Mae Business Model Google yn gwmni rhyngwladol o gynhyrchion a gwasanaethau sy'n gysylltiedig â'r Rhyngrwyd, sy'n cynnwys eu cynnyrch craidd - peiriant chwilio, technoleg hysbysebu Rhyngrwyd, cyfrifiadura cwmwl Google, meddalwedd a chaledwedd.

Mae Google yn gorfforaeth dechnoleg enfawr yn yr Unol Daleithiau a sefydlwyd ym 1998. Mae hefyd yn amlwg bod model busnes Google yn seiliedig ar fodelau busnes cudd, gan nad yw defnyddwyr yn talu am wasanaethau Google, a daw'r prif incwm o gyfryngau taledig.

Hanes Byr o Google. Model Busnes Google

Sefydlodd Larry Page a Sergey Brin Google tra oeddent yn Ph.D. myfyrwyr ym Mhrifysgol Stanford yng Nghaliffornia. Cofrestrwyd ei enw parth www.google.com ar 15 Medi, 1997, ac ymgorfforwyd Google ar 4 Medi, 1998.

Ariannwyd Google i ddechrau gan fuddsoddiad o $100 ym mis Awst 000 gan Andy Bechtolsheim, cyd-sylfaenydd Sun Microsystems. Yn ogystal â hyn, derbyniodd Google arian hefyd gan dri angel busnes arall ym 1998-

 • Sylfaenydd Amazon .com Jeff Bezos
 • Athro cyfrifiadureg Prifysgol Stanford, David Cheriton
 • Entrepreneur Ram Sriram

Yn dilyn hyn, gwnaed nifer o fuddsoddiadau bach ychwanegol rhwng diwedd 1998 a dechrau 1999, ac yna rownd ariannu newydd o $7 miliwn a gyhoeddwyd ar 1999 Mehefin, 25, a oedd hefyd yn cynnwys buddsoddwyr fel y cwmnïau cyfalaf menter Kleiner Perkins a Sequoia Capital.

Yn 2015, ad-drefnwyd Google fel is-gwmni sy'n eiddo llwyr i riant-gwmni Alphabet Inc, a grëwyd mewn gwirionedd o ganlyniad i ailstrwythuro Google. Gan gymryd lle Larry Page, daeth Sundar Pichai yn Brif Swyddog Gweithredol Google ar Hydref 100, 24, a daeth Larry Page yn Brif Swyddog Gweithredol yr Wyddor. Ond ar Ragfyr 2015, 3, penodwyd Sundar Pichai hefyd yn Brif Swyddog Gweithredol yr Wyddor.

Datganiad Cenhadaeth Google

Datganiad cenhadaeth Google yw

Trefnwch wybodaeth y byd a'i gwneud yn hygyrch ac yn ddefnyddiol.

Beth yw model busnes cynfas Google?

I'r rhai sy'n defnyddio'r Rhyngrwyd yn rheolaidd, mae Google yn sicr yn wefan eithaf cyffredin. Yn syml, nid oes amheuaeth mai Google yw'r wefan bwysicaf a mwyaf poblogaidd yn y byd i gyd.

Llwyddodd y cwmni i gymryd y lle cyntaf yn y rhestr o wefannau gorau'r byd. Nid yn unig y mae'n un o'r peiriannau chwilio mwyaf poblogaidd.

Felly, nid oes amheuaeth y bydd gan gwmni fel Google fodel busnes gwych. Byddai model busnes cwmni fel Google yn wir yn ysbrydoliaeth ac yn ddefnyddiol i gwmnïau eraill sydd am greu strategaeth fusnes tebyg i Google.

Efallai y bydd model Google yn ymddangos ychydig yn gymhleth i chi, ac y mae. Fodd bynnag, os byddwch yn ei rannu'n brif adrannau, model busnes Google Inc. yn dod yn fwy eglur. Dyma'r gwahanol feysydd sy'n cael eu cwmpasu gan Gynfas Model Busnes Google:

1. Partneriaid. Model Busnes Google

Mae defnyddwyr, hysbysebwyr, cynhyrchwyr cynnwys, cyflenwyr, dosbarthwyr, y Open Handset Alliance a gweithgynhyrchwyr offer gwreiddiol ymhlith partneriaid allweddol Google.

