Datblygu brand personol yw'r broses strategol o greu a rheoli delwedd bersonoliaeth unigryw gyda'r nod o greu canfyddiad cadarnhaol yng ngolwg eraill a chyflawni nodau penodol. Mae'r broses hon yn cynnwys sawl agwedd allweddol:

 1. Hunan-wybodaeth:

  • Nodi eich nodau, gwerthoedd, angerdd, a nodweddion personoliaeth unigryw. Po orau rydych chi'n adnabod eich hun, y mwyaf effeithiol y gallwch chi fod. adeiladu eich brand personol.
 2. Datblygu brand personol. Unigrywiaeth a gwahaniaethu:

  • Tynnu sylw at yr agweddau hynny ar eich personoliaeth sy'n eich gwneud yn unigryw. Mae gwahaniaethu eich hun oddi wrth eraill yn helpu i greu cydnabyddiaeth.
 3. Y gynulleidfa darged:

  • Diffinio eich cynulleidfa darged - grwpiau o bobl yr hoffech eu denu a dylanwadu. Addasu eich delwedd i ddiddordebau a disgwyliadau'r gynulleidfa hon.
 4. Datblygu brand personol. Hunaniaeth weledol:

  • Creu unigryw hunaniaeth weledol, gan gynnwys ffotograffau, logos, palet lliw ac elfennau eraill sy'n adlewyrchu eich steil a'ch personoliaeth.
 5. Presenoldeb ar-lein:

  • Cymryd rhan weithredol mewn rhwydweithiau cymdeithasol, blogio, creu cynnwys a rheoli enw da ar-lein. Mae hyn yn helpu i greu argraff gref a chadarnhaol ohonoch chi ar-lein.
 6. Sgiliau ac addysg broffesiynol:

  • Datblygu a chynnal sgiliau a chymwyseddau proffesiynol. Mae dysgu ac ennill gwybodaeth newydd yn cynnal eich arbenigedd.
 7. Datblygu brand personol. Rhyngweithio rhwydwaith:

  • Mynd ati i feithrin perthnasoedd proffesiynol a rhwydweithio gyda chydweithwyr, cleientiaid a phobl yn eich diwydiant. Gall dylanwad ar-lein wella'ch brand personol yn fawr.
 8. Cysondeb:

  • Cysondeb mewn ymddygiad, cyfathrebu, a hunan-gyflwyno mewn gwahanol sefyllfaoedd. Mae cysondeb yn creu ymddiriedaeth a sefydlogrwydd yn eich delwedd.
 9. Datblygu brand personol. Arweinyddiaeth ac Arbenigedd:

  • Arddangos rhinweddau arweinyddiaeth ac arbenigedd yn eu maes. Mae dod yn arweinydd dylanwadol mewn maes penodol yn cryfhau eich brand personol.
 10. Adborth ac addasu:

  • Talu sylw i adborth gan eich cynulleidfa a bod yn barod i addasu eich brand personol i newidiadau yn y byd o'ch cwmpas.

Mae datblygu brand personol yn broses gyson o hunan-wella a lleoli strategol gyda'r nod o gyflawni'ch nodau.

Hyd yn oed os ydych chi'n gwybod pa mor bwysig yw cymryd rheolaeth o'ch brand personol, efallai na fyddwch chi'n gwybod sut i wneud hynny. Mae angen i chi gael rhai awgrymiadau ar brandio personol. Dyna pam rydych chi yma ac mae gennym ni'r cymorth sydd ei angen arnoch i gael eich Rhwydweithio cymdeithasol mewn trefn. Fe welwch y gall yr awgrymiadau hyn helpu i adeiladu eich brand personol, p'un a ydych chi'n chwilio am swydd, yn ceisio cysylltu ag eraill, neu'n datblygu eich brand eich hun. busnes bach. Gwiriwch nhw isod.

Cynghorion Brandio Personol. Datblygu brand personol

Dyma 10 awgrym brandio personol syml ac effeithiol a fydd yn effeithio ar sut mae pobl yn eich gweld chi pan fyddant yn chwilio amdanoch chi ar-lein. P'un a yw'n rhywun sydd am eich llogi, diddordeb cariad newydd, hen fflam, cyfoedion, teulu, neu ddieithriaid, bydd defnyddio'r awgrymiadau hyn yn helpu i sicrhau bod gennych frand personol sy'n disgleirio.

1) Glanhewch eich proffiliau. Datblygu brand personol

Y peth cyntaf y mae angen i chi ei wneud yw clirio'ch proffiliau. Unwaith y byddwch wedi gwneud hyn, byddwch am fynd at eich proffil fel petaech yn ddieithryn yn edrych i logi gweithiwr. Cymerwch amser i edrych ar yr holl bostiadau gwahanol y gallech fod wedi'u postio, yn ogystal â'r delweddau rydych chi wedi'u huwchlwytho neu lle rydych chi wedi cael eich tagio.

