La comptabilitat d'efectiu és el procés de comptabilització de l'efectiu rebut i gastat per una organització en el curs de les seves activitats. La comptabilitat de caixa registra totes les transaccions que impliquen efectiu, inclosos els rebuts, les despeses i els saldos.

La comptabilitat d'efectiu és un dels elements més importants de la comptabilitat i és necessària per a totes les organitzacions que treballen amb efectiu. Permet avaluar la situació financera actual de l'organització, controlar els fluxos d'efectiu i identificar possibles infraccions i errors.

Què és la comptabilitat de caixa?

Definició: La comptabilitat de caixa és un mètode comptabilitat comptabilitat o comptabilitat en què es registren els rebuts de pagament en l'exercici en què es reben i les despeses es registren en l'exercici en què es paguen efectivament.

Elements bàsics de la comptabilitat de caixa:

 1. Rebut d'efectiu: Registre de tots els rebuts de diners a la caixa, ja sigui de vendes de mercaderies, prestació de serveis, obtenció de préstecs, etc.
 2. Consum d'efectiu: Reflexió de totes les despeses realitzades amb efectiu, com ara pagar factures, comprar béns i serveis, pagar sous, etc.
 3. Control d'equilibri: Seguiment constant del saldo de caixa a la caixa registradora per evitar mancances o excés de disponibilitat.
 4. Informes: Elaboració d'informes de transaccions en efectiu per a interns gestió i representacions davant les autoritats fiscals.
 5. Documentació: Acompanyant cada transacció amb documents rellevants, com ara comandes d'efectiu, xecs, rebuts i altres.
 6. Control de les transaccions en efectiu: Implementació de controls interns per prevenir fraus i errors.

La comptabilitat de caixa és una part important de la gestió financera d'una organització i ajuda a garantir la transparència i la precisió en el seguiment. fluxos d'efectiu.

Exemple de comptabilitat de caixa

Vegem un exemple de comptabilitat d'efectiu per a una petita botiga. Diguem que es tracta d'una botiga de conveniència.

1. Rebut d'efectiu:

2. Consum d'efectiu:

 • 2 de novembre: Compra de béns d'un proveïdor en efectiu 5 hryvnia.
 • 4 de novembre: Pagament del lloguer de la botiga en efectiu: 3 hryvnia.

3. Control de l'equilibri:

 • Saldo d'efectiu inicial l'1 de novembre: 0 hryvnia.
 • El saldo final a la caixa el 4 de novembre: 10 hryvnia (saldo inicial + rebuts - despeses).

4. Informes:

 • Elaboració d'un informe sobre les transaccions en efectiu per al novembre, inclosos els saldos d'obertura i tancament, els rebuts i les despeses.

5. Documentació:

 • Comanda en efectiu per a cada transacció (venda, devolució, compra, pagament de lloguer).
 • Rebuts i rebuts de cada transacció.

6. Control de les transaccions en efectiu:

 • Introducció de regles per comprovar les transaccions en efectiu per evitar errors i fraus.

Aquest és un exemple senzill, i a la vida real pot haver-hi transaccions més complexes i consideracions addicionals, com ara impostos, que també s'han de tenir en compte a l'hora de mantenir els registres de caixa.

Qui utilitza la comptabilitat de caixa?

Hi ha una sèrie de propietaris negoci petit, així com els professionals autònoms que opten per la comptabilitat de caixa en comptes de la comptabilitat de meritació perquè és, en la seva majoria, el mètode comptable menys complex. També ofereix una visió general ràpida de quant diners dels negocis realment en estoc, que és un indicador important per a qualsevol negoci. Tot i que algunes empreses o empreses noves poden utilitzar el mètode de comptabilitat de caixa, no és adequat per a tothom. Moltes petites empreses que porten inventari poden necessitar utilitzar la base de meritació per mantenir comptabilitat, ja que això els ajudarà a fer un seguiment dels canvis d'inventari. Altres empreses que ofereixen els seus serveis a crèdit també haurien d'utilitzar el mètode de meritació.

 

Com funciona la comptabilitat de caixa en acció

Les empreses que trien el mètode d'efectiu per comptabilitzar els ingressos o els ingressos en els seus llibres quan reben efectiu i no presten cap atenció a quan es realitza el servei. Les despeses també funcionen de manera similar i les empreses registraran les despeses al seu llibresquan fan un pagament i realment presten atenció a quan obtenen beneficis amb el pagament.

