Mae gwerthu cyrsiau ar-lein yn ffordd wych o wneud arian ar-lein. Os oes gennych brofiad a gwybodaeth mewn unrhyw faes, gallwch greu cwrs ar-lein a'i werthu ar-lein.

P'un a ydynt yn cael eu defnyddio fel rhan o strategaeth farchnata ehangach neu fel eich unig ffynhonnell incwm, gall cyrsiau ar-lein fod yn fwynglawdd aur i'ch busnes. Rhagwelir y bydd y diwydiant e-ddysgu cyfan yn werth $325 biliwn erbyn 2025, ac nid oes angen i chi fod yn athro ardystiedig i elwa ohono. Fodd bynnag, mae'n bwysig gwybod sut i greu a marchnata cyrsiau ar-lein yn iawn os ydych chi am weld eu heffaith ar eich busnes.

Sut i ddechrau busnes bach a thyfu'n gyflym.

Nid yw hon yn dasg hawdd, ond mae'n werth chweil. Felly, gadewch i ni edrych ar sut y gallwch chi elwa o greu a gwerthu cyrsiau ar-lein a darganfod yn union sut y gallwch chi eu gwneud yn broffidiol.

Manteision creu cyrsiau ar-lein. Gwerthu cyrsiau ar-lein

Gyda dyfodiad meddalwedd LMS o ansawdd uchel, llwyfannau dysgu ar-lein, ac e-ddysgu yn gyffredinol, mae'r farchnad cyrsiau ar-lein yn ehangu ar gyfradd nas gwelwyd o'r blaen. Disgwylir i farchnad fyd-eang Cwrs Agored Anferthol Ar-lein (Mooc) gyrraedd $2025 biliwn erbyn 25330000000, a'r unig ffordd i gymryd rhan yw creu cyrsiau ar-lein sy'n addysgol ac yn werthfawr.

Fel y crybwyllwyd, nid oes angen i chi fod yn gyflogai mewn sefydliad addysgol i greu cyrsiau ar-lein. Gall busnesau nad ydynt yn gysylltiedig ag addysg mewn unrhyw ffordd elwa o greu cyrsiau mewn mwy nag un ffordd. Yn anad dim, gall cwrs ar-lein helpu perchennog busnes i sefydlu ei hun fel arweinydd yn ei gilfach. Nid oes ffordd well o ddangos eich arbenigedd na thrwy addysgu eraill sut i wneud yr hyn yr ydych yn ei wneud. Gwerthu Cyrsiau Ar-lein Gallwch hefyd ddefnyddio cyrsiau ar-lein i ledaenu ymwybyddiaeth o'ch brand. Cynigiwch gynnwys gwerthfawr i'ch cynulleidfa a byddwch yn gweld y gorau yn gyflym cydnabyddiaeth brand a chefnogi eich cenhedlaeth flaenllaw.

Gallwch ddefnyddio cyrsiau ar-lein i wella'ch strategaeth farchnata a gwerthu'ch cynhyrchion a'ch gwasanaethau, cyrraedd cynulleidfa ehangach ac yn y pen draw cynyddwch eich elw. Wrth gwrs, os ydych chi am gyflawni hyn i gyd, mae angen i chi greu cyrsiau ar-lein sy'n gwerthu. Gweler sut y gallwch wneud hyn.

Dechrau o'r dechrau

Creu cwrs ar-lein Gwerthu cyrsiau ar-lein

Os ydych chi am i'ch cyrsiau ar-lein werthu, mae'n rhaid i chi wneud mwy na chanolbwyntio ar farchnata yn unig. Mae angen sylw cyfartal ar bob agwedd ar gwrs, o'i enw a'i fath o gynnwys i'w bris.

Felly, pethau cyntaf yn gyntaf: mae angen i chi feddwl am pwnc y cwrs .

Gall hwn fod yn unrhyw bwnc y gwyddoch amdano ac nid oes rhaid iddo fod yn uniongyrchol gysylltiedig â'ch busnes. Efallai eich bod yn gyfrifydd llwyddiannus sy'n adnabod marchnata Instagram yn dda. Gallwch greu cyrsiau ar-lein sy'n esbonio sut y gwnaethoch chi berffeithio'ch strategaeth Instagram. Cyn belled â bod gennych chi ddigon o wybodaeth am y pwnc, gallwch chi rannu'r wybodaeth honno a chynyddu eich elw trwy gyrsiau ar-lein. Nid yw'n syndod bod yna dal - rhaid i'r pwnc fod o ddiddordeb i chi cynulleidfa darged.

