A rendición de contas é o principio de que unha persoa que recibe determinados fondos ou responsabilidades debe proporcionar unha conta do uso deses fondos ou do desempeño da responsabilidade asignada. Este principio é amplamente utilizado na xestión, contabilidade, administración pública e outros campos.

Os aspectos clave da responsabilidade inclúen:

 1. Responsabilidade das instalacións ou tarefas: A persoa a quen se encomenden os fondos está obrigada a utilizalos tendo en conta os fins e as normas establecidas.
 2. Presentación de informes: O responsable deberá achegar informes sobre o gasto de fondos ou o desempeño das funcións asignadas. Estes informes adoitan incluír detalles de gastos, resultados acadados e outra información relacionada.
 3. Transparencia e honestidade: Os informes deben ser transparentes e honestos para ofrecer unha imaxe clara do uso dos fondos ou da realización das tarefas.
 4. Normas e regulamentos: A rendición de contas adoita ser rexida por certas regras e regulamentos, que poden variar dependendo da industria e do contexto.

Exemplos de uso do principio de responsabilidade:

 • Contabilidade: Os empregados responsables do uso do orzamento da empresa deberán achegar informes de gastos e resultados económicos.
 • Administración pública: Os funcionarios gobernamentais que manexan fondos públicos deben proporcionar informes sobre o uso destes fondos para garantir a transparencia e a rendición de contas.
 • Xestión de Proxectos: Os membros do equipo do proxecto poden ser responsables ante o director do proxecto proporcionándolle informes regulares sobre o progreso das tarefas.

Принцип подотчетности способствует эффективному и честному управлению ресурсами и задачами, обеспечивает контроль за использованием средств и помогает добиваться целей организации или проекта.

 

Comprensión. Responsabilidade

A rendición de contas é xeralmente equiparada coa culpabilidade, a responsabilidade e a rendición de contas polas accións relacionadas coa ética e a gobernanza. A palabra "responsabilidade" provén da palabra latina " acompañar" , que significa "informar". Esta palabra latina, pola súa banda, provén da palabra putare , что означает рассчитывать. Подотчетность невозможна без использования стандартных методов contabilidade. Идея отчетности и ведения документации восходит к более древним цивилизациям, таким как Израиль, Вавилон, Греция, Древний Египет и Рим.

Sen responsabilidade, os equipos exitosos non poden prosperar e crecer porque o rendemento e a responsabilidade van da man. A rendición de contas é vista como un compoñente esencial da profesionalidade e está ligada a outros aspectos como a moral, a legalidade e a ética.

Métodos para mellorar a cultura da rendición de contas

"Crear unha cultura de responsabilidade significa recoñecer que onde queira que esteas no organigrama, animas aos demais a que te responsabilicen".

Existen varias estratexias e técnicas comprobadas que se usan habitualmente para crear e mellorar unha cultura de responsabilidade no lugar de traballo e son as seguintes:

1. Establece expectativas claras. Responsabilidade

A especificidade é a clave do éxito. Por exemplo, un xestor que instrúe aos seus subordinados para completar unha tarefa determinada cos estándares máis altos e no menor tempo posible é ambiguo e causa inevitablemente confusión e interrupción. A especificidade implica aquí que o xestor comunica aos seus subordinados o prazo para unha determinada tarefa e define claramente os estándares aos que debe cumprir a calidade dunha determinada tarefa. Isto débese a que os termos "máis altos estándares" e "canto antes" son subxectivos e poden significar persoas diferentes.

2. Crear e manter a confianza e a seguridade

A seguridade refírese á seguridade psicolóxica do persoal no lugar de traballo. Esta seguridade é fundamental para a comunicación. O medo nun equipo ou nos compañeiros é un sinal de que estas persoas poden sentirse irrespectadas ou descoidadas polos seus obxectivos e ideas.

O respecto mutuo e a empatía son fundamentais para crear seguridade psicolóxica, que pode crear unha sensación de confianza. Os xestores deben identificar e diagnosticar calquera sentimento de desconfianza ou medo o antes posible, e despois expresar respecto e empatía para crear un ambiente de traballo máis saudable. É absolutamente necesario buscar puntos comúns e mellorar a situación de todas as persoas no ámbito laboral.

3. Autoresponsabilidade. Responsabilidade

Эта стратегия необходима для улучшения подотчетности на рабочем месте. Любое физическое лицо в forza de traballo, независимо от положения или статуса, может принести пользу от начала самостоятельной ответственности. Эту концепцию самоотчетности в психологии личности обычно называют «внутренним локусом контроля» .