2. Prif weithgareddau Google

Mae gweithgareddau cynradd yn cynnwys ymchwil a datblygu i greu technolegau a swyddogaethau newydd, yn ogystal â gwella rhai presennol. Cropio, mynegeio, marchnata, adeiladu ecosystemau, gwella chwilio, adalw, paru a chyflwyno.

Gwneir ymdrech sylweddol hefyd i gynnal a rheoli seilwaith, cynhyrchion a gwasanaethau TG enfawr. Yn ogystal, mae Google yn gweithio ar farchnata, strategaeth a pherthnasoedd.

3. Adnoddau Allweddol Google. Model Busnes Google

Bydd y rhain yn cynnwys canolfannau data, gweinyddwyr a seilwaith TG arall, cyfeiriadau IP ac adnoddau dynol. Mae patentau, trwyddedau, a chynnwys perchnogol yn enghreifftiau o adnoddau ychwanegol. Mae gan Google dri adnodd pwysig:

Mynegai

Mae'r mynegai yn gronfa ddata Google sy'n cynnwys yr holl ddeunydd sy'n hawdd ei gyrraedd i'w bryfed cop wrth iddynt sgwrio'r we. Po gyflymaf ac yn fwy cyson y gellir diweddaru'r mynegai, y mwyaf cywir fydd y canlyniadau chwilio.

Algorithm chwilio. Model Busnes Google

Mae algorithmau (y mae llawer ohonynt) yn dewis pa dudalennau yn y mynegai ddylai ymddangos yn y canlyniadau chwilio ac ym mha drefn. Eu nod yw cyflawni amrywiaeth o nodau, gan gynnwys cynyddu perthnasedd a gwerth i ddefnyddwyr, lleihau canlyniadau o ansawdd isel (safleoedd allweddair neu dudalennau nad ydynt yn destun), a chynyddu effeithiolrwydd hysbysebu.

Pŵer prosesu

Yn olaf, mae'r cyfan yn cael ei bweru gan bŵer cyfrifiadurol. Mae pŵer cyfrifiadurol, yn fy marn i, yn gyfuniad o asedau ffisegol, asedau meddalwedd, a'r bobl sy'n cynhyrchu'r meddalwedd. Mae ceblau, canolfannau data, a Google VPN yn enghreifftiau o asedau ffisegol. Côd mae cronfa ddata a gwefannau yn enghreifftiau o feddalwedd asedau, tra bod y cod yn cael ei greu a'i optimeiddio gan bobl.

4. Cynnig gwerth. Model Busnes Google

Nod y cwmni yw darparu ei gwerth i gleientiaid ym meysydd chwilio Rhyngrwyd, hysbysebu, systemau gweithredu a llwyfannau, a mentrau. Syniad craidd y datganiad cenhadaeth yw trefnu gwybodaeth y byd a'i wneud yn hygyrch ac yn werthfawr yn eang.

5. Sianeli

Cysylltiedig Google.com gwefannau Google ac mae Google AdWords i gyd yn ffyrdd o gyrraedd cwsmeriaid. Timau gwerthu ac mae cefnogaeth yn ddwy ffordd o gyrraedd hysbysebwyr ac aelodau rhwydwaith.

6. Perthynas â chleientiaid. Model Busnes Google

I ddatblygu perthynas gyda cleientiaid yn defnyddio gwasanaethau gwerthu a chefnogaeth, yn ogystal â thimau arbennig ar gyfer cleientiaid mawr.

7. segmentau cwsmeriaid

Mae gan Google dri phrif segment cwsmeriaid:

 • Defnyddwyr sy'n gallu trefnu gwybodaeth mewn ffyrdd ystyrlon gan ddefnyddio cynhyrchion a gwasanaethau Google.
 • Marchnadwyr sy'n gallu dangos hysbysebion ar-lein ac all-lein i gwsmeriaid am gost isel.
 • Aelodau Rhwydwaith Google a Darparwyr Cynnwys Eraill gan Ddefnyddio AdSense

Gall categorïau estynedig eraill gynnwys defnyddwyr dyfeisiau symudol, gweithgynhyrchwyr a datblygwyr.

