Model Busnes Wedi'i sefydlu ym 1938, Samsung yw'r gwerthwr ffonau clyfar mwyaf yn y byd ar hyn o bryd. Mae'n arbenigo nid yn unig mewn ffonau, ond hefyd mewn sectorau busnes eraill. Dechreuodd Samsung fel cwmni masnachu i ddechrau ac yna, dri degawd yn ddiweddarach, roedd yn ymwneud â phrosesu bwyd, yswiriant, tecstilau, manwerthu a gwarantau. Yn y 1960au, ymunodd Samsung â'r diwydiant electroneg ac yna dechreuodd ehangu i'r diwydiannau llongau ac adeiladu yng nghanol y 70au. Mae Samsung yn gwneud y rhan fwyaf o'i arian o electroneg, yn bennaf ffonau symudol a lled-ddargludyddion.

Yn y swydd hon, byddwn yn ymchwilio'n ddyfnach i fodel busnes Samsung ac yn deall sut y daeth yn un o'r cwmnïau mwyaf enwog yn y byd, gan ddod yn 6ed yn y byd yn ôl gwerth brand yn 2017. Byddwn hefyd yn dysgu am refeniw. Mae Samsung yn ffrydio i ddarganfod sut mae'r cwmni'n gwneud arian.

Model Busnes Samsung

Felly, heb fod yn fwy diweddar, gadewch i ni ddechrau gyda'r rhan ragarweiniol o fodel busnes Samsung -

Cyflwyniad i Fodel Busnes Samsung

Mae model busnes Samsung yn golygu mai dyma'r cyfrannwr mwyaf at GDP (cynnyrch domestig gros) De Korea. Mae'r sefydliad yn darparu cynhyrchion a gwasanaethau sy'n helpu'r person cyffredin yn Ne Korea i wneud eu holl benderfyniadau pwysig. Model Busnes Samsung

Mae cynhyrchion Samsung fel a ganlyn

 • Electroneg
 • Diwydiant modurol
 • Dillad
 • cemegau
 • Offer cartref
 • Offer meddygol
 • Electroneg defnyddwyr

Mae'r cwmni wedi arallgyfeirio yn y cynhyrchion a'r gwasanaethau y mae'n eu rheoli. Mae Samsung yn enwog am ei ffonau smart. Ond mae galluoedd y cwmni yn mynd y tu hwnt i ffôn syml. Er mai dyma'r rhan bwysicaf, mae model busnes Samsung yn ddibynnol iawn ar y gwahanol fathau o fusnesau y mae'n delio â nhw.

Yn cynnwys y gwasanaethau canlynol

 • Gofal iechyd lefel uchel
 • Yswiriant bywyd
 • Prynu moddion
 • Astudio mewn prifysgolion
 • Gwyliau
 • Electroneg
 • Peirianneg

Mae is-gwmnïau diwydiannol Samsung yn cynnwys:

 • Samsung Electronics, y cwmni TG mwyaf, gwneuthurwr electroneg defnyddwyr a gwneuthurwr sglodion wedi'i fesur yn y byd. Model Busnes Samsung
 • Samsung Heavy Industries yw'r ail adeiladwr llongau mwyaf yn y byd
 • Samsung Engineering a Samsung C&T, sef y 13eg a'r 36ain cwmni adeiladu mwyaf yn y byd yn y drefn honno
 • Samsung Life Insurance yw'r 14eg cwmni yswiriant bywyd mwyaf yn y byd.
 • Samsung Everland, gweithredwr Everland Resort, sydd hefyd yn barc thema hynaf De Korea.
  Cheil Worldwide yw'r 15fed asiantaeth hysbysebu fwyaf yn y byd.

Cynhyrchion eraill yn ymwneud â model busnes Samsung:

 • Dillad
 • Diwydiant modurol
 • cemegau
 • Electroneg defnyddwyr
 • Cydrannau electronig
 • Offer meddygol
 • Lled-ddargludyddion
 • Solid State Drives
 • Dram
 • Llongau
 • Offer telathrebu
 • Offer cartref

Er mwyn deall rôl y cynhyrchion a'r gwasanaethau hyn wrth hyrwyddo model busnes Samsung, mae'n bwysig edrych ar hanes Samsung, felly gadewch i ni ei dorri i lawr ar unwaith -

Stori. Model Busnes Samsung 

Fel y soniwyd uchod, dechreuodd y cwmni ei busnes gyda bach cwmni masnachu gyda 40 o weithwyr. Yna dechreuodd dablo mewn cynnyrch lleol, pysgod sych a nwdls. Yn ddiweddarach agorodd Samsung ffatri siwgr, ac yna'r ffatri wlân fwyaf yn Ne Korea. Ar ôl hyn, penderfynodd Samsung hefyd symud i feysydd busnes eraill megis gwarantau, yswiriant a manwerthu. Daeth y cwmni masnachu ar y pryd yn Samsung C&T Corporation.