Dadansoddwch eich cynulleidfa. Gwerthu cyrsiau ar-lein

Ychydig o strategaethau busnes all lwyddo heb ymchwil marchnad a chynulleidfa. Dylai fod gan eich cwrs ar-lein un prif nod: i'w gynnig gwerth ar gyfer defnyddwyr terfynol. Felly, mae angen i chi wybod beth maen nhw ei eisiau. Mae'n rhaid i chi ddod i adnabod eich cwsmeriaid, eu dadansoddi, dysgu am eu dymuniadau a'u hanghenion, eu pwyntiau poen a'u cas bethau, ac yna cynnig cynnwys iddynt a fydd yn rhoi gwerth iddynt. Os ydych yn dechrau busnes ac nad oes gennych unrhyw gleientiaid cyfredol, bydd angen i chi ddatblygu gwybodaeth fanwl am gleientiaid cyn i chi ddod o hyd i'r pwnc cywir ar gyfer eich cwrs ar-lein. Fel busnes sefydledig, gallwch greu arolwg yn rhwydweithiau cymdeithasol neu gofynnwch i'ch cleientiaid yn uniongyrchol, a oes unrhyw bynciau sy'n ddiddorol iddynt.

Gwnewch rediad prawf. Gwerthu cyrsiau ar-lein

Y prif reswm pam mae arweinwyr busnes yn cilio rhag creu cwrs ar-lein yw ofn methu. Mae cyrsiau ar-lein yn cymryd llawer o amser ac ymdrech i'w creu, a gall hyn fod yn broblem wirioneddol os nad ydyn nhw'n gwerthu. Gallwch chi oresgyn y broblem hon trwy wneud un syml rhediad prawf defnyddio eich cwrs ar-lein. Unwaith y bydd gennych syniad, crëwch amlinelliad o'r cwrs a dechreuwch ei werthu ymlaen llaw. Gall hyn fod yn ddangosydd clir a oes diddordeb yn y pwnc a gall eich helpu i'w ddatblygu ymhellach. Gallwch hyd yn oed lansio cwrs peilot a'i werthu am bris gostyngol. Os yw'n tanio diddordeb, gallwch ofyn i gyfranogwyr roi adborth. Gallwch ddefnyddio meddalwedd LMS i greu a dosbarthu arolwg sy'n rhoi cipolwg ar farn cyfranogwyr.

Creu cwrs ar-lein

Creu cwrs ar-lein

Ar ôl dadansoddi'ch cynulleidfa a chynnal rhediad prawf, mae'n bryd creu cwrs ar-lein sy'n gwerthu. Yn gyntaf bydd yn rhaid i chi lunio cynllun rhesymol. I wneud hyn, mae'n werth treulio peth amser yn meddwl am y nodau eich cwrs. Beth fydd eich cynulleidfa yn ei ddysgu o hyn? Beth fyddan nhw'n ei gael? Gwerthu cyrsiau ar-lein

Unwaith y byddwch wedi pennu eich nod, rhannwch bwnc y cwrs yn ddarnau o wybodaeth sy'n hawdd i'w deall. Y ffordd symlaf fyddai rhannu'r pwnc yn bwnc ar wahân penodau ac yna rhannwch y penodau yn rhai llai gwersi . Gall defnyddio meddalwedd LMS yma fod yn hynod fuddiol gan y bydd yn ei gwneud yn haws i chi drefnu eich syniadau a'u golygu yn ôl yr angen.

Spice It Up. Gwerthu cyrsiau ar-lein

Gall cwrs ar-lein fod ar ffurf gweminar syml lle rydych chi'n addysgu gwers, yn rhoi sgwrs addysgol, ac yna efallai'n ateb ychydig o gwestiynau dybryd. Ond gall fod yn llawer mwy na hynny. Y ffordd orau o ddod â'ch cwrs ar-lein yn fyw yw mynd i mewn cynnwys rhyngweithiol, sy'n ysgogi diddordeb ac yn gwneud eich gwersi'n fwy diddorol.

Crëwch gwis y gall cyfranogwyr eich cwrs ei wneud ar ddiwedd y wers, profwch eu gwybodaeth am gemau ymennydd addysgol, neu defnyddiwch ddelweddau rhyngweithiol i ddangos eu sgorau. Nid yw'n cymryd llawer o amser i ymgorffori cynnwys rhyngweithiol yn eich cyrsiau ar-lein. Yr unig offeryn y bydd ei angen arnoch chi ar wahân i gamera a meicroffon da yw meddalwedd LMS o safon. Gall rhywbeth mor syml â hyn gynyddu gwerth eich cwrs ar-lein yn fawr a byddwch yn gallu gwerthu eich cwrs am bris llawer uwch.

