Mae technolegau mewn masnach electronig (neu e-fasnach) yn set o offer gwybodaeth a chyfathrebu, datrysiadau meddalwedd a seilwaith a ddefnyddir i gefnogi masnachu ar-lein, taliadau electronig, marchnata a rheoli busnes mewn amgylchedd rhithwir. Mae'r technolegau hyn yn galluogi cwmnïau i greu, datblygu a rheoli siopau ar-lein, denu cwsmeriaid, prosesu archebion, darparu trafodion electronig diogel a llawer mwy.

O awtomeiddio trwy chatbots i siopa wedi'i bweru gan AI, mae'r diwydiant e-fasnach yn barod am newidiadau sylweddol yn y dyfodol agos.

Bydd technolegau newydd yn chwyldroi'r diwydiant eFasnach AR lawer cyfrif. Mae cwsmeriaid eisoes yn mwynhau profiad siopa deniadol a phersonol. Yn y cyfamser, mentrau eFasnach, yn debygol o weld gweithrediadau symlach, costau gweithredu is a mwy o werthiannau.

Ond wrth gwrs, dim ond y brandiau hynny sy'n nodi ac yn defnyddio'r technolegau hyn fydd yn gweld y manteision.

Yn yr erthygl hon, byddwch yn dysgu am chwe thechnoleg newydd mewn e-fasnach. Byddwn yn dweud wrthych sut mae'r technolegau hyn yn siapio'r diwydiant e-fasnach ac yn rhannu enghreifftiau o sut mae manwerthwyr eisoes yn cydnabod y tueddiadau hyn. Gobeithiwn y bydd hyn yn eich helpu i wneud penderfyniadau gwybodus fel bod eich busnes e-fasnach parhau i fod yn gystadleuol.

Gadewch i ni blymio reit i mewn.

1. Deallusrwydd artiffisial ar gyfer personoli pryniannau. Technolegau mewn e-fasnach

Mae cwmnïau e-fasnach enfawr fel Amazon ac Alibaba wedi sylweddoli manteision deallusrwydd artiffisial (AI) ers tro. Maent yn defnyddio AI mewn gwahanol ffyrdd i sicrhau gweithrediad llyfn a cynyddu gwerthiant.

Mewn adroddiad a gyhoeddwyd Newyddion PR, yn nodi y bydd y farchnad e-fasnach wedi'i phweru gan AI yn cyrraedd $2030 biliwn erbyn 36,46.

Mae AI mewn e-fasnach yn defnyddio dysgu peiriannau i greu profiadau personol ar gyfer siopwyr ar-lein. Mae dysgu peiriannau yn ddarn o ddeallusrwydd artiffisial a all ddysgu hanes prynu eich cwsmeriaid a rhagweld eu patrymau prynu. Yna mae'n argymell cynhyrchion perthnasol y gallai fod eu hangen arnynt wrth ymweld â'ch gwefan e-fasnach.

Bydd yr un dechnoleg hon hefyd yn chwyldroi ymgyrchoedd cyflogedig. Rydych chi'n gweld, data yw'r tanwydd ar gyfer AI. Po fwyaf o ddata y mae gan eich AI fynediad ato, y gorau y bydd yn deall eich cwsmeriaid. Cyfunwch hyn ag awtomeiddio a gallwch redeg ymgyrchoedd effeithiol ar awtobeilot.

Rydym eisoes yn gweld cwmnïau meddalwedd yn elwa'n aruthrol o hyn. Effeithiol Strategaethau marchnata SaaS defnyddio data, deallusrwydd artiffisial, ac awtomeiddio i gymhwyso, meithrin, a throsi arweinwyr yn gwsmeriaid. Nid oes unrhyw reswm i gwmnïau e-fasnach beidio â mwynhau'r un buddion.

Mae manwerthwyr fel Amazon hefyd yn cynnig gwasanaethau llais sy'n caniatáu i gwsmeriaid ryngweithio â'u cynhyrchion a phrynu gan ddefnyddio gorchmynion llais.