8. Strwythur cost. Model Busnes Google

Prif dreuliau Google yw seilwaith TG, personél, treuliau ymchwil a datblygu, a threuliau marchnata. Felly, mae strwythur costau cyffredinol Google yn cynnwys:

 • Ymchwil a datblygiad
 • Cost Caffael Traffig (TAC)
 • Gwerthu a Marchnata
 • Canolfannau data
 • Gweithrediadau cyffredinol, gweinyddol a chyfreithiol

9. Ffrydiau Incwm

Prif ffynhonnell incwm y cwmni yw ei beiriant chwilio a gefnogir gan hysbysebu. Gall hyn gyfrif am hyd at 95 y cant o gyfanswm yr incwm. Mae Google Ads, Google Shopping, Google AdSense, Google AdMob, YouTube, ac ati yn rhan annatod o ffrydiau refeniw hysbysebu Google.

Yn ogystal, mae Google Pixel (brand ffôn clyfar Google), YouTube Premium a Google Cloud hefyd yn helpu Google i wneud arian. Model Busnes Google

Mae Google hefyd yn buddsoddi mewn caffaeliadau eraill fel Waze, DoubleClick, Motorola Mobility, Looker, ITA Software a Fitbit. Yn ogystal, mae rhai o'u buddsoddiadau yn y dyfodol yn cynnwys arloesiadau technoleg amrywiol fel Loon, Wing, Waymo, Verily, a Sidewalk Labs.

Diwydiannau a gwmpesir gan fodel busnes Google

Mae cynhyrchion a gwasanaethau Google yn rhychwantu amrywiaeth o ddiwydiannau:

 • Y Rhyngrwyd
 • Meddalwedd cyfrifiadurol
 • Cyfrifiadura cwmwl
 • hysbyseb
 • Cudd-wybodaeth Artiffisial
 • Caledwedd cyfrifiadurol

Cynhyrchion, gwasanaethau, caffaeliadau a phartneriaethau Google. Model Busnes Google

 • Peiriant chwilio Google
 • Google Docs, Google Sheets a Google Slides
 • Gmail/Blwch Derbyn, Google Calendar, Google Drive
 • Google All, Duo a Hangouts ar gyfer negeseuon gwib
 • Google Translate ar gyfer cyfieithu iaith
 • Google Maps, Waze, Google Earth, Street View ar gyfer mapio a llywio
 • YouTube ar gyfer rhannu fideos a Google Keep ar gyfer nodiadau
 • Google Photos, OS symudol Android, porwr gwe Google Chrome, system weithredu Chrome
 • Dyfeisiau Nexus, ffôn clyfar Google Pixel, siaradwr Google Smart Home, llwybrydd rhwyll Google WiFi
 • Clustffonau rhith-realiti Google Daydream
 • Google Fiber, Google Fi a Google Station

I ddeall model busnes Google, mae angen ichi fynd trwy'r gwahanol rannau o fodel busnes Google a phlymio'n ddwfn i gynhyrchion y segmentau hynny.

Segmentau busnes o fodel busnes Google

Busnes segmentau model busnes Google

Mae model busnes Google yn cael ei sianelu ar draws gwahanol segmentau. Nawr byddwn yn edrych ar y segmentau hyn fesul un:

1. segment peiriant chwilio. Model Busnes Google

Dyma'r rhan bwysicaf o fusnes Google ac mae hefyd yn chwarae rhan hanfodol wrth helpu Google i gynhyrchu refeniw da. Cynnyrch arall yn y segment hwn yw

 • Chwilio google
 • Google Books
 • Lluniau Google
 • Chwiliadau Arbennig

2. segment hysbysebu

Mae hysbysebu yn chwarae rhan bwysig iawn wrth helpu model busnes Google i gynhyrchu refeniw da. Mae'n caniatáu i fusnesau, marchnatwyr a hysbysebwyr hysbysebu ar Google y maent yn talu swm penodol i Google amdano. Dyma rai o'r cynhyrchion sy'n dod o dan y segment hwn:

 • Google AdWords
 • Google Analytics
 • Google AdSense
 • Google Ad Mob

3. segment cynhyrchion corfforaethol. Model Busnes Google

Cynhyrchion allweddol yn y gylchran hon:

 • Offer Chwilio Google
 • google Apps

4. segment offer cynhyrchiant

Mae Google hefyd yn cynnig rhai o'r rhai mwyaf i'w ddefnyddwyr offer defnyddiol cynyddu cynhyrchiant. Gadewch i ni edrych arnyn nhw hefyd -

 • Gmail
 • Google gyriant
 • Google Doc
 • Cod Google
 • Google Calendar

5. Cynhyrchion ychwanegol. Model Busnes Google

 • Newyddion Google
 • Ffonau Google ac AO Android
 • Google Fiber
 • Google Goggles
 • Google Chrome

Nawr eich bod yn ymwybodol iawn o'r pethau y mae model busnes Google yn eu defnyddio i wasanaethu ei sylfaen cwsmeriaid, mae'n bryd deall sut mae Google yn gwneud arian.