Problemes amb la comptabilitat de caixa

Problemes de comptabilitat de caixa

Els problemes de comptabilitat de caixa poden incloure diversos aspectes que cobreixen l'organització, els processos i la documentació. Aquests són alguns dels problemes comuns:

 1. Incompliment de la legislació:
  • L'aplicació incorrecta de les lleis i regulacions de comptabilitat de caixa pot donar lloc a multes i problemes fiscals.
 2. Documentació insuficient:
  • La manca de comandes d'efectiu, xecs i rebuts preparats correctament pot complicar la verificació i crear problemes d'auditoria.
 3. Errors comptables:
  • Les quantitats incorrectes registrades, les transaccions perdudes o les transaccions d'efectiu incorrectes poden distorsionar el rendiment financer d'una empresa.
 4. Processos ineficaços:
  • Els processos d'entrada i retirada desordenats o no optimitzats poden provocar retards i crear riscos de seguretat.
 5. Falta de control intern:
  • Els controls d'accés deficients i les precaucions de seguretat poden fomentar el frau.
 6. Sistema d'emmagatzematge d'informació insatisfactori:
  • La manca d'un sistema eficaç d'emmagatzematge de documents en efectiu pot crear problemes de recuperació i auditoria.
 7. Problemes de seguretat:
  • Mesures de seguretat insuficients, com la manca de càmeres de vigilància o sistemes de control d'accés febles, poden generar riscos de robatori o pèrdua d'efectiu.
 8. Falta de formació del personal:
  • Si els empleats no mantenen correctament els registres de caixa a causa d'una formació insuficient, pot provocar errors.

Abordar aquests problemes normalment implica implementar processos comptables efectius, formar el personal, complir amb la legislació i millorar els sistemes de control i seguretat.

Limitacions de comptabilitat de caixa

Теперь ясно, что фундаментальное ограничение кассового учета заключается в том, что он может не давать точной картины обязательств, которые были вызваны, но еще не оплачены, с целью, чтобы бизнес podria semblar, per tots els comptes, en declivi. la situació és millor del que és realment. D'altra banda, el mètode de comptabilitat d'efectiu també implica això бизнес, que recentment ha completat una gran feina i està pendent de pagament, pot semblar que té menys èxit del que té en realitat perquè ha utilitzat materials i treball per a les tasques, però encara no ha rebut el pagament.

Per tant, aquest mètode de comptabilitat pot exagerar o subestimar la salut d'un negoci si els cobraments o els pagaments són particularment alts o baixos en un període en comparació amb un altre. A més d'això, també podeu enfrontar-vos a algunes conseqüències fiscals possiblement dolentes per a les empreses que trien el mètode de comptabilitat de caixa.

Diferències entre el mètode de caixa i el mètode de meritació

La comptabilitat d'efectiu és senzilla i fàcil de gestionar, la qual cosa us permet tenir més temps per gestionar el vostre negoci. Per a una startup o negoci petit La comptabilitat de caixa sovint produeix els millors resultats. Però a mesura que les empreses creixen i es fan més grans, la comptabilitat de meritació sovint és més eficaç perquè té en compte ingressos i les despeses en els períodes en què s'han incorregut, independentment de si l'efectiu hagués canviat de mans en aquell moment.

La comptabilitat de meritació també té en compte el seguiment de l'inventari juntament amb els comptes a cobrar i a pagar. Per tant, la comptabilitat de meritació pot proporcionar una imatge més precisa de la salut financera d'una empresa. D'altra banda, la comptabilitat de meritació sol ser tediosa, requereix molt de temps i és difícil d'entendre en comparació amb la comptabilitat de caixa. De la mateixa manera, pot ser més difícil saber quants efectius té una empresa a la mà.

Escollir entre comptabilitat d'efectiu i de meritació

A més, si seleccioneu Comptabilitat d'efectiu per a ingressos, també haureu de seleccionar-lo per a Despeses. Poden intervenir diversos altres factors a l'hora de decidir entre els mètodes de comptabilitat d'efectiu i de meritació, així que mirem-los també: com que les empreses que utilitzen la comptabilitat de caixa no registren ingressos fins que reben efectiu, no hauran de pagar impostos sobre les vendes per que encara no han rebut el pagament. A finals d'any, tindran l'oportunitat d'accelerar determinades despeses per reduir els seus ingressos nets i reduir els impostos que hauran de pagar.

Diversos bancs, prestadors i inversors requereixen que les organitzacions o empreses amb les quals estan associats utilitzin l'estratègia de comptabilitat de meritació. Tant si una empresa actualment no està buscant finançament extern però pot necessitar finançament en el futur, hauria de triar la comptabilitat de meritació des del principi.