Tynnwch unrhyw beth y gellid ei ystyried yn amhroffesiynol, yn negyddol, neu hyd yn oed yn dwp plaen. Mae'n iawn dangos eich bod chi'n hwyl ac yn cael amser da, ond nid ydych chi eisiau lluniau ohonoch chi'n feddw, wedi pasio allan, neu'n gwisgo lampshade ar eich pen. Ystyriwch hefyd yr iaith a ddefnyddiwyd gennych yn eich proffiliau a'ch negeseuon. Os oes unrhyw beth y gellid ei ddehongli fel rhywbeth amhroffesiynol, dylech ei ddileu.

Gwnewch hyn ar gyfer eich holl broffiliau. Gwnewch eich ymchwil eich hun ar-lein i weld pa wybodaeth sydd ar gael. Efallai bod gennych chi hen gyfrifon yn rhwydweithiau cymdeithasoleich bod wedi anghofio amdano. Oes gennych chi dudalen Myspace y gall unrhyw un ddod o hyd iddi? Gofalwch am hyn yn gynt yn hytrach nag yn hwyrach. Ysgrifenasoch yn amheus ffuglennad ydych chi eisiau i neb ddarllen a chysylltu â chi? Ceisiwch ei ddileu neu newid eich enw i lysenw.

2) Prynwch eich enw parth. Datblygu brand personol

Dylech brynu eich enw parth cyn gynted â phosibl. Er enghraifft, mae gennyf clairebahn.com, fy enw. Yn ddelfrydol, byddwch yn cael eich enw eich hun ar gyfer eich parth. Wrth gwrs, nid yw hyn bob amser yn bosibl, o ystyried nifer y parthau sydd eisoes wedi'u cofrestru. Os na allwch adnabod eich enw, prynwch rywbeth sy'n gweithio i'ch brand ac y byddwch am ei gadw.

Hyd yn oed os nad ydych chi'n bwriadu sefydlu'ch gwefan eto, byddwch chi eisiau cael eich enw parth o hyd. Mae hynny oherwydd dyna beth yn yn berchen, yn wahanol i'ch proffiliau cyfryngau cymdeithasol.

Bydd eich parth yn dod yn gartref i chi ar y Rhyngrwyd. Felly, hyd yn oed os nad ydych chi'n hyderus yn eich gwefan eto, mae'n bryd dechrau arni. Mae'n bwysig creu tudalen sy'n cynnwys eich holl wybodaeth bwysicaf. Dyma sylfaen eich gweithrediadau, sy'n cynnwys popeth amdanoch chi ac y mae'n rhaid i chi ei oruchwylio. Nid oes rhaid i chi boeni am eich ffrindiau yn eich tagio mewn lluniau rhyfedd.

Meddyliwch am sut y gallwch chi ddefnyddio'ch parth a'ch gwefan i dyfu eich brand. Er enghraifft, gallwch bostio portffolio o'ch gwaith. Gallwch greu blog ar eich parth a fydd yn helpu i dyfu eich brand. Mae posibiliadau di-ri. Ar ôl i chi brynu'ch enw parth, defnyddiwch ef.

3) Cael proffiliau cyfryngau cymdeithasol. Datblygu brand personol

Nid yw cyfryngau cymdeithasol bellach yn orfodol. Heddiw, mae cyflogwyr yn derbyn llawer o ailddechrau, a gall fod yn anodd sefyll allan gyda dim ond rhestr o sgiliau a chyflawniadau. Yn aml byddant am weld y sgiliau hyn ar waith, sy'n golygu y bydd angen i chi greu eich proffiliau cyfryngau cymdeithasol gyda'r postiadau, delweddau a fideos cywir.

Os nad ydych wedi creu cyfrif ar rwydweithiau cymdeithasol amrywiol eto, mae angen i chi wneud hynny ar hyn o bryd. Pan fydd gwefannau rhwydweithio cymdeithasol newydd yn cael eu creu, dylech hefyd eu dilyn, hyd yn oed os nad ydych yn eu defnyddio. Gwell gorchuddio'ch seiliau. Byddwch yn siwr i edrych ar y cam nesaf i weld beth sydd angen i chi ei wneud i gael popeth mewn trefn.

llwyfannau cyfryngau cymdeithasol Datblygu brand personol

 

4) Sicrhewch eu bod yn cyfateb i'ch enw parth / Datblygiad Brand Personol

Pan fyddwch chi'n creu'r holl broffiliau cyfryngau cymdeithasol hyn, bydd angen i chi wneud yn siŵr eich bod chi'n ei wneud yn iawn. Yn gyntaf, mae hyn yn golygu bod angen i chi sicrhau eu bod yn cyfateb i'ch enw parth. Mae hyn yn helpu i gadw popeth yn gyson fel nad oes gennych griw o wahanol broffiliau sy'n amhosibl i bobl ddod o hyd iddynt pan fyddant yn chwilio amdanoch chi ar-lein.