Sut mae Google yn gwneud arian?

Mae nifer y chwiliadau a wneir ar Google yn cynyddu bob dydd, ac mae mwy nag 1 triliwn o'r chwiliadau hyn yn cael eu perfformio ar lwyfan Google bob dydd. Model Busnes Google

Felly, nid oes amheuaeth mai hwn yw un o'r safleoedd mwyaf anhygoel yn y byd, a ddefnyddir gan fwy na 90% o'r bobl sy'n gwneud y defnydd gorau o'r Rhyngrwyd.

Felly, byddwn yn bendant yn trafod hyn ychydig.

Gadewch i ni weld sut mae Google Search yn helpu Google i wneud arian gyda chymorth y ddelwedd isod -

Sut mae Google yn gwneud arian

Mae defnyddwyr yn cyflwyno ymholiad chwilio i Google, ac yna mae Google yn darparu canlyniadau perthnasol.

Nawr mae marchnatwyr a chwmnïau'n defnyddio'r system hon i arddangos eu hysbysebion gan ddefnyddio AdWords trwy dalu Google fel y gall eu cynhyrchion a'u gwasanaethau raddio'n gyntaf mewn canlyniadau chwilio perthnasol fel ateb/ateb i ymholiad defnyddiwr.

Mae'n ffaith bod Google yn gwneud y rhan fwyaf o'i arian o hysbysebu yn y ffordd orau bosibl, felly yn gyntaf oll; byddwn yn deall hyn -

1. Mae hysbysebu yn helpu Google i wneud arian. Model Busnes Google

O ran hysbysebion, sy'n cael eu gosod ar Google y rhan fwyaf o'r amser, dim ond un peth sydd i'w ddweud. Mae hyn yn helpu llawer o ran cynhyrchu incwm yn y ffordd orau bosibl. Fodd bynnag, mae tair cydran wahanol i hysbysebu sydd yn sicr yn ddefnyddiol iawn.

Wel, AdWords, AdMob ac AdSense ydyn nhw. Nid oes amheuaeth, heb y tair cydran hyn, ni fydd Google yn gallu hysbysebu ar ei orau. Nawr mae yna wahanol dasgau ar gyfer pob un o'r cydrannau a grybwyllir yma −

Rôl Google AdWords

Er enghraifft, Google AdWords yw'r hyn y gellir ei ystyried fel platfform wedi'i dargedu ar gyfer hysbysebwyr sydd am ddatblygu yn ogystal â rhedeg ymgyrchoedd penodol ar ran Google Engine yn y ffordd orau bosibl.

Mae'r hysbysebion a ganiateir i ymddangos ar y Rhyngrwyd yn cael eu dewis gan ddefnyddio Google AdWords. Felly, gellir dweud mai dyma un o'r cydrannau pwysicaf a mwyaf anhygoel ar gyfer hysbysebu Google ar ei orau.

Rôl Google AdSense. Model Busnes Google

Nawr ein bod ni'n dod at AdSense, dim ond un peth sydd i'w ddweud. Mae'r gydran hon wedi'i hanelu'n bennaf at gyhoeddwyr ac mae'n blatfform y gellir ei ddefnyddio gan gyhoeddwyr o bob cwr o'r byd sydd am ennill rhywfaint o arian trwy hysbysebu eu bod yn rhedeg ar eu gwefannau.

Felly, nid oes amheuaeth y gallant ddod yn rhan o Rwydwaith Arddangos pwysig Google orau. Pwy na fyddai eisiau bod yn rhan o hynny, iawn?

Rôl Google AdMob

Nawr rydyn ni'n dod at y gydran olaf o'r enw AdMob. Wel, dyma un o'r cydrannau sydd â'r un priodweddau ag AdSense. Fodd bynnag, mae rhywfaint o wahaniaeth rhwng y ddau opsiwn hyn a dyma lle gellir defnyddio AdMob ar gyfer llwyfannau symudol.

Rydyn ni yma i ddweud wrthych chi, gyda'r ddwy gydran wych hyn, nad oes unrhyw amheuaeth y bydd Google yn gallu creu hysbysebion anhygoel a fydd y cymorth gorau sydd ei angen arno i wneud arian.