Cudd-wybodaeth Artiffisial

Gall AI hefyd wella gweithrediadau mewnol amrywiol, cynyddu cynhyrchiant a profiad gweithiwr. Er enghraifft, gall cwmnïau ddefnyddio llwyfannau wedi'u pweru gan AI i awtomeiddio tasgau, monitro materion yn agos, a chydlynu gweithredoedd ymhlith aelodau tîm anghysbell.

Gall manwerthwyr ar-lein hefyd ddefnyddio AI i reoli eu strategaeth brisio a gwneud y mwyaf o elw. Gall offer sy'n galluogi AI ddiweddaru prisiau eich cynhyrchion yn ôl cyflenwad a galw. Technolegau mewn e-fasnach

Ar ben hynny, gallwch ddefnyddio deallusrwydd artiffisial a dysgu peiriannau i wella cefnogaeth i gwsmeriaid. Gallwch ddefnyddio'r dechnoleg hon i ddarparu cymorth effeithlon, lefel isel i gwsmeriaid. Gall hyn fod yn arbennig o effeithiol wrth gyfuno dysgu peirianyddol â chatbots, y byddwn yn siarad amdanynt nesaf.

Dylai hyn ryddhau eich tîm cymorth cwsmeriaid i ddelio â materion mwy cymhleth a thechnegol. Yn y cyfamser, bydd cwsmeriaid yn mwynhau profiad gwell.

Mae'r achosion defnydd ar gyfer AI mewn e-fasnach yn enfawr. Nid ydym hyd yn oed wedi cyffwrdd â systemau prisio yn seiliedig ar ddeallusrwydd artiffisial a thechnolegau awtomeiddio warws. Ac mae manteision yr holl systemau hyn yr un mor helaeth. Mae'r rhain yn amrywio o ods cynyddol trosiadau a gwerthiannau ar-lein i gyfraddau cadw cwsmeriaid uwch o ganlyniad i ennill teyrngarwch ac ymddiriedaeth cwsmeriaid.

2. Chatbots. Technolegau mewn e-fasnach

Pan fyddwn yn siarad am dechnolegau newydd mewn e-fasnach, ni allwn fethu â sôn am chatbots. Yn ôl Oracle , mae tua 78% o fusnesau yn bwriadu ychwanegu chatbots at eu gweithrediadau. Nid yw'n anodd gweld pam mae chatbots yn dod yn fwy cyffredin yn y diwydiant e-fasnach.

Gellir defnyddio Chatbots mewn gwahanol ffyrdd. Gallwch eu hychwanegu at eich gwefan lle gallant ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid ar unwaith, helpu siopwyr i ddod o hyd i'r cynhyrchion sydd eu hangen arnynt, ac ateb cwestiynau syml. Gall Chatbots hyd yn oed gasglu data cwsmeriaid, yn bwysig i'ch adrannau marchnata a gwerthu.

Gall Chatbots fod yn ddefnyddiol ar gyfer mwy na'ch gwefan yn unig. Er enghraifft, gallwch chi ddefnyddio chatbot sgwrsio ar Facebook Messenger, Telegram a llwyfannau cymdeithasol eraill. Gall y chatbots hyn gyfathrebu â'ch cwsmeriaid 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, gan ateb cwestiynau ac argymell cynhyrchion.

Gall Chatbots hefyd fod yn asiant gwerthu XNUMX/XNUMX i chi. Rydym eisoes yn gweld sawl brand e-fasnach yn gweithredu chatbots gwerthu ar apiau negeseuon fel Facebook Messenger. Mae Polysleep yn enghraifft wych o siop ar-lein yn gwneud hyn. Mae ei chatbot hefyd wedi'i hyfforddi i ryngweithio â defnyddwyr mewn gwahanol ieithoedd. Technolegau mewn e-fasnach

Wrth i ddeallusrwydd artiffisial, dysgu peiriannau, a thechnolegau prosesu iaith naturiol ddatblygu, felly hefyd chatbots. Yn y dyfodol, mae'n debygol y bydd chatbots callach a all drin sgyrsiau o'r dechrau i'r diwedd. Perchenogion busnes e-fasnach Dylid rhoi sylw i'r duedd gynyddol hon. Dylech ystyried o ddifrif defnyddio chatbots AI ar eich gwefan a'ch llwyfannau negeseuon.

