Mae rhaglenni rheoli adnoddau dynol yn ddatrysiadau meddalwedd arbenigol sydd wedi'u cynllunio i symleiddio ac awtomeiddio prosesau rheoli adnoddau dynol (HRM) mewn sefydliad. Mae'r rhaglenni hyn yn darparu offer ac ymarferoldeb ar gyfer rheoli gweithwyr, data personol, prosesau llogi, hyfforddiant, gwerthuso perfformiad, olrhain amser ac agweddau eraill ar reoli AD. Gall arbenigwyr a rheolwyr AD eu defnyddio i reoli a datblygu personél yn fwy effeithiol.

Ar gyfer busnesau ar-lein, yn enwedig y rhai sy'n gweithredu'n gyfan gwbl yn y gofod digidol, mae meddalwedd AD yn darparu nodwedd hanfodol arall. Mae hyn yn caniatáu ichi gyflawni gweithrediadau o bell - a dal i fod yr un mor gynhyrchiol ac effeithlon ag y byddech chi yn y swyddfa (os nad yn fwy felly). Trwy ddarparu “canolfan” o weithle i weithwyr ac aelodau tîm, mae meddalwedd AD yn cynyddu cynhyrchiant busnes yn ogystal â'i broffidioldeb.

Gyda nifer o raglenni meddalwedd AD ar gael i chi ddewis ohonynt, nid oes prinder opsiynau ar gyfer busnesau bach a mawr ar-lein. A phan fyddwch chi'n gwneud eich ymchwil, byddwch hefyd yn dod o hyd i feddalwedd AD sy'n darparu'n union beth sydd ei angen ar eich busnes, ni waeth pa mor fawr ydyw, gan gynnwys pethau fel adrodd yn ddeallus a hyd yn oed adnabod olion bysedd.

Rheoli gweithrediadau swyddfa gefn e-fasnach

Ond beth sef gwneud rhaglenni ar gyfer rheoli personél. ?

Un o'r rolau pwysicaf y mae meddalwedd AD yn ei chwarae yw awtomeiddio. Trwy symleiddio tasgau llaw a threfnu gwybodaeth a data, mae'r meddalwedd hwn yn sicrhau gweithrediad llyfn busnesau, hyd yn oed pan fydd pawb yn gweithio mewn lleoedd gwahanol.

Mae rhai o rolau pwysicaf meddalwedd AD yn cynnwys:

 • Sefydliad data
 • Storio gwybodaeth yn ddiogel ar-lein
 • Datblygu Llif Gwaith
 • Olrhain cynnydd a chymeradwyaeth
 • Olrhain amser
 • Hyfforddiant a datblygiad gweithwyr
 • Cydymffurfiaeth a Boddhad Gweithwyr
 • rheoli Perfformiad
 • Gosod ac olrhain nodau
 • Rheoli Budd-daliadau
 • Llogi a diswyddo gweithwyr
 • Integreiddio Ceisiadau Trydydd Parti
 • Newidiadau Data Archwilio
 • Creu adroddiadau personol ar gyfer timau

Mae'n amlwg y gall meddalwedd AD wisgo llawer o hetiau yn eich cwmni, o reoli gweithwyr i adrodd ar ddata. Ond sut mae hyn yn berthnasol i'ch busnes chi yn benodol?

Meddalwedd Rheoli Asedau Digidol Gorau yn 2020

Sut bydd fy musnes ar-lein yn elwa o feddalwedd AD?

Drwy roi’r feddalwedd AD gywir ar waith ar gyfer eich busnes digidol, gallwch weld newid dramatig yn y ffordd yr ydych yn rhedeg eich busnes. Nid yn unig y byddwch chi a'ch tîm yn teimlo'n fwy trefnus, ond byddwch hefyd yn fwy cynhyrchiol ac effeithlon.

Rhai o'r lleill manteision defnyddio meddalwedd Meddalwedd rheoli AD:

 • Llai o gamgymeriadau
 • Sefydliad estynedig
 • Prosesau a systemau mwy effeithlon
 • Gwell gwrthdroi cyfathrebu ac ymatebolrwydd
 • Dadansoddeg Uwch
 • Cynllunio mwy cywir
 • Gwell gallu i gydymffurfio â rheolau a rheoliadau penodol y diwydiant.

Trwy symleiddio gweithrediadau busnes gyda meddalwedd AD, gall effeithlonrwydd gynyddu i'r entrychion. Nawr ein bod yn deall pa mor ddefnyddiol y gall fod Meddalwedd AD, gadewch i ni edrych ar y 10 meddalwedd AD gorau ar gyfer busnesau ar-lein.