Rhaid i chi hefyd ddefnyddio'r un enw ar bob proffil. Bydd hyn yn helpu pobl sy'n eich dilyn ar un platfform i ddod o hyd i chi ar lwyfannau eraill. Wrth siarad am lwyfannau, byddwch chi eisiau cadw rhestr o'r holl wefannau cyfryngau cymdeithasol rydych chi arnyn nhw. Mae yna Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, WordPress, Blogger, LinkedIn a llawer o lwyfannau eraill sy'n anodd eu cadw. Yn syml, gwnewch restr o'ch holl gyfrifon cyfryngau cymdeithasol i'w gwneud yn haws cadw golwg arnynt.

Dylech hefyd ddefnyddio'r un fformat yn eich proffiliau. Wedi'r cyfan, rydych chi'n hysbysebu nid yn unig eich enw, ond hefyd eich brand. Fel hyn bydd gennych yr un edrychiad a theimlad ar draws gwahanol lwyfannau.

Gadewch i ni ddweud bod gennych chi ffrind sy'n adeiladu ei frand personol a dechreuodd weithio ar Twitter. Yn y pennawd proffil mae yna logo mewn cynllun lliw ton y môr. Pan ddechreuodd ddatblygu ei frand personol a chreu cyfrif Facebook, defnyddiodd yr un logo a chynllun lliw. Mae hyn yn helpu i glymu popeth at ei gilydd ac yn ei gwneud hi'n haws nodi proffiliau penodol. Datblygu brand personol

5) Penderfynwch beth mae eich brand yn arbenigo ynddo

Eich brand yw yn . Beth ydych chi'n arbenigo ynddo? Beth ydych chi'n arbenigo ynddo, beth sy'n eich gosod ar wahân i eraill ac a yw'n werth eu harwyddo neu eu llogi? Beth yw pwrpas eich brand?

Mae'r logo neis a'r cynllun lliw yr un fath â bocs o siocledi wedi'u pecynnu'n hyfryd. Efallai ei fod yn edrych yn neis, ond mae'n ddiwerth os nad oes siocledi y tu mewn. Yn syml, mae hyn yn golygu y dylai eich cyfrifon gynnig rhywbeth i'r rhai sy'n eu gweld... rhyw fath o arbenigedd. Efallai y byddwch yn ysgrifennu. Efallai eich bod chi'n bobydd gwych, yn artist trapîs, neu'n meddu ar sgiliau eraill y gallwch chi eu dangos.

Y naill ffordd neu'r llall, rhan o'ch brand personol yw'r hyn rydych chi'n ei wneud, sydd yn ei dro yn pennu'r hyn rydych chi'n ei wybod. Hefyd, bydd yn helpu gwneud i chi sefyll allan ymhlith eraill yn eich ardal. Felly, meddyliwch am eich brand a gwnewch yn siŵr bod eich parth a'ch proffiliau cyfryngau cymdeithasol yn ei arddangos yn dda. 

6) Adnabod eich cynulleidfa darged

Cyn i chi allu dechrau creu cynnwys y bydd pobl yn ei fwynhau, yn gyntaf mae angen i chi wybod pa fath o gynnwys i'w greu. Sut ydych chi'n ei wneud? Wel, mae angen i chi wybod pwy yw eich cynulleidfa darged. Gyda phwy ydych chi'n siarad a phwy ydych chi'n ceisio eu cyrraedd? Bydd yr ateb i'r cwestiwn hwn yn wahanol i bawb, a chi yw'r unig berson a all benderfynu ar eich cynulleidfa darged.

Cymerwch amser i feddwl am y pethau eraill rydyn ni eisoes wedi siarad amdanyn nhw. Sef, beth mae eich brand yn arbenigo ynddo a beth rydych chi'n ei wneud. Gwnewch yn siŵr bod y gynulleidfa rydych chi am gyfathrebu â hi a'r hyn rydych chi'n ei gynnig neu eisiau ei gynnig yn cydamseru â'i gilydd. Pan fyddwch chi'n adnabod eich cynulleidfa, mae'n dod yn haws datblygu cynnwys oherwydd bydd gennych chi syniad o'r hyn maen nhw eisiau ei weld. Datblygu brand personol

7) Postio cynnwys perthnasol yn aml

Unwaith y byddwch chi'n adnabod eich cynulleidfa a'r math o gynnwys y mae ganddyn nhw fwyaf o ddiddordeb ynddo, mae'n bryd rhoi'r cynnwys maen nhw ei eisiau iddyn nhw. Cofiwch y dylai'r cynnwys rydych chi'n ei bostio fod yn berthnasol i'w diddordebau nhw a'ch brand. Mae eich brand yn gwneud addewid di-lol y bydd yn derbyn math penodol o gynnwys.