3. Gamification i gynyddu gwerthiant

Er nad yw hapchwarae yn newydd, mae'n dal i fod yn un o'r dulliau mwyaf effeithiol y gall brandiau e-fasnach eu defnyddio i ddatblygu profiad deniadol a phroffidiol i gwsmeriaid.

Gamification yw integreiddio elfennau a nodweddion gêm i wefannau a chymwysiadau masnachol i ysgogi rhyngweithio defnyddwyr ac yn y pen draw cynyddu gwerthiant.

Yn ôl Finance Online, gall gamification gynyddu cyfraddau trosi cymaint â 700%.

Mae cwsmeriaid sy'n profi gweithredoedd ar eich gwefan sy'n ymwneud ag ennill gwobrau ac ennill pwyntiau teyrngarwch yn fwy tebygol o ymgysylltu a dychwelyd ar gyfer pryniannau yn y dyfodol. Canfu arolwg a gynhaliwyd gan aytm.com hynny Dywedodd 30% o bobl eu bod yn fwy tebygol o brynu cynnyrch o wefannau gyda nodweddion rhyngweithiol. Technolegau mewn e-fasnach

Mae gwella profiad eich cwsmer yn y modd hwn yn creu ymgysylltiad a gall felly cynyddu teyrngarwch cwsmeriaid.

Dyma rai ffyrdd o addasu eich profiad siopa:

  • Creu doniol argymhellion cynnyrch, yn seiliedig ar rinweddau personol, anifeiliaid anwes, ac ati.
  • Lluniwch gwisiau cynnyrch a chwisiau a fydd yn denu cwsmeriaid i'r cynhyrchion ar eich gwefan a rhoi pwyntiau iddynt y gellir eu hadbrynu mewn arian parod neu mewn nwyddau.
  • Troelli'r olwyn: Gallwch ei defnyddio i wobrwyo cwsmeriaid ag anrhegion a gostyngiadau am ddim.

Bydd defnyddio'r strategaeth hon yn gwneud taith eich cwsmeriaid yn fwy pleserus. Mae gamification yn gweithio trwy fanteisio ar awydd eich cwsmeriaid i gystadlu a chyflawni nodau. Ar wahân i'r ffaith y gall hapchwarae helpu i gynyddu eich gwerthiannau e-fasnach, gall hefyd gynyddu ymwybyddiaeth brand a denu darpar gwsmeriaid.

4. Profiad siopa trochi gan ddefnyddio VR. Technolegau mewn e-fasnach

Mae VR a realiti estynedig yn fwy cyffredin mewn hapchwarae nag unrhyw le arall. Fodd bynnag, bydd y sefyllfa'n newid yn fuan. Gallai'r technolegau trochi hyn ddod yn rhan annatod o'r diwydiant e-fasnach yn fuan. Mae hyn yn arbennig o wir o ystyried bod Apple wedi ymuno â'r farchnad Gweledigaeth Pro . Yn fuan, bydd mwy o weithgynhyrchwyr a datblygwyr trydydd parti yn defnyddio technolegau VR ac AR.

Rydym eisoes yn gweld y dechnoleg hon yn cael ei mabwysiadu gan fanwerthwyr mawr fel IKEA a hyd yn oed y cawr colur Sephora.

Mae IKEA, er enghraifft, yn caniatáu i siopwyr ddefnyddio realiti estynedig trwy ei app siopa i weld sut y bydd gwahanol ddarnau o ddodrefn yn ffitio yn eu cartrefi.

Profiad siopa trochi gyda VR

Mae Sephora, ar y llaw arall, yn defnyddio technoleg debyg ar gyfer colur. Gall cwsmeriaid uwchlwytho hunlun ac yna rhoi cynnig ar wahanol gynhyrchion harddwch.

Mae'r dechnoleg hon yn darparu mwy na dim ond profiad siopa dymunol a hwyliog. Mae hefyd yn swyddogaethol iawn. Gall defnyddwyr weld yn hawdd a yw cynnyrch penodol yn addas cyn gwario arian.