Yn y 60au, ymunodd Samsung â'r diwydiant electroneg, a oedd â gwahanol adrannau yn ymwneud ag electroneg megis Samsung Electronics Devices, Samsung Corning, Samsung Electro-Mechanics a Samsung Semiconductor & Telecommunications. Cynnyrch cyntaf yr adran electroneg oedd teledu du a gwyn. Yna mentrodd Samsung hefyd i eiddo tiriog, a chwaraeodd ran allweddol yn y gwaith o adeiladu Petronas Towers ym Malaysia ynghyd â Taipei yn Taiwan.

Ym 1992, Samsung oedd y gwneuthurwr blaenllaw o sglodion cof, ac ym 1995, cyflwynodd y sgrin LCD. Yn 2000, ymunodd â thechnoleg Set-Top Box, a ddilynwyd yn ddiweddarach gan deledu digidol a thechnoleg ffôn clyfar. Dechreuodd y platfform ffôn clyfar yn sylweddol yn 2008, ac erbyn 2012, daeth Samsung Electronics yn wneuthurwr ffôn symudol mwyaf y byd yn ôl gwerthiant.

Gadewch inni nawr edrych ar strwythur model busnes Samsung −

Strwythur Busnes Samsung

Mae'r cwmni'n gwmni rhyngwladol. Mae'r pencadlys wedi'i leoli yn Samsung, Seoul. Gellir diffinio model busnes Samsung fel model busnes corfforaethol. Mae hwn yn sefydliad cyhoeddus gyda bwrdd Cyfarwyddwyr. Mae strwythur corfforaethol y model busnes yn gorfforaeth safonol, sy'n destun treth incwm ffederal yr Unol Daleithiau. Mae wedi'i wahanu oddi wrth ei berchnogion. Model Busnes Samsung Mae model busnes Samsung conglomerate yn gwmni mawr gyda llawer o is-adrannau ac is-gwmnïau. Grŵp o is-gwmnïau ac is-adrannau o fewn un cwmni daliannol yw conglomerate. Nid oes gan yr adrannau hyn unrhyw beth i'w wneud â'r busnes.

Twf economaidd a sefydlogrwydd. Model Busnes Samsung 

Dros y blynyddoedd, mae'r sefydliad wedi tyfu o fod yn fenter fach i fod yn gorfforaeth ryngwladol. Er mwyn dringo'r ysgol lwyddiant yn barhaus, rhaid cynnal twf economaidd a sefydlogrwydd yn dda iawn. Mae Samsung Electronics yn segment pwysig Modelau busnes Samsung . Canolbwyntiodd y cwmni ar electroneg. Dechreuodd datblygiadau mewn setiau teledu, VCRs, cyfrifiaduron personol a recordwyr tâp.

Ym 1993 roedden nhw'n wynebu dirywiad economaidd. Arweiniodd hyn at atgyfnerthu a gostyngiadau staff. Dechreuon nhw gyfuno unedau cyfatebol. Mae'r dirwasgiad wedi cael yr effaith gadarnhaol o wneud Samsung yn gwmni â mwy o ffocws. Mentrodd y cwmni i LCD (arddangosfa grisial hylif). Maent wedi dod yn wneuthurwr mwyaf y byd o setiau teledu sgrin fflat. Ar ôl y llwyddiant hwn, fe benderfynon nhw fynd i mewn i'r busnes ffôn clyfar.

Ffeithiau ac ystadegau. Model Busnes Samsung

Yn ôl astudiaeth a gynhaliwyd yn 2020, Model busnes Samsung yn ffynnu.

 • Sylfaenydd Samsung: Lee Byung-Chul
 • Cadeirydd Samsung: Lee Kun-hee
 • Gwerth brand: $91,3 biliwn
 • Refeniw byd-eang: $218,17 biliwn
 • Cludo ffonau clyfar byd-eang: 292,3 miliwn
 • Cludo teledu LCD: 40,8 miliwn o unedau.
 • Nifer y gweithwyr: 320671
 • Cyfran Samsung o'r farchnad ffôn clyfar Ewropeaidd: 40,6%
 • Cyfran Samsung o farchnad ffonau clyfar yr Unol Daleithiau: 26%
 • Cyfraniad ymchwil a datblygu: $14 biliwn
 • Nifer y gwledydd lle mae gan Samsung weithwyr: 73
 • 1 - й Mae app Samsung yn cyrraedd 1 biliwn o lawrlwythiadau: Cliciwch Gwasanaeth Samsung
 • Mae'r gair Samsung yn golygu "tair seren". Mae'r gair "tri" yn golygu "mawr, niferus a phwerus."

Ym mis Awst 2022, roedd y cwmni'n meddiannu 31,47% o'r farchnad cyfathrebu symudol. O'i gymharu â'i gystadleuwyr Apple (22,17%), Huawei (9,02%), Xiaomi (8,38%), Oppo (4,73%) ac anhysbys (3,69%), mae'r cwmni'n gwneud yn dda.

