Diffinnir sefydliad mecanistig fel strwythur trefniadol sy'n fiwrocrataidd ac yn hierarchaidd ei natur. Mae'n un o'r strwythurau trefniadol mwyaf ffurfiol ac mae ganddo raniad penodol o lafur sy'n arwain at broffiliau swyddi arbenigol. Mae'r system ganolog yn sicrhau cadwyn orchymyn llym ac awdurdod goruchaf gyda'r holl bŵer.

Fe'i enwir felly oherwydd ei fod yn debyg i beiriant, lle mae pob rhan yn cael ei gydamseru i gynhyrchu allbwn rhagweladwy a safonol.

Rheoli amser a gwella cynhyrchiant

Beth yw sefydliad mecanistig?

Sefydliad mecanyddol

Mae strwythur trefniadol mecanistig wedi'i gynllunio ar gyfer cwmni sy'n ymwneud â chynhyrchu màs oherwydd gall elwa ar arbedion maint. Mae ganddo set ffurfiol o ddulliau, gweithdrefnau, rheolau a chyfarwyddiadau heb wyro oddi wrth y llwybr.

Mewn sefydliad mecanistig, mae gweithwyr yn ymwneud â'u tasg. Maent wedi gosod ffiniau ac yn parhau o fewn ffiniau, gan weithio ar wahân yn eu priod weithleoedd. Mae popeth yn cael ei basio i lawr y gadwyn orchymyn o'r top i'r gwaelod nes iddo gyrraedd y gwaelod.

Mae strwythur trefniadol mecanistig yn cynnwys prif swyddog gweithredol neu brif swyddog gweithredol, ac yna swyddogion gweithredol, goruchwylwyr, rheolwyr, a staff cymorth. Ychydig iawn o ryngweithio sydd gan weithwyr ar lefelau is gyda phobl ar lefelau uwch na'u rhai nhw.

Mae strwythur trefniadol mecanistig wedi'i ddiffinio'n glir ac felly gall gyflawni rhagweladwyedd trwy arbenigo a rheolaeth trwy ei gadwyn reoli. Mae hyn yn sicrhau lefel uchel o effeithlonrwydd a chynhyrchiant. Mae canlyniadau strwythur trefniadol mecanistig yn swyddi, prosesau a thechnolegau wedi'u diffinio'n gaeth.

Nodweddion. Sefydliad mecanyddol 

Nodweddion sefydliad mecanistig

Mae nodweddion y sefydliad mecanistig fel a ganlyn:

 • Amgylchedd Sefydlog - Elfen hanfodol o sefydliad mecanistig yw ei amgylchedd sefydlog gan ei fod yn annog technoleg a thasg draddodiadol. Diffiniodd hierarchaethau clir, canolog a fertigol o orchymyn, rheolaeth, awdurdod a phŵer. Ffurfioli, safoni, arbenigo yw ei rannau annatod, sy'n arwain at effeithlonrwydd a rhagweladwyedd.
 • Gwahaniaethu tasgau isel - mewn sefydliad mecanistig, nid yw tasgau'n cael eu gwahaniaethu ar gyfradd sylweddol oherwydd bod y rhan fwyaf o is-dasgau yn hawdd eu rheoli
 • Integreiddio bach - Oherwydd bod swyddogaethau'n sefydlog, mae integreiddio isel rhwng meysydd swyddogaethol ac adrannau. Nid ydynt yn dibynnu ar ei gilydd. Sefydliad mecanyddol
 • Gwneud penderfyniadau canolog - mewn amgylchedd sefydlog, nid oes angen unrhyw benderfyniadau sy'n cynnwys pobl lefel is neu ganolig. Felly, mewn sefydliad mecanistig, dim ond yr uwch reolwyr sy'n ymwneud â gwneud penderfyniadau. Mae yna sianeli cyfathrebu clir sy'n caniatáu llif gwybodaeth neu gyfathrebu o'r brig i'r gwaelod a hyd yn oed i'r gwrthwyneb. Mae gwneud penderfyniadau canolog yn cynyddu effeithlonrwydd sefydliadol ac yn arwain at weithrediad effeithlon strwythurau biwrocrataidd.
 • Safoni a ffurfioli. Nodwedd bwysig o sefydliad mecanistig yw bod tasgau'n cael eu ffurfioli a'u safoni fel nad oes unrhyw aflonyddwch a bod popeth yn parhau'n esmwyth. Mae hefyd yn lleihau amrywioldeb o fewn y sefydliad. Mae hyn yn ei gwneud yn ofynnol i'r holl weithdrefnau a phrosesau a weinyddir gael eu hawdurdodi yn gyntaf a rhag ofn bod rhai arferion y tu allan i'r protocol cymeradwy yna rhaid eu cymryd o dan reolaeth gan ei fod yn wyriad.

