mer oppmerksomhet til hele kommandokjeden enn til en galjonsfigur.

Enkelt sagt er autokratisk ledelse når lederen tar alle valgene og har full makt over sine underordnede. Den byråkratiske stilen er basert på underordning til autoritative linjer og overholdelse av normative prinsipper i ledelse og beslutningstaking.

Opprinnelsen til det byråkratiske systemet

Max Weber, en sosiolog som også utviklet transaksjonsledelse, utviklet filosofien bak byråkratisk ledelse.

Han vokste opp midt i den industrielle revolusjonen, og var vitne til samfunnets skifte mot mer sofistikerte institusjoner, fra enorme fabrikker til viltvoksende gårder.

Han utviklet denne ideen som svar på det økende behovet for en mer effektiv metode for å administrere disse organisasjonene som tidligere stolte på favorisering.

Max Webers lederstiler

Den tyske sosiologen Max Weber foreslo i sin bok Economy and Society både ideelle og mindre ideelle måter å danne et samfunn på. Ved å analysere makt og lederskap fant han byråkrati som en av de tradisjonelle organisasjonsformene.

Teorien hans var assosiert med tre forskjellige typer legitim autoritet, nemlig:

 1. Juridisk-rasjonell makt
 2. Karismatisk autoritet
 3. Tradisjonell autoritet

I disse tre typene falt byråkratisk ledelse inn under den første – juridisk-rasjonelle typen legitim makt.

Dette systemet lar underordnede følge normative regler og strengt følge lederens autoritet. I dette tilfellet kommer makt fra lederens posisjon snarere enn fra egenskaper eller evne til å lede.

Grunnleggende elementer i byråkratisk ledelse

Gjennom historien til det byråkratiske systemet og mange definisjoner av modellen, har tre grunnleggende elementer forblitt i kjernen av byråkratiet. Dette er følgende:

1. Offisiell

Systemer viser mangel på initiativ og fleksibilitet

2. Byråkrati

Det er mange regler og prosedyrer å følge

3. Distribusjon. Byråkratisk ledelse

Systemer har en tendens til å spre seg raskt

Betydning. Byråkratisk ledelse

Webers teori om byråkratisk ledelse tilbyr seks hovedgrunner for dens betydning, la oss se på dem her og nå:

 1. Myndighet er organisert i et hierarki – hvert ledelsesnivå har en tydelig rapporteringslinje med klart definerte ansvar og forventninger.
 2. Utvalg i en formell setting. Ansatte blir ansatt, sparket og forfremmet basert på deres kvalifikasjoner, ytelse og overholdelse av selskapets retningslinjer.
 3. Spesialisering av oppgaver/arbeidsfordeling. Denne lederstilen fokuserer på å sette den beste personen på det beste stedet å jobbe.
 4. Karriereorientering. Alle ansatte har potensiale for en lang karriere hvis de følger reglene og jobber effektivt.
 5. Balanse og upartiskhet. Fokuset er på suksessen til organisasjonen i stedet for enkeltpersoners bidrag.
 6. Forskrifter og regler. For å opprettholde struktur i en bedrift, krever systemet et spesifikt sett med regler, forskrifter og prosesser.

Kjennetegn. Byråkratisk ledelse

Følgende egenskaper inkluderer byråkratiske måter å lede et team på:

1. Offisielle oppgaver. Byråkratisk ledelse

All forvaltnings- og ledelsesvirksomhet er delegert til faste kontorer, noe som sikrer en tydelig fordeling av myndighet, ansvarlighet og ansvar. Som et eksempel, vurder et programvareutviklingsselskap. Forskning og utvikling, produksjon, markedsføring, distribusjon og ledelse er noen av kategoriene som et selskap kan deles inn i.

2. Autoritetshierarki

Jobber i en organisasjon er organisert i et hierarki, med lavere nivåer som rapporterer til og kontrollert av høyere nivåer. Vårt programvarefirmas FoU-ansatte blir overvåket av sine teamledere, som igjen blir overvåket av sine avdelingsledere.

Visepresident for forskning og utvikling er ansvarlig for avdelingslederne. Visepresidenten ledes av daglig leder, som ledes av styret.

Egenskaper som offiserer i det byråkratiske systemet bør ha?

1. Teknisk ekspertise

Kvalifikasjoner for byråkratisk ledelse er vanligvis basert på den tekniske kunnskapen som kreves for å effektivt og effektivt administrere ledelsesoppgaver. Byråkratiske administrasjonstjenestemenn må være viljesterke og modige for å opprettholde en velstrukturert struktur.

For eksempel kan visepresidenten for forskning og utvikling ha erfaring med ledelse og programvareutvikling.

2. Sterk ånd. Byråkratisk ledelse

Byråkratiske administrasjonstjenestemenn må være viljesterke og modige for å opprettholde en velstrukturert struktur. Det er en enorm arbeidsstyrke å administrere, noe som krever en uredd leder.

De må være dedikerte til yrket sitt. De må kunne tåle potensielt farlige forhold. Det er nødvendig å lede en stor stab, som krever en sterk leder. De må være trygge og dedikerte til yrket sitt. De må kunne tåle potensielt farlige forhold.