Creu cynnwys. Rhestr o offer ar gyfer cynyddu cynnwys

10 uchaf

1.Monday.com. rhaglenni AD

monday.com

Llun.com Un o feddalwedd AD enwocaf y byd, mae'n caniatáu i gwmnïau gyfathrebu a chydweithio'n well o unrhyw le yn y byd. Yn cael ei ddefnyddio gan gwmnïau digidol gyda thimau anghysbell a thimau sy'n gweithio mewn swyddfa gorfforol, mae dydd Llun yn gwella'r ffordd y caiff prosiectau eu neilltuo a'u cwblhau gyda'i system bwrdd a cholofn unigryw.

Waeth beth fo'r diwydiant, mae dydd Llun yn caniatáu timau i weithio'n fwy effeithlon. Mae hyn yn arbennig o wir oherwydd ei fod yn cysylltu ag amrywiaeth o apiau trydydd parti, gan gynnwys yr holl rai y mae eich tîm eisoes yn eu defnyddio ar gyfer gweithrediadau o ddydd i ddydd.

Er y gall y rhan fwyaf o feddalwedd AD gyflawni'r tasgau y mae dydd Llun yn eu gwneud, un o'r rhesymau y mae wedi dod mor boblogaidd yw ei fod yn trefnu popeth yn weledol ac yn hawdd ei ddeall a'i reoli. Trwy allu gweld yn weledol beth mae pawb yn y busnes yn gweithio arno, gall timau weithio'n fwy cytûn ac felly gwneud mwy fyth (tra'n dal i gael hwyl yn y gwaith).

Mae dydd Llun yn gymharol fforddiadwy, gyda chyfraddau'n dechrau ar $8 y mis fesul “sedd.” Mae cynlluniau hefyd yn hawdd i'w haddasu, felly gallwch chi dalu am yr union beth sydd ei angen arnoch chi.

2. BambŵHR.

BambŵHR yn ddarn gwych o feddalwedd ar gyfer SMBs ac mae'n hynod hawdd ei ddefnyddio, gan ei gwneud yn hawdd i'w weithredu hyd yn oed os yw'ch busnes eisoes ar waith. Yn weledol hardd, mae BambooHR hefyd yn delio ag amrywiaeth o dasgau AD pwysig, gan roi'r gallu i'ch busnes drefnu eich staff a'ch gwybodaeth mewn ffordd unigryw. Er bod ganddo lai o nodweddion na dydd Llun, mae'r datrysiad meddalwedd symlach hwn yn rhoi'r union beth sydd ei angen ar lawer o gwmnïau heb fod yn rhy gymhleth.

Mae prisiau BambooHR yn seiliedig ar ddyfynbrisiau, felly bydd angen i chi gysylltu â'u tîm i ddarganfod yr union gost ar gyfer eich busnes. Rhennir eu pris rhwng dau becyn: Hanfodion a Mantais. Y prif wahaniaeth rhwng y ddau becyn yw ychwanegu nodweddion llogi ac ymuno, cefnogaeth ffôn, cydrannau ychwanegol, ac integreiddiadau ychwanegol.

3. Ar Dalu. rhaglenni AD

Ar Dalu

 

Ateb arall i fusnesau bach a chanolig, Ar Dalu yn cael ei adnabod fel meddalwedd cyflogres ardderchog y gellir ei addasu i weddu i anghenion unigryw eich sefydliad. Mae system cwmwl OnPay yn symleiddio'r broses gyflogres - mae hyd yn oed yn awtomeiddio trethi ffeilio a thaliadau eraill. Wedi'i gynllunio'n benodol ar gyfer rolau AD, mae OnPay yn caniatáu ichi olrhain a phrosesu yswiriant, buddion, cynlluniau pensiwn a thaliadau contract mewn un system syml.

Yn gymharol fforddiadwy o gymharu ag atebion cyflogres eraill, mae OnPay yn sicrhau bod pawb ar eich tîm (gan gynnwys chi) yn cael gofal bob mis. Mae'r prisiau'n dechrau ar $40 y mis ac yn cynyddu yn dibynnu ar nifer y bobl ar eich tîm. I brofi'r feddalwedd, mae OnPay hefyd yn cynnig treial am ddim am fis.