Mae hefyd yn rhannol yn datrys y broblem byd go iawn o siopwyr ar-lein yn methu â rhyngweithio â'r cynnyrch fel sy'n arferol ar gyfer siopa brics a morter traddodiadol. Er na all siopwyr gyffwrdd â'r cynhyrchion o hyd, gallant nawr ddychmygu'n well sut y byddant yn edrych arnynt neu yn eu cartrefi.

5. Masnach gymdeithasol

Oeddech chi'n gwybod bod mwy na 2022 miliwn o bobl yn yr Unol Daleithiau wedi prynu nwyddau drwodd yn 100 Rhwydweithio cymdeithasol? Adroddir hyn gan eMarketer . Mae'r adroddiad yn amcangyfrif y bydd masnach gymdeithasol yn parhau i dyfu, a disgwylir i nifer y siopwyr gyrraedd 2025 miliwn erbyn 114.

Ond beth yw masnach gymdeithasol? Mae masnach gymdeithasol yn ymwneud â defnyddio rhwydweithiau cymdeithasol i chwilio, siopa a phrynu cynnyrch yn uniongyrchol ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol. Nid oes rhaid i ddefnyddwyr adael eu hoff lwyfan ac ymweld â'ch gwefan i brynu. Mae'r profiad cyfan yn cael ei brosesu ar gyfryngau cymdeithasol. Technolegau mewn e-fasnach

Mae cyfryngau cymdeithasol eisoes wedi profi ei fod yn arf gwerthfawr ar gyfer busnes. Gallwch ddefnyddio llwyfannau cymdeithasol i gynyddu ymwybyddiaeth brand, denu sylfaen cwsmeriaid, a darparu cefnogaeth i gwsmeriaid.

Mae brandiau hefyd yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol ar gyfer adnabod a chydweithrediad â chwmnïau eraill. Er enghraifft, gallant nodi dylanwadwyr neu grewyr posibl a chychwyn ymgyrchoedd ar y cyd.

Mae masnach gymdeithasol yn darparu dimensiwn ychwanegol i'ch strategaethau cyfryngau cymdeithasol. Ni fyddwch bellach yn gorfodi cwsmeriaid i gefnu ar y llwyfannau y maent yn eu caru. Mae rhwydweithiau fel Facebook bellach yn caniatáu ichi werthu'ch cynhyrchion o fewn y platfform, gan ei wneud yn fwy cyfleus i'ch cwsmeriaid.

6. Drones ar gyfer cyflwyno. Technolegau mewn e-fasnach

Ni allwn drafod technolegau newydd mewn e-fasnach heb sôn am wasanaethau dosbarthu dronau. Rydym yn byw mewn byd lle mae defnyddwyr yn hoffi derbyn eu cynnyrch cyn gynted â phosibl. Am y rheswm hwn, mae manwerthwyr ar-lein yn ceisio lleihau amseroedd dosbarthu yn gyson i gadw cwsmeriaid yn hapus a gwneud y mwyaf o'u hincwm. Rhowch ddanfoniad drone.

O ran cyflwyno e-fasnach, mae cerbydau awyr di-griw (UAVs) neu dronau wedi profi i fod yn effeithiol mewn sawl ffordd. Mae manwerthwyr mawr ar-lein fel Amazon ac UPS eisoes yn defnyddio'r dechnoleg hon i leihau amseroedd dosbarthu a chynyddu boddhad cwsmeriaid. Mae hyn o ganlyniad yn cynyddu eich cyfradd trosi a refeniw.

Er na chaniateir defnydd masnachol o dronau danfon eto mewn rhai rhannau o'r byd, mae ymchwil yn dangos y disgwylir i'r farchnad dronau danfon gyrraedd $2028 miliwn erbyn 31, gan dyfu ar gyfradd twf blynyddol cyfansawdd o 188,7% o'i gymharu â 53,94. . hyd at 2021.