Penderfynwch sut y byddwch yn rhannu eich cwrs. Gwerthu cyrsiau ar-lein

Mae hwn yn benderfyniad pwysig gan y gall effeithio ar broffidioldeb cyffredinol eich cwrs. Wrth benderfynu sut i'w rannu, bydd gennych ychydig o opsiynau gwahanol. Gallwch geisio dewis gwesteiwr, a fydd yn gofyn ichi greu a chynnal eich un eich hun safle. Er y gall llwyfannau fel WordPress ei gwneud hi'n hawdd creu gwefan, mae angen rhywfaint o wybodaeth i'w chynnal a gall fod yn fwy o waith nag y mae'n werth. Yr opsiwn nesaf yw uwchlwytho'ch cyrsiau iddo llwyfannau cyrsiau ar-lein , a all leihau eich elw yn sylweddol - mae'r gwefannau hyn bob amser yn cymryd eu cyfran deg (anhysbys).

Yn olaf, gallwch ddefnyddio rhai o'r llwyfannau cwrs ar-lein gorau. Am ffi tanysgrifio misol cymharol isel, bydd gennych reolaeth lwyr dros eich cyrsiau a'ch cyfranogwyr, tra'n cael mynediad i bawb offer defnyddioly mae'r llwyfannau LMS hyn yn eu cynnig.

Penderfynwch ar ei bris

Mae'n debyg mai pris eich cwrs fydd yn cael yr effaith fwyaf ar nifer y cyfranogwyr y byddwch chi'n eu denu, felly mae angen i chi fod yn ofalus iawn yma. Ni ddylai'r pris byth fod rhy isel . Yn gyntaf oll, bydd gennych amser caled yn gwneud elw os yw'n rhy rhad. Yn ail, mae pris isel yn aml yn awgrymu ansawdd isel, ac nid ydych am i'ch cynulleidfa darged feddwl nad oes gennych unrhyw beth i'w gynnig. Wrth gwrs, os yw'r pris rhy uchel , bydd llawer o ddarpar gleientiaid yn teimlo eu bod yn cael eu digalonni rhag cymryd rhan. Nawr, dyma lle gall ymchwil cynulleidfa fod yn ddefnyddiol iawn. Gwerthu cyrsiau ar-lein

Os oes gennych chi ddealltwriaeth o ddemograffeg eich cynulleidfa darged a chyfanswm eu hincwm, gallwch chi benderfynu ar y pris cywir.

Buddsoddi mewn Marchnata

Buddsoddi mewn Marchnata

Unwaith y byddwch wedi cwblhau'r holl gamau uchod ac wedi creu cwrs ar-lein sy'n gallu gwerthu, dylech selio'r fargen gyda strategaeth farchnata dda. Defnyddiwch eich rhestr e-bost, dewch â'ch cyfrifon yn fyw rhwydweithiau cymdeithasol, gwella'ch SEO, buddsoddi mewn marchnata PPC, Google Ads, Facebook Ads a mwy. Gwerthu cyrsiau ar-lein

Targedu'r gynulleidfa gywir gyda'r negeseuon marchnata cywir yw'r unig ffordd llwyddo wrth werthu eich cwrs ar-lein, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn datblygu strategaeth farchnata gynhwysfawr. Bydd y strategaeth farchnata orau yn eich helpu i ymgysylltu â'ch cynulleidfa darged a meithrin perthnasoedd ystyrlon â phob un o'ch darpar gleientiaid.

Datblygu perthnasoedd gyda chyfranogwyr y cwrs

Pan fyddwch chi'n creu cwrs ar-lein, mae'n anodd rhoi'r gorau iddi. Gall cyrsiau ar-lein fod yn wych ased ar gyfer eich busnes, a byddwch yn debygol o greu mwy nag un. Dyna pam ei bod yn bwysig cadw mewn cysylltiad â'r rhai sy'n cymryd rhan yn y cwrs. Mae angen i chi wneud yn siŵr eich bod yn cynnal eich perthynas â nhw. Gwerthu Cyrsiau Ar-lein Gall e-bost llawn gwybodaeth o bryd i'w gilydd wneud rhyfeddodau. Gofynnwch i gyfranogwyr am adborth ac adborth, a gwnewch yn siŵr eich bod yn eu hatgoffa o gynigion eraill sydd gennych ar eu cyfer. Bydd dilyn yr holl gamau uchod a chynnal eich perthynas â'ch cyfranogwyr cwrs yn eich helpu i greu cyrsiau ar-lein sy'n gwerthu mewn gwirionedd.

АЗБУКА