2. Hysbysebion Siopa Google. Model Busnes Google

Model Busnes Google Hysbysebion Siopa Google

Mae hyn yn rhan arall o fodel busnes Google. Yn gyntaf oll, mae Google yn cynnig cymaint o wahanol fathau o hysbysebu. Felly, gallwn ddweud hyn heb unrhyw amheuaeth y dylai pobl wybod am rai o'r hysbysebion hyn fel y gallant gael syniad y gall Google wneud arian trwy'r hysbysebion anhygoel hyn.

Y peiriant chwilio sy'n gwneud y defnydd gorau o hysbysebu anhygoel Google Shopping. Mae'r rhain yn hysbysebion sy'n ddefnyddiol iawn o ran dewis cwsmeriaid a phrynwyr targed anhygoel a fydd yn cael eu plesio gan y fformat hysbyseb sydd gan hysbysebion Google Shopping.

Felly, gallwn ddweud heb amheuaeth mai dyma'r ffordd orau i Google gynhyrchu refeniw yn y ffordd orau bosibl.

Rydym yma i ddweud wrthych mai'r hysbysebion Google hyn yw un o brif ffynonellau'r refeniw enfawr a gynhyrchodd y cwmni i ddechrau. Wrth gwrs, mae yna opsiynau eraill, ond mae hwn yn bendant yn un o'r prif ffactorau.

3. Incwm o Google Maps. Model Busnes Google

Dyma un o'r ffactorau pwysicaf o bell ffordd sy'n cyfrannu'n fawr at y refeniw a gynhyrchir yn ddiamau gan Google. Mae yna Google Maps sy'n cael eu defnyddio gan ddefnyddwyr sydd eisiau cael cyfarwyddiadau o un lle i'r llall.

Mae yna sylfaen defnyddwyr eithaf mawr ar gyfer mapiau anhygoel Google ac mae'n cynhyrchu refeniw anhygoel o'r API, a ddefnyddir yn arbennig gan gwmnïau fel Trivago, Uber, Pokemon Go a llawer mwy.

Bydd prisiau cynnyrch sy'n talu defnyddwyr yn targedu'r cwmni yn y ffordd orau bosibl. Felly, mae'n bendant yn ffaith mai Google Maps yw un o'r ffynonellau refeniw mwyaf i Google. Mae hyn yn rhywbeth y mae angen i bobl ei gofio bob amser yn sicr.

4. Incwm o Google Translate

Incwm Google Translate

Buom yn siarad ychydig am Google Maps ac yn ei hoffi, mae yna un arall o'r apiau gwych a elwir yn Google Translate a dyma un arall o'r apiau rhad ac am ddim y gall defnyddwyr eu defnyddio i gyfieithu bron unrhyw beth.

Er bod yr ap yn rhad ac am ddim, nid oes amheuaeth y gall yr ap hwn wneud llawer o arian i Google.

Y rheswm am hyn yw bod cwmnïau a phersonoliaethau amlwg yn defnyddio ap Google Translate yn gyson a gall ei integreiddio API eu helpu i wneud arian yn y ffordd orau.

Felly, dyma un o'r pethau pwysicaf y dylai pobl ei gofio am Google Translate.

e. Refeniw G Suite. Model Busnes Google

Dyma opsiwn arall i Google a all yn sicr wneud llawer o arian. G Suite yw'r hyn y gellir ei ystyried yn brif frand cynhyrchiant cwmwl.

Mae gan G Suite offer gwaith tîm a chydweithio fel Docs, Hangouts, Gmail, Calendar, Drive, Sheets, Sites a llawer mwy yn y ffordd fwyaf anhygoel heb os. Bydd y brand yn gweithredu ar fodel busnes sydd, wrth gwrs, yn freemium.

Bydd y defnyddiwr yn gallu cael y gofod cwmwl gyda nodweddion cyfyngedig ac mae'r nodweddion a ddarperir yn rhad ac am ddim i raddau helaeth nes bod y defnyddiwr eisiau uwchraddio ac am hynny mae'n rhaid iddo dalu fel y gall ei ddefnyddio ar gyfer ei fusnes yn y ffordd orau. Felly mae hwn hefyd yn un o'r ffyrdd y mae Google yn gwneud arian.