4. Tîm ffres. rhaglenni AD

Tîm ffres. rhaglenni AD

Er bod Freshteam yn cyflawni'r holl rolau angenrheidiol mewn rheoli AD, un o nodweddion gorau'r feddalwedd yw ei fod yn olrhain ymgeiswyr a'r broses llogi ar gyfer eich busnes. Os yw'ch cwmni'n llogi pobl yn rheolaidd, gan gynnwys contractwyr a gweithwyr rhan-amser, mae Freshteam yn ateb gwych. Yn fforddiadwy o gymharu ag offer AD eraill sydd wedi'u cynllunio i ddenu talent, mae Freshteam yn sicrhau bod darpar weithwyr yn cael eu hasesu'n iawn ac yna'n dod i mewn i'r tîm yn effeithlon fel nad oes unrhyw un yn cael ei wastraffu amser.

Mae meddalwedd Freshteam yn symleiddio tasgau AD trwy ganiatáu cyfnewid data rhwng cymwysiadau heb orfod gadael platfform Freshteam. Oherwydd bod Freshteam yn ddigon diogel i storio gwybodaeth gweithwyr ac ymgeiswyr, mae'n llwyfan gwych i gwmnïau digidol sy'n llogi gweithwyr yn rheolaidd.

Mae Freshteam yn rhan o gwmni mwy, Freshworks, sy'n cynnig atebion ar gyfer rhyngweithio â nhw cleientiaid a gweithwyr. Gallwch ddechrau defnyddio Freshteam am ddim os oes gennych lai na 50 o weithwyr - mae cynlluniau taledig yn dechrau ar $75 y mis (neu $50 y mis gyda chynllun blynyddol).

Rheoli tasgau

5. RIPPLING. rhaglenni AD

RIPPLING. rhaglenni AD

Crychdonni - un o'r rhaglenni gorau ar gyfer awtomeiddio tasgau AD, sy'n gallu trin popeth o denu talent newydd i'r gyflogres. Gall Ripling integreiddio â dros 500 o wahanol apiau ac mae'n adnabyddus am ei ddiogelwch, gan ei gwneud hi'n hawdd storio'ch gwybodaeth ddigidol. Fel y mwyafrif o feddalwedd AD, mae Rippling yn helpu cwmnïau i wella eu cynhyrchiant trwy gynnig un system ar gyfer pob gweithrediad, gan gynnwys AD. Trwy symleiddio llifoedd gwaith amrywiol, mae Rippling yn symleiddio pob proses yn eich busnes, gan gynnwys derbyn gweithwyr newydd, sydd yn draddodiadol yn broses gostus. costau amser ac arian.

Mae prisiau Rippling yn dechrau ar $ 8 y mis y defnyddiwr, gyda phrisiau arferol ar gael o wedi'i deilwra i faint ac anghenion eich busnes.

6. Paycor. rhaglenni AD

Paycor. rhaglenni AD

System Rheoli Cyfalaf Dynol (HCM) yn swyddogol Paycor yn ddelfrydol ar gyfer datrys y tair prif dasg AD: recriwtio, adnoddau a chyflogres. Wedi'i gynllunio i fod yn reddfol, mae Paycor yn gwella'r holl brosesau busnes ac wedi enw da un o'r arfau gorau i helpu cwmnïau digidol i ehangu. Gyda dros 2005 o fusnesau yn defnyddio Paycor ers 30, mae'r feddalwedd wedi tyfu ac esblygu dros amser, gan barhau i ddarparu atebion AD sydd yn y pen draw yn lleihau costau gweithredu fel y gall busnesau aros yn gystadleuol yn eu cilfachau uchel eu parch.

Mae cynlluniau taledig Paycor yn dechrau ar $ 99 y mis ar gyfer ymarferoldeb sylfaenol a gallant fynd hyd at $ 199 y mis. Mae pob cynllun wedi'i gynllunio ar gyfer un penodol Maint y busnes, felly penderfynwch pa un sydd orau i'ch tîm a'ch cyllideb.

7.GwaithBright

GwaithBright

 

GwaithBright yn feddalwedd sy'n seiliedig ar gwmwl a gynlluniwyd ar gyfer addasiadau aelodau tîm newydd sy'n gweithio'n wych ar ddyfeisiau symudol (rhywbeth nad yw pob meddalwedd AD yn ei wneud). Trwy ganiatáu i aelodau tîm newydd uwchlwytho eu holl ddogfennau yn ddigidol, mae WorkBright yn cadw systemau i redeg yn ddibynadwy fel nad yw eich busnes byth yn mynd oddi ar y trywydd iawn. Mae cwmnïau sy'n defnyddio WorkBright wrth eu bodd â'r gallu i addasu eu tudalennau llogi fel bod eu brand yn cael ei gynrychioli'n gywir, yn ogystal â'r holl wybodaeth angenrheidiol sy'n cael ei chyfleu ar gyfer y swydd.