En resum, en conclusió, el principal factor a l'hora de decidir quin mètode comptable triar és quin mètode s'adapta millor a les vostres operacions i objectius empresarials.

Pros i contres de la comptabilitat de caixa

1. Avantatges de la comptabilitat de caixa

Mantenir registres d'efectiu ofereix una sèrie d'avantatges empresarials. Aquests són alguns d'ells:

 1. Respecte de la llei:
  • El compliment dels requisits legals en l'àmbit fiscal i comptable, que evita possibles multes i problemes amb l'Administració tributària.
 2. Transparència financera:
  • La comptabilitat de caixa proporciona un reflex precís i transparent de les transaccions financeres, que simplifica l'anàlisi de la situació financera de l'empresa.
 3. Comptabilitat de caixa:
  • El control d'efectiu evita pèrdues i fraus i garanteix l'exactitud de les dades comptables.
 4. Auditoria i verificació:
  • La comptabilitat de caixa organitzada facilita l'auditoria i la inspecció per part de les autoritats fiscals o les inspeccions financeres.
 5. Prevenció del frau:
  • El registre sistemàtic de les transaccions en efectiu ajuda a identificar i prevenir activitats fraudulentes a l'empresa.
 6. Eficiència de gestió:
  • Les dades actualitzades sobre les transaccions en efectiu i en efectiu faciliten la presa de decisions de gestió i la planificació dels processos de negoci.
 7. Optimització de costos:
  • Mantenir registres d'efectiu us permet fer un seguiment i controlar les despeses en efectiu, la qual cosa ajuda a optimitzar-les.
 8. Confiança de clients i socis:
  • Quan una empresa té una comptabilitat de caixa clara i sistemàtica, ajuda a generar confiança amb els clients i els socis comercials.
 9. Seguretat:
  • El seguiment de les transaccions en efectiu contribueix a la seguretat empresarial evitant el robatori i altres activitats il·legals.
 10. Compliment dels controls interns:
  • La implantació d'un sistema de comptabilitat de caixa millora el control intern i minimitza els riscos d'errors i abús.

La comptabilitat de caixa facilita una gestió més eficient dels recursos financers i crea una base estable desenvolupament empresarial.

2. Inconvenients. Comptabilitat de caixa

La comptabilitat de caixa, malgrat els seus avantatges, també té alguns inconvenients:

 1. Possibilitat d'errors:
  • L'entrada manual de dades a la comptabilitat d'efectiu pot provocar errors i imprecisions, especialment amb un gran volum de transaccions en efectiu.
 2. Amenaça de frau:
  • La presència d'efectiu físic ofereix una oportunitat per a activitats fraudulentes per part dels empleats o de tercers.
 3. Ineficàcia:
  • Enregistrar i comptar manualment els diners en efectiu pot ser ineficaç i costós punts de vista temps i recursos.
 4. Falta d'automatització:
  • És possible que alguns sistemes de comptabilitat d'efectiu no estiguin prou automatitzats, cosa que dificulta el processament ràpid de les dades.
 5. Funcionalitat limitada:
  • Alguns sistemes TPV poden tenir una funcionalitat limitada i no proporcionar tot el necessari eines per a la comptabilitat completa.
 6. Risc de pèrdua de dades:
  • La presència física de bitllets i monedes en efectiu exposa un negoci al risc de perdre fons en cas de robatori o accés no autoritzat.
 7. Dificultats en l'anàlisi de dades:
  • La comptabilitat manual pot crear dificultats a l'hora d'analitzar les dades, especialment si es requereixen informes o analítiques.
 8. Incomoditat de gestionar grans quantitats d'efectiu:
  • Per a les empreses amb un gran volum de transaccions en efectiu, mantenir els registres d'efectiu pot ser incòmode i ineficaç.
 9. Requereix mesures de seguretat addicionals:
  • Portar grans quantitats d'efectiu requereix mesures de seguretat addicionals, que poden comportar costos addicionals.
 10. Necessitat d'un seguiment constant:
  • La comptabilitat de caixa requereix un seguiment i un control constants, cosa que pot ser un repte per a les petites empreses.

Aquestes mancances posen de manifest la importància d'una organització adequada i l'automatització de la comptabilitat de caixa per minimitzar els riscos i garantir-ne gestió empresarial eficient.