Mae manteision dronau mewn e-fasnach yn ddigon i fynd â chi i uchelfannau newydd yn eich busnes ar-lein. Gall defnyddio dronau ar gyfer danfon helpu gwella ansawdd eich gwasanaeth cwsmeriaid, oherwydd eu bod yn derbyn archebion yn gyflymach.

Mae cyflenwi dronau hefyd yn lleihau allyriadau carbon. Mae hyn yn bwysig iawn wrth i fwy o frandiau a chwsmeriaid ddod yn fwy ymwybodol o'r amgylchedd.

Ar ben hynny, gall danfon dronau ddileu problemau a achosir gan rwydweithiau ffyrdd gwael. Technolegau mewn e-fasnach

Yn y blynyddoedd i ddod, gallwch ddisgwyl gweld mwy o gymwysiadau a manteision cyflwyno dronau wrth i'r diwydiant barhau i ehangu ar draws llawer o sectorau, nid e-fasnach yn unig.

 

7. Manteision cymdeithasol

Mae taliadau cymdeithasol, a elwir hefyd yn daliadau cymar-i-gymar (P2P), yn caniatáu i'ch cwsmeriaid wneud taliadau heb ddefnyddio arian parod na datgelu manylion banc sensitif. Mantais sylweddol y dull talu hwn yw y gall cwsmeriaid wneud taliadau trwy glicio botwm.

Mae rhai enghreifftiau cyffredin o apiau sy'n cynnig gwasanaethau talu cymdeithasol yn cynnwys PayPal, Venmo, Apple Pay, a Zelle.

Mae taliadau cymdeithasol yn gweithio trwy gysylltu manylion cyfrif banc neu gerdyn debyd/credyd cwsmer â'u sianel dalu. Fel hyn, pryd bynnag y bydd y prynwr eisiau talu, bydd yr arian yn cael ei ddebydu'n awtomatig o'i gyfrif. Technolegau mewn e-fasnach

Wrth redeg busnes e-fasnach, dylech ddarparu opsiwn talu cymdeithasol ar eich gwefan. Mae hyn yn caniatáu i ddarpar brynwyr gwblhau trafodion heb adael eich tudalen.

Trwy ymgorffori taliadau cymdeithasol yn eich siop ar-lein, gallwch ddisgwyl cynnydd mewn trafodion busnes gan gwsmeriaid oherwydd rhwyddineb talu. Dylai hyn wella profiad y cwsmer yn ogystal â pherthnasoedd cwsmeriaid.

 

Yn olaf. Technolegau mewn e-fasnach

Mae'r diwydiant e-fasnach wedi dod yn bell ers ei sefydlu ym 1972. Mae pandemig COVID-19 wedi cynyddu canran y siopwyr ar-lein ledled y byd yn sylweddol, a hyd yn oed ar ôl y pandemig, mae nifer y cwsmeriaid e-fasnach yn parhau i dyfu.

Mae hyn oherwydd y cyfleustra a'r buddion y mae siopau ar-lein yn eu cynnig i gwsmeriaid. Mae'r technolegau e-fasnach newydd a grybwyllir yn yr erthygl hon yn debygol o wella profiad y cwsmer. Nid yw'r buddion yn gorffen yno chwaith.

Bydd manwerthwyr ar-lein hefyd yn elwa'n aruthrol. Gall technolegau fel deallusrwydd artiffisial a chatbots leihau costau gweithredu a gwella effeithlonrwydd. Gall yr un offer hyn cynyddu gwerthiant trwy dargedu gwell ac argymhellion cynnyrch personol. Technolegau mewn e-fasnach

I gloi, bydd deallusrwydd artiffisial, chatbots, VR ac AR, taliadau cymdeithasol, danfon drôn a gamification yn y sector e-fasnach yn gweithio gyda'i gilydd i roi profiad siopa gwell i gwsmeriaid. O ganlyniad, byddwch yn gallu cadw cwsmeriaid a chynyddu incwm.

Siopa hybrid: Sut i baratoi ar gyfer dyfodol e-fasnach

Mathau o gleientiaid. 5 math o gleientiaid a sut i drosi pob un ohonynt

Profi pris

Teipograffeg АЗБУКА