Mae prisiau WorkBright yn dechrau ar $158 y mis ac yn cynyddu yn dibynnu ar faint y cwmni. Maent yn cynnig prisiau wedi'u teilwra i weddu orau i'ch anghenion busnes.

8. eSgiliau. rhaglenni AD

eSgiliau. rhaglenni AD

O ran llogi talent newydd, eSgiliau - rhagorol meddalwedd ar gyfer eich busnes. Nid yn unig y mae'r platfform yn darparu amrywiaeth o brofion cywir ar gyfer eich llogi newydd neu ddarpar ymgeiswyr, ond mae hefyd yn caniatáu ichi greu asesiadau eraill y gellir eu defnyddio yn ddiweddarach, sy'n golygu y gallwch olrhain boddhad gweithwyr yn ogystal â pherfformiad.

Er mwyn eich helpu i ddatblygu'r profion cywir, mae eSkill yn defnyddio ystod eang o arbenigedd, gan gynnwys pethau fel asesiadau ymddygiad, profi sgiliau, cyfweliadau fideo, a hyd yn oed efelychiadau swydd i helpu i sicrhau eich bod yn cyflogi'r person cywir ar gyfer y swydd. Yn dibynnu ar eich anghenion, gallwch ddewis profion a baratowyd yn flaenorol gan y tîm eSkill, neu gallwch greu rhai eich hun trwy gymysgu a chyfateb cwestiynau ac ychwanegu eich manylebau eich hun.

Un o'r opsiynau drutaf ar y rhestr hon, mae cynlluniau eSkill yn dechrau ar $850 ar gyfer pecyn sgôr prawf Sylfaenol 25. Gall prisiau fynd hyd at $5000 yn dibynnu ar angen - mae prisiau personol ar gael hefyd.

9. Saets. rhaglenni AD

Sage. rhaglenni AD

Pobl Sage - Datrysiad staffio gwych i fusnesau o bob maint i'ch helpu i ddenu'r dalent orau, rheoli timau, rheoli'r gyflogres a chael budd. Trwy ganoli tasgau AD, mae Sage People yn grymuso cwmnïau i berfformio ar lefel uwch. Ac oherwydd ei fod yn ddiogel, gallwch storio data gweithwyr, gan ei gwneud hi'n hawdd cyrchu gwybodaeth ar unrhyw adeg. Gall gweithwyr hefyd gael mynediad at wybodaeth sydd wedi'i storio yn Sage People, gan ddileu'r canolwr mewn llawer o sefyllfaoedd AD.

Mae prisiau Sage People yn seiliedig ar ymholiadau yn unig, felly mae croeso i chi gyflwyno ymholiadau i weld faint y gallai gostio ar gyfer eich anghenion busnes.

10. Hibob. rhaglenni AD

Hibob. rhaglenni AD

Un o'r datrysiadau meddalwedd mwyaf creadigol ar gyfer rheoli AD, Hibob yn ffordd wych o reoli timau yn effeithiol gan ddefnyddio offer awtomataidd amrywiol. Yn ogystal, mae Hibob yn annog cydweithio tîm, gan ganiatáu i gwmnïau fod yn fwy cynhyrchiol wrth gynyddu boddhad gweithwyr. Mae Hibob hefyd yn cynnig dadansoddeg data, y gyflogres ac offer adrodd eraill. Trwy ganolbwynt canolog y platfform, gall busnesau awtomeiddio amrywiol brosesau o ddydd i ddydd, trefnu gwybodaeth, ac annog cydweithredu ar draws y sefydliad.

Mae Hibob yn seilio prisiau ar ddyfynbrisiau arferol, felly bydd angen i chi gyflwyno cais am ddyfynbris i dderbyn dyfynbris wedi'i deilwra.

Casgliad

Mae meddalwedd AD yn bendant yn un o'r ffyrdd hawsaf o gynyddu cynhyrchiant eich busnes tra'n gwneud bywyd yn haws i bawb. Heb feddalwedd o'r fath, ni fyddai busnesau, yn enwedig y rhai sy'n gweithredu'n ddigidol, yn gallu rheoli timau yn effeithiol, symleiddio prosesau, a graddfa gweithrediadau. Meddalwedd AD hynod amlbwrpas ar gyfer eich busnes, ni waeth pa mor fawr (neu fach) yw eich cwmni heddiw.

  «АЗБУКА«

rhaglenni Chatbot. Denu cleientiaid