Er enghraifft, os ydych chi'n awdur a dim ond yn postio cynnwys am sioeau teledu rydych chi wedi'u gwylio neu gemau rydych chi am eu chwarae, efallai y byddwch chi'n colli rhywfaint o'r gynulleidfa honno. Os ydych chi'n arbenigwr ariannol ac yn ysgrifennu llawer am wau, gallwch ddisgwyl rhywfaint o ddryswch.

Os nad ydych yn postio cynnwys perthnasol, gall ymddangos fel nad oes ots gennych am eich maes arbenigedd eich hun. Nid yw hyn yn golygu na allwch chi gael hwyl, ond mae angen i chi bostio llawer perthnasol cynnwys, ac mae angen i chi wneud hyn yn aml.

Y rheol gyffredinol yw postio rhywbeth perthnasol bob dydd a'i groesbostio ar draws gwahanol gyfrifon cyfryngau cymdeithasol.

8) Defnyddiwch lun clir ohonoch chi'ch hun. Datblygu brand personol

Mae hefyd yn bwysig postio llun clir ohonoch chi'ch hun ar gyfryngau cymdeithasol. Gall hyn eich helpu yn broffesiynol (ac efallai hyd yn oed yn rhamantus). Pan fydd rhywun yn cysylltu â chi, maen nhw'n aml yn teimlo'n well os oes ganddyn nhw syniad o sut rydych chi'n edrych. Felly, dylech osgoi ffotograffau sy'n:

 • aneglur
 • Dangoswch chi yn y grŵp
 • Nid yw'n cyfateb i broffiliau eraill
 • Nid yw'n edrych fel chi.

Gwnewch yn siŵr bod eich llun yn edrych fel chi bob amser, ddim yn debyg i lun photoshopped ac aerbrws ohonoch chi. Mae'n hawdd ei wneud, ond byddech chi'n synnu faint o bobl sy'n parhau i ddefnyddio lluniau aneglur.

9) Rhyngweithio ag eraill

Cofiwch fod cyfryngau cymdeithasol i fod yn gymdeithasol, ac mae pobl yn tueddu i fod yn gymdeithasol eu natur. Bydd cyfathrebu â ffrindiau a thanysgrifwyr ar y Rhyngrwyd yn ddymunol iddyn nhw ac i chi. Bydd hyn yn rhoi cyfle iddynt ddod i'ch adnabod yn well a ffurfio cysylltiad gwell, dyfnach. Datblygu brand personol

Gall rhyngweithio hefyd roi cyfle i chi arddangos eich arbenigedd. Wrth gwrs, mae angen i chi fod yn ofalus wrth gyfathrebu. Mae'r rhyngrwyd yn fan lle gellir camddeall pethau os nad ydych chi'n ofalus. Cadwch draw oddi wrth ymladd a drama ar-lein, fel arall gall adlewyrchu'n wael ar eich brand.

10) Byddwch yn gyson

Un o'r pethau pwysicaf i'w wneud yw cynnal cysondeb â'ch brand. Beth mae'n ei olygu? Er y gall eich brand esblygu, mae angen i chi fod yn gyson o ran pethau fel cyflwyno negeseuon a chynnwys sy'n cyd-fynd â'r gwerthoedd brand rydych chi'n eu harddel. Mae cysondeb yn cynnwys pethau fel eich logo a'ch lliwiau, y math o gynnwys rydych chi'n ei ddarparu, a faint o gynnwys rydych chi'n ei bostio. Datblygu brand personol

Nid ydych am bostio tri darn o gynnwys y dydd am wythnos ac yna diflannu am ychydig wythnosau. Mae angen negeseuon cyson ac amserlen gyson arnoch chi. Mae hyn yn dod yn haws dros amser, fel y mae gweithio ar agweddau eraill ar eich brand personol.

Nawr eich bod chi'n deall pa mor bwysig yw brandio personol a sut i'w weithredu, nid oes gennych unrhyw esgusodion. Dechreuwch adeiladu a thyfu'ch brand gan ddefnyddio'r awgrymiadau hyn.

Gweledigaeth bersonol o'r brand. Sut i greu?

 ABC