Dadansoddiad Swot Google. Model Busnes Google

Cryfderau Google

 • Arweinyddiaeth: Google yw'r arweinydd diamheuol yn y farchnad peiriannau chwilio Rhyngrwyd, ac nid oes yr un o'i gystadleuwyr yn fygythiad.
 • Gwerth brand. Gwerth Mae brand Google yn un o'r rhai mwyaf enwog yn y byd, ac, yn ôl Forbes, dyma'r ail fwyaf gwerthfawr, yn ail yn unig i Apple.
 • Datblygu technoleg. Gall peiriant prosesu Google drin mwy na 40 o geisiadau yr eiliad, neu 000 biliwn y dydd.
 • Refeniw: Mae refeniw enfawr Google wedi cynhyrchu rhai o'r cyfraddau twf cyflymaf yn y byd, gan ganiatáu i'r busnes wario'n rheolaidd ar arloesi, cynhyrchion newydd a chaffaeliadau.

Gwendidau Google

 • Polisi Preifatrwydd: Mae Google yn gofyn yn rheolaidd am ei arferion mewnol o guddio gwybodaeth am ei algorithmau a materion cysylltiedig eraill.
 • Gorddibyniaeth ar hysbysebu: Daw dros 80% o refeniw Google o hysbysebu, a all ddioddef oherwydd cystadleuaeth ac amgylchiadau gwleidyddol/economaidd.
 • Boicotio. Roedd cwmnïau mawr wedi boicotio Google a YouTube oherwydd bod eu hysbysebion yn cael eu dangos ochr yn ochr â chynnwys eithafol.

Nodweddion Google. Model Busnes Google

 • Fitbit - Mae Google wedi caffael Fitbit i gael mynediad i'r diwydiant gwisgadwy sy'n tyfu'n gyflym (watches smart a bandiau ffitrwydd). Gallai hyn fod yn ffynhonnell incwm ychwanegol iddo.
 • Gwasanaethau cwmwl: Er bod Google yn parhau i fod yn drydydd yn y sector hwn ac y tu ôl i'r ddau uchaf o ran y gwasanaethau a ddarperir, mae'r cwmni'n buddsoddi yn y maes hwn i'w wella ac arallgyfeirio ei ffrydiau refeniw.
 • Google Meet: O ganlyniad i bandemigau diweddar, mae Google wedi manteisio ar y galw am atebion gwaith o bell.
 • Ehangu: Mae economïau sy'n dod i'r amlwg yn barod i dderbyn gwasanaethau cwmwl a Rhyngrwyd cyflym, felly mae Google yn mynd amdani.
 • Arallgyfeirio Refeniw: Mae gan Google gwmnïau a all arallgyfeirio eu refeniw heb ddibynnu ar hysbysebu.

Bygythiadau Google. Model Busnes Google

 • Cyfran Busnes: Mae cystadleuaeth yn y farchnad hysbysebu ar-lein, yn enwedig gan Facebook ac Amazon, sy'n tynnu cyfran oddi wrth Google o ran marchnata ar-lein.
 • Gwrth-amgryptio: Mae llywodraethau a sefydliadau amddiffyn plant yn eiriol dros ddileu technoleg amgryptio i helpu i adnabod camfanteisio ar blant ar-lein cyn gynted â phosibl. Ar y llaw arall, gallai diffyg anhysbysrwydd defnyddwyr arwain at Google yn colli cwsmeriaid.
 • Ymryson gwleidyddol: Roedd Google yn bwriadu gwerthu gwasanaethau cwmwl yn Tsieina, ond rhoddwyd y gorau i'r syniad oherwydd materion geopolitical gyda'r llywodraeth. Os bydd y mater hwn yn ailadrodd mewn sawl gwlad, gallai effeithio ar weithrediadau ledled y byd.

Nawr mae gennych chi ddadansoddiad perffaith o fodel busnes Google. Gadewch i ni barhau i ddysgu am yr adnoddau allweddol yng Nghynfas Model Busnes Google.

 Cwblhau!

Yn y diwedd, hoffem ddweud bod model busnes a model refeniw Google yn sicr yn dibynnu ar lawer o ffactorau.

Ar wahân i'r opsiynau a grybwyllir uchod, mae yna lawer o ffyrdd eraill y gall Google wneud arian orau, megis Google Chrome, Google Chwarae Storfa a chymwysiadau a dulliau pwysig eraill.