Manteision. Sefydliad mecanyddol 

Manteision. Sefydliad mecanyddol

Mae manteision sefydliad mecanistig fel a ganlyn:

 • Rhwyddineb gweithredu - gan fod y rheolau a'r rheoliadau yn ysgrifenedig ac yn fanwl, mae gweithio mewn sefydliad mecanistig yn hawdd ac yn syml. Mae'r lefel uchaf yn gyfrifol am greu safonau, canllawiau a chyfarwyddiadau, ac mae'n rhaid i weithwyr eraill eu dilyn wrth gyflawni rhai gweithredoedd.
 • Gwneud penderfyniadau cyflym. Mewn sefydliad mecanistig yn gwneud penderfyniadau dim ond y lefel uchaf neu bennaeth y cwmni. Mae'r strwythur hwn yn ddefnyddiol wrth wneud penderfyniadau cyflym gan nad oes angen ymgynghori â rheolwyr lefel is yn ystod y broses o wneud penderfyniadau. Mae hefyd yn helpu'r cwmni i weithredu ei ganfyddiadau yn gyflymach. Sefydliad mecanyddol
 • Yn lleihau costau goruchwylio. В strwythur sefydliadol Mae'r mathau hyn o weithwyr yn cael eu neilltuo i swyddi penodol yn ôl eu meysydd arbenigol. Mae'r cwmni'n ceisio creu'r cwmni cywir trwy aseinio'r person iawn i'r swydd gywir ar yr amser iawn. Yn y pen draw, mae hyn yn helpu'r sefydliad i leihau costau goruchwylio gan nad oes unrhyw reswm i ficroreoli gweithwyr sy'n brofiadol yn eu swyddi.

Manteision Sefydliad Mecanyddol

 • Rheoli gweithwyr yn effeithiol - Mae sefydliad mecanistig wedi sefydlu polisïau, system waith, rheolau, rheoliadau a chadwyn reoli systematig sy'n llifo o'r lefel uchaf i'r gwaelod. Mae hyn yn fantais i'r cwmni gan ei fod yn helpu i reoli staff yn effeithiol.
 • Disgyblaeth briodol. Mewn strwythur trefniadol mecanistig, mae pŵer yn cael ei ganoli ac mae pawb yn y sefydliad yn gwybod eu dyletswyddau a'u cyfrifoldebau. Mae hyn yn sicrhau disgyblaeth briodol
 • Safle rhwydwaith - mewn sefydliad mecanistig, mae rheolwyr lefel uchaf yn cyfarwyddo rheolwyr canol, sy'n cynnig arweiniad i lefelau is, ac mae hyn yn parhau tan y lefel olaf. Mae'r rhwydwaith yn helpu i greu rhwydwaith cyfathrebu gweithredol sy'n sicrhau llif gwybodaeth amserol. Sefydliad mecanyddol
 • Cyfrifoldeb arbennig - Mewn strwythur trefniadol mecanistig, mae gan bob person gyfrifoldebau penodol yn seiliedig ar ei alluoedd, ei sgiliau a'i wybodaeth. Ni all ddianc rhag ei ​​gyfrifoldeb na dirprwyo ei waith i eraill, ac felly rhaid iddo ei wneud ei hun. Dros amser, mae hyn yn arwain at ymdeimlad o gyfrifoldeb a mwy o foddhad a morâl ymhlith gweithwyr.

Anfanteision.

Anfanteision Sefydliad Mecanyddol

Mae anfanteision sefydliad mecanistig fel a ganlyn:

 • Sefydlog a chaled - mae gweithgareddau safonedig mewn strwythur rheoledig yn gwneud sefydliad mecanistig yn statig ac yn anhyblyg. Yn yr amgylchedd deinamig hwn, ni ddisgwylir unrhyw newidiadau nac awgrymiadau.
 • Nid yw'n addasu i newidiadau. Mae'n anodd i sefydliad mecanistig addasu'n llwyddiannus i newid oherwydd ei strwythur trefniadol anhyblyg. Sefydliad mecanyddol
 • Gorlwytho Gwaith - Mewn sefydliad mecanistig, mae pŵer ac awdurdod yn nwylo'r rheolwyr lefel uchaf sy'n gorfod cynnwys eu hunain hyd yn oed mewn gweithgareddau o ddydd i ddydd. Mae hyn yn cynyddu ei orlwyth gwaith i raddau helaeth.
 • Arweinyddiaeth unbenaethol - Mae'r strwythur biwrocrataidd yn annog arweinyddiaeth unbenaethol, lle nad oes gan weithwyr lefel iau a chanol y pŵer i gynnig awgrymiadau neu gymryd rhan ym mhroses benderfynu'r sefydliad. Mae hyd yn oed y llif cyfathrebu yn un ffordd ac nid yw hyn yn sicrhau gweithrediad llyfn
 • Strwythur ffurfiol. Anfantais arall sefydliad mecanistig yw ei strwythur ffurfiol, nad yw'n caniatáu i weithwyr fod yn greadigol na defnyddio eu sgiliau i gyflawni unrhyw dasg arall. Rhaid i bob gweithiwr weithio yn unol â rheolau penodol nad ydynt yn caniatáu gwyriadau. Sefydliad mecanyddol
 • Atebion anymarferol - Gan mai nifer gyfyngedig o bobl sy'n cymryd rhan mewn gwneud penderfyniadau, mae'r tebygolrwydd o benderfyniadau anymarferol yn cynyddu
 • Anhawster cydlynu - Mae sefydliad mecanistig yn cael anhawster i gydlynu rhwng amrywiol weithwyr, gan fod pawb yn ymwneud â nhw eu hunain a'u gwaith yn unig.

Teipograffeg АЗБУКА