3. Arbeid hardt

Man må være hardtarbeidende fordi de ofte gjør repeterende arbeid; de må være fulle av entusiasme. Underordnede under byråkratisk ledelse skal kunne utføre den pålagte oppgaven. Offiserer skal holde høy kvalitet og konsistens i sitt arbeid. Ledere av byråkratiet må utvikle systematiske metoder for å håndtere ulike industrielle situasjoner.

Fordeler. Byråkratisk ledelse

Byråkratisk ledelse fungerer på ulike måter

 1. Jobbsikkerhet og stabile resultater
 2. Favorittisme er ikke lenger en faktor i ligningen
 3. Roller, ansvar og forventninger er klare
 4. Et system av prosesser og regler som er ekstremt åpenbare
 5. skaper et høyere nivå av arbeidssikkerhet
 6. Forutsigbar form for ledelse
 7. Forpliktet til å lage beste praksis
 8. Tilbyr skalerbarhet oppover
 9. Oppmuntrer til fortrolighet

Feil. Byråkratisk ledelse

Den byråkratiske strukturen har også noen ulemper som:

 1. Siden alt må gå gjennom en kommandokjede, er det ineffektivt.
 2. Den støtter ikke en persons personlige eller profesjonelle utvikling.
 3. Kreativitet, oppfinnsomhet og fri tanke undertrykkes
 4. Denne lederstilen oppmuntrer ikke til teamarbeid eller relasjonsutvikling.
 5. På grunn av sin veldefinerte struktur begrenser den bevegelsen fremover
 6. Å øke produktiviteten kan være en utfordring
 7. Basert på kvotesystem
 8. Å basere beslutninger på hvordan prosjektene og teamene deres ser ut på papir betyr at utseende kan være viktigere enn virkeligheten.
 9. Dette begrenser kreativ frihet
 10. Byråkratiske ledere kan ha problemer med å tilpasse seg endringer.

Eksempler. Byråkratisk ledelse

Som beskrivelsen antyder, er byråkratisk ledelse strukturbasert og er sterkt avhengig av struktur for å fungere. Men i motsetning til andre lederstiler som karismatisk ledelse, er det byråkratiske styringssystemet enkelt og implementerbart.

Men faktum er at denne lederstilen har blitt brukt i andre forretningsområder og organisasjoner rundt om i verden, inkludert religion, næringsliv og politikk. På grunn av den stive strukturen til denne lederstilen, et betydelig antall høytstående personer har oppnådd stor suksess.

Her er noen eksempler på ledere med en rent byråkratisk lederstil.

1. Harold Sidney Geneen – ITT

Han var presidenten for ITT og en byråkratisk leder (International Telephone and Telegraph Corporation). Harold oppnådde stor suksess som selskapets administrerende direktør og er kreditert for å ha hjulpet selskapet til å vokse til en internasjonal virksomhet.

På den annen side er Harolds byråkratiske lederstil tydelig i måten han organiserte og ledet ITT som president. ITTs rapporteringsstruktur fulgte en definert hierarkisk struktur som var tydelig for alle ansatte. Hver avdeling ble organisert hierarkisk ved å bruke firmaets makronivåstruktur. Mindre grupper har også mulighet til å ta mikrobeslutninger etter behov.

2. Winston Churchill. Byråkratisk ledelse

I løpet av sin tid som leder demonstrerte Winston Churchill også byråkratisk lederskap. Han var den britiske statsministeren som ble kreditert for å vinne andre verdenskrig. Han var en karismatisk leder med et tydelig system for å sikre at alle fullførte oppgavene i tide.

Churchill var en sterk leder som var vanskelig å overbevise. Til tross for alle vanskelighetene, holdt han ut i å nå målene sine. Han utviklet en strategi som tillot Storbritannia å beseire sine motstandere. Churchill er også en grundig og detaljorientert leder, noe som er typisk for Churchill.

3. Colleen Powell

Collin er en annen kjent politiker som har adoptert en byråkratisk lederstil. Stilen hans guider er dypt forankret i militæret, et myndighetsorgan kjent for sitt konsekvente byråkratiske ledersystem. Collin demonstrerte eksepsjonelle lederegenskaper, og ga ham rang som general i USAs hær og stillingen som utenriksminister.

Hæren er en veldig formell institusjon som foretrekker å følge forretningsreglene. Det var her Collin fikk sin erfaring og forståelse av byråkratisk lederstil. Han er en av få ledere som liker å følge prosesser for å nå mål.

4. Alfred P. Sloan. Byråkratisk ledelse

Alfred P. Sloan, utnevnt til styreformann i General Motors (GM) i 1937, var en byråkratisk leder som utvidet det ledelsesmessige omfanget av stilen hans. Selv om han i stor grad var avhengig av en bestemt struktur for å holde fast i driften, oppmuntret han likevel sine ansatte til å være kreative og kreative.

Dette stammet fra hans ønske om å drive selskapet på en fornuftig, men (da) moderne måte; ved å gjøre det revolusjonerte han ikke bare GM, men bilindustrien som helhet.

Konklusjon!

Byråkratiske prosesser kan være til nytte for din bedrift, spesielt hvis den opererer i en bransje som drar nytte av dens egenskaper. Ledertalenter og -kvaliteter vil blomstre hvis de utnyttes riktig i et sterkt regulert bedriftsmiljø.

Denne lederstilen kan være nyttig i sterkt regulerte bransjer, og kan også være en effektiv lederstil i bedrifter som ikke krever mye originalitet eller oppfinnsomhet fra ansatte.