Человек с внутренним локусом контроля, вероятно, будет полагать, что все, что происходит с ним и вокруг него, в той или иной степени зависит от его действий, ошибок и решений. И наоборот, человек с внешним локусом контроля будет чувствовать и обвинять внешние силы, такие как удача и внешние факторы, в событиях, которые с ним происходят.

Cal é o enigma da rendición de contas?

Creado por Henry Evans, o crebacabezas de responsabilidades úsase para apoiar a acción responsable e o diálogo no ambiente de traballo. Este puzzle consta de catro partes, a saber:

1. Data e hora concretas e un titular para cada tarefa. Responsabilidade

As dúas primeiras pezas do puzzle son bastante fáciles de entender. En primeiro lugar, Henry Evans afirma que o director ou CEO debe indicar claramente a tarefa en relación á data e hora. En segundo lugar, cada tarefa debe ser asignada uniformemente a cada individuo, e a tarefa só debe asignarse ao individuo e non ao equipo.

2. Eliminar lagoas. Responsabilidade

Os xestores e os que ocupan postos de liderado poden e deben utilizar unha variedade de ferramentas e estratexias para garantir que as expectativas establecidas para unha tarefa sexan alcanzables, orientadas a resultados, éticas, supervisadas e rexistradas.

3. Responsabilidade aberta de todas as partes

Os directivos, así como os empregados dos subordinados, deben rendir contas ante os seus subordinados e colegas, respectivamente, xa que a comunicación bidireccional e a transparencia promoven un sentido de confianza, honestidade e lealdade no ambiente de traballo.

4. División de responsabilidade. Responsabilidade

Para desenvolver unha cultura de rendición de contas, é importante que polo menos dúas persoas sexan conscientes dun compromiso específico. Entón, se un líder é responsable de cumprir certas obrigas, sería prudente facer do seu equipo os seus socios de responsabilidade. Cando outros membros tamén coñecen o teu compromiso, mellorará automaticamente o rendemento individual e organizativo.

Resultados de Responsabilidade!

En conclusión, a implementación dunha cultura de rendición de contas nunha organización xoga un papel fundamental para ter discusións eficaces sobre o rendemento e conseguir mellores resultados.

Os líderes ou xestores deben responsabilizar ás persoas dun xeito construtivo, solidario e empoderador sen crear estrés ou medo. E para garantir isto, deben comunicar correctamente a finalidade das tarefas e establecer expectativas claras.

Que importancia ten para vostede o papel da responsabilidade na mellora do rendemento individual e organizativo?

FAQ. Responsabilidade.

 1. Que é a responsabilidade?

  • A rendición de contas é un sistema de contabilidade e control de gastos no que un empregado recibe un anticipo ou diñeiro para determinados gastos e está obrigado a proporcionar un informe de gastos con documentos de apoio.
 2. Que tipos de gastos poden estar suxeitos a responsabilidade?

  • Poden ser responsables diversos gastos, como gastos de viaxe (voos, aloxamento, comidas), gastos de material de oficina, anticipos, etc.
 3. Que documentos son normalmente necesarios para a rendición de contas?

  • Os documentos inclúen recibos, facturas, tickets e outros documentos xustificativos que acrediten o feito e o valor dos gastos realizados.
 4. Como afecta o proceso de responsabilidade no negocio?

  • Процесс подотчетности помогает предотвратить необоснованные расходы, обеспечивает прозрачность финансов и позволяет бизнесу эффективно управлять своими ресурсами.
 5. Que beneficios proporciona un sistema de rendición de contas a unha empresa?

 6. Cales poden ser as desvantaxes dun sistema de rendición de contas?

  • As desvantaxes inclúen posibles atrasos na recepción de informes, dificultade para xestionar grandes cantidades de papeleo e inconvenientes para os empregados asociados coa elaboración de informes.
 7. Que ferramentas tecnolóxicas poden axudar a xestionar a responsabilidade?

  • Hai moitos programas e aplicacións de xestión de responsabilidades dispoñibles, incluíndo sistemas de contabilidade de gastos empresariais, aplicacións de recollida de recibos móbiles e outras ferramentas de automatización.
 8. Como se regula a responsabilidade por lei?

  • As leis e regulamentos de responsabilidade poden variar segundo o país e a rexión. Non obstante, adoitan establecer requisitos para a entrega de informes e documentos xustificativos.
 9. Como previr a fraude no sistema de responsabilidade?

  • Para evitar fraudes de rendición de contas, as empresas poden utilizar controis, auditorías e tecnoloxía estritos.
 10. Cales son as mellores prácticas na xestión da responsabilidade?

  • As mellores prácticas inclúen políticas e procedementos claros de responsabilidade, formación dos empregados, uso de sistemas automatizados e auditoría regular dos procesos.