Hanfodion Strategaeth Model Busnes Samsung

Model busnes Samsung yn seiliedig ar gydbwysedd strategaethau sylfaenol. Lluniwyd a gweithredwyd y strategaethau hyn ar ôl ystyriaeth ofalus. Maent fel a ganlyn

1. Dysgwr cyflym

Mae'r cwmni wedi bod yn tueddu tuag i lawr ond mae wedi cael ymateb dychwelyd rhagorol. Maent yn gweld beth mae'r farchnad yn ymateb iddo ac yn cynnig amrywiaeth o ddyfeisiau. Maent yn dysgu o gamgymeriadau'r gorffennol. Ar wahân i ddarparu ffonau smart rhatach na chystadleuydd y farchnad, maent hefyd wedi cyflwyno nodweddion gwell, sgriniau mwy gyda marchnata smart. Gelwir Samsung y "dilynwr cyflym" gorau.

2. Y gallu i fentro. Model Busnes Samsung 

Mae model busnes Samsung yn hyrwyddo'r defnydd o arian parod a eu effeithiol defnydd. Mae'r risg hon yn amlwg yn yr amrywiaeth o sectorau busnes. Mae hwn yn gynllun dibynadwy rhag ofn cau un neu fwy o barthau. Gall y cwmni ddefnyddio'r arian yn fewnol ac atal gwanhau cyfalaf cyfrannau.

3. Mae arallgyfeirio busnes yn arwain at uno yn y byd.

Mae'r cwmni yn conglomerate rhyngwladol sy'n gweithredu mewn diwydiannau amrywiol. Daeth yn wneuthurwr sglodion mwyaf a ddefnyddir mewn ffonau. Mae busnes De Corea nid yn unig yn gwmni ffôn clyfar byd-enwog, ond mae hefyd yn cymryd rhan weithredol mewn amrywiol weithgareddau. Mae hwn yn ddarn unigryw o fodel busnes Samsung.

4. Mantais cost:

Trwy gynhyrchu'r gwahanol gydrannau sy'n mynd i mewn i ffôn clyfar, mae gan Samsung fantais dros gwmnïau eraill trwy dorri costau. Mae hyn yn caniatáu iddynt fod mor hyblyg â phosibl o ran cynhyrchu.

5. Rheoli taliadau gohiriedig. Model Busnes Samsung 

Sefydlwyd Samsung yng Nghorea ac mae wedi'i gyhuddo'n aml o fod yn "hierarchaidd" ac yn "arglwyddiaethu ar y teulu." Gweithiodd hyn o'u plaid wrth iddo fynd ymlaen i fod y cyfrannwr mwyaf at GDP De Korea yn ogystal â chawr busnes rhyngwladol byd-eang. Nawr eich bod wedi gweld holl fanylion a strategaethau allweddol model busnes Samsung, gadewch i ni nawr edrych ar ffrydiau refeniw'r cwmni i ddeall sut mae Samsung yn gwneud arian.

Sut mae Samsung yn gwneud arian?

Mae Samsung yn gwneud arian yn bennaf trwy bedair ffrwd refeniw ac maen nhw -

 • Gwerthu cynhyrchion Samsung
 • Gwasanaethau Ariannol
 • Gwasanaethau gwybodaeth a chyfathrebu

Diolch i'w bresenoldeb byd-eang cryf, mae gan Samsung gynulleidfa enfawr sy'n ei helpu i wneud y gorau o werthiannau ledled y byd. Model Busnes Samsung

Y cynigion cost sy'n helpu Samsung i fwynhau enillion da yw-

 • Technoleg fodern
 • Dyluniad deniadol
 • Prisiau rhesymol
 • Cynhyrchion gwyrdd

Mae segment cwsmeriaid model busnes Samsung hefyd yn chwaraewr mawr wrth helpu'r cwmni i fanteisio ar y farchnad broffidiol. Mae segment cwsmeriaid Samsung yn cynnwys prynwyr màs a phrynwyr menter, sy'n chwarae rhan bwysig yn y cynnydd cyson gwerthiannau cwmni i helpu Samsung i wneud arian da.

Casgliad

Mae Samsung wedi cyrraedd safle eithriadol o uchel trwy flynyddoedd o waith caled, dyfalbarhad a'r gallu i godi o'r gwaelod i fyny.

Unigryw busnes - strategaeth fel busnes conglomerate ac arallgyfeirio yn ogystal â strategaeth farchnata fel hysbysebu cymdeithasol i affinedd ei arwain at uchafbwyntiau ei lwyddiant. Mae Samsung wedi mentro i lawer o ddiwydiannau eraill, gan fuddsoddi mewn biotechnoleg, gofal iechyd ac ynni glân. Maent yn buddsoddi yn Silicon Valley gyda champysau amrywiol i'w helpu i ddechrau datblygu meddalwedd yn ogystal â chaledwedd.