Sortida

Ara, en última instància, està clar que per a les petites empreses que fan negocis principalment en efectiu i no tenen grans inventaris de productes, el mètode de comptabilitat de caixa serà útil, convenient i fiable per fer un seguiment dels seus ingressos i despeses. sense requerir molta comptabilitat. En qualsevol cas, per a l'anàlisi comptable més fiable i actualitzada de la salut financera d'un negoci, la millor solució és triar el mètode de comptabilitat de meritació.

El programari de comptabilitat també pot ajudar a qualsevol empresa a utilitzar l'efectiu o la comptabilitat de meritació amb precisió i eficàcia. El programari de comptabilitat pot suavitzar els cicles comptables i ajudar a garantir la precisió i el compliment de les regulacions governamentals.

 

1. Что такое кассовый учет?

La comptabilitat de caixa és un sistema per registrar i controlar els fons rebuts i gastats a través de la caixa d'una empresa. Cobreix totes les transaccions que impliquen efectiu, xecs i altres instruments financers.

2. Quins són els principis bàsics de la comptabilitat de caixa?

 • Confirmació documental: Totes les transaccions s'han d'acreditar amb documents (xec, factura, rebut).
 • Своевременная регистрация: Les transaccions es registren a mesura que es produeixen.
 • Compliment del límit de saldo de caixa: L'organització està obligada a complir amb el límit de saldo de caixa establert a la caixa registradora.
 • Раздельный учет: Средства на различных счетах (например, касса и банк) учитываются раздельно.

3. Quins documents s'utilitzen en la comptabilitat de caixa?

 • Taulell de caixa llibre: Document per registrar totes les transaccions en efectiu.
 • Rebut de comandes en efectiu (PKO): Per registrar els rebuts d'efectiu.
 • Ordres d'efectiu de despeses (RKO): Для регистрации выдачи наличных денег.
 • Rebuts i rebuts d'efectiu: Confirmar la recepció o el desemborsament d'efectiu.

4. Quines són les principals etapes de la comptabilitat de caixa?

 1. Acceptació d'efectiu: La recepció de fons es registra a l'ordre de recepció d'efectiu.
 2. Retirada d'efectiu: Операция фиксируется в расходном кассовом ордере.
 3. Mantenir un llibre de caixa: Totes les transaccions s'incorporen al llibre de caixa diàriament.
 4. Elaboració d'un informe de caixer: Al final de la jornada laboral, el caixer elabora un informe de les operacions realitzades.
 5. Control del saldo de caixa: Comprovació de la correspondència del saldo real amb les dades comptables.

5. Quins són els requisits per mantenir un llibre de caixa?

 • El llibre de caixa s'ha de portar per ordre cronològic.
 • Cada entrada està certificada per la signatura del caixer i la persona responsable.
 • El llibre de caixa s'ha de conservar durant un període determinat (normalment almenys 5 anys).

6. Quines infraccions es poden produir en la comptabilitat de caixa?

 • Registre tardà de transaccions: no es fan registres en el moment de les transaccions.
 • Documentació incorrecta: Falta de signatures, errors en les dades.
 • Превышение лимита остатка наличных: Хранение в кассе больше средств, чем разрешено.
 • Incompliment del procediment per portar un llibre de caixa: Omissions de registres, errors en els càlculs.

7. Quines són les conseqüències de les infraccions en la comptabilitat de caixa?

 • Финансовые штрафы: Es poden imposar multes per violació del procediment per realitzar transaccions en efectiu.
 • Responsabilitat penal: В случае серьезных нарушений возможна уголовная ответственность за фальсификацию документов или мошенничество.
 • Pèrdua de confiança: La comptabilitat de caixa injusta pot provocar la pèrdua de confiança dels socis i clients.

8. Com organitzar una comptabilitat efectiva de caixa?

 • Formació del personal: Oferir formació qualificada per a caixers i comptables.
 • Automatització de processos: Implementació de programari per automatitzar la comptabilitat i reduir errors.
 • Controls periòdics: Realització d'auditories internes i externes per controlar el compliment de la normativa.
 • Разработка внутренних правил: Создание четких внутренних инструкций и регламентов по ведению кассового учета.

9. Quines tecnologies modernes s'utilitzen en la comptabilitat de caixa?

 • Caixes registradores electròniques (ECR): Automatització del registre de transaccions i impressió de rebuts.
 • Programari de comptabilitat de caixa: Especialitzat programes per mantenir un llibre de caixa, comptabilitat de caixa i automatització d'informes.
 • Интернет-банкинг и мобильные платежи: Sistemes de pagament moderns integrats amb comptabilitat d'efectiu per a la comoditat i la rapidesa dels pagaments.