BETH YW MARCHNATA? Gadewch i ni ei wynebu, i'r person busnes cyffredin, mae marchnata yn cyfateb i hyrwyddo.

Marchnata yw'r hyn a ddywedwch pan fyddwch am egluro pa mor wych yw'ch cynnyrch a pham y dylai pobl ei brynu.

Mae hyn yn hysbysebu. Pamffled yw marchnata. Datganiad i'r wasg yw marchnata. Ac yn ddiweddar, tudalen Facebook neu gyfrif Twitter yw marchnata.

Yn syml, gwerthu ar raddfa fawr yw marchnata i lawer o bobl fusnes.

Y gwir amdani yw hynny Mae marchnata ar y groesffordd rhwng busnes a chwsmer - y canolwr mawr o fuddiannau personol y busnes ac anghenion y prynwr.

 

 • Ar lefel sylfaenol, marchnata yw'r broses o ddeall eich cwsmeriaid a meithrin a chynnal perthynas â nhw.
 • Marchnata yw'r allwedd i lwyddiant sefydliad, waeth beth fo'i faint.
 • Mae yna sawl math ac is-fath o farchnata, digidol ac all-lein. Rhaid i chi nodi a dilyn y rhai sy'n gweithio orau i chi.
 • Rhaid i farchnata a gwerthu gael agwedd unedig. Mae awtomeiddio yn eu helpu i weithio tuag at yr un nodau.

Beth yw marchnata mewn gwirionedd?

Yno roeddwn yn gofalu am fy musnes fy hun, yn ymlacio ar ôl cwblhau seminar anhygoel strategaethau marchnata cynnwys ar gyfer cleient. A gofynnodd rhywun am fy marn ar y gwahaniaeth rhwng marchnata a brandio.

Cefais fy aseinio i ddarllen y cartŵn hwn sy'n diffinio marchnata fel "Rwy'n gariad mawr" yn hytrach na brandio lle mae'r defnyddiwr yn dweud "Rwy'n deall eich bod chi'n gariad mawr."

 

Gwnaeth hyn fy nhanio ychydig. Iawn, mae llawer ar dân!

Rwy'n credu bod gan farchnata broblem farchnata. Gofynnwch i'r rhan fwyaf o bobl beth yw marchnata ac maen nhw'n meddwl am ryw fath o werthu (dwi'n wych a dylech chi fy newis i am reswm A neu B) neu hysbysebu (prynwch ein stwff ni a byddwch chi'n byw'n well, byddwch yn fwy deniadol, cael mwy rhyw, denu gwell partneriaid, byddwch yn hapusach.)

Wrth i'r economi fyd-eang setlo i normal newydd o amheuaeth gyson, mae Marchnata yn wynebu problem hunaniaeth, bwlch yng nghanfyddiad brand, efallai hyd yn oed argyfwng hyder.

“Dim ond dwy swyddogaeth sydd gan fusnes – marchnata ac arloesi.”

~ Milan Kundera

Pan bontiais o yrfa werthu lwyddiannus bron i 15 mlynedd yn ôl, roedd y rhan fwyaf o'm cyfoedion yn meddwl fy mod yn wallgof. Roedd pennaeth ein hadran yn hongian arna i (nid dyma'r tro cyntaf).

Ar ôl mwy a mwy o sgyrsiau gyda chleientiaid go iawn, deuthum yn fwyfwy argyhoeddedig bod marchnata yn cynrychioli'r dyfodol. Gwerthais i beth oedd “yn y bag”.

BETH YW MARCHNATA?

Ond roeddwn i eisiau helpu i siapio'r dyfodol. Naïf? Efallai. Rhithiol? Yn sicr. Efallai? Yn bendant!

“Diben marchnata yw adnabod a deall y cwsmer fel bod y cynnyrch neu’r gwasanaeth yn addas iddo ac yn gwerthu ei hun.”

~ Peter F. Drucker

Nid yw marchnata yn ymwneud â phwy all siarad yn gyflymach neu gau yn well. Mae'n ymwneud â dealltwriaeth seicolegol ddofn o anghenion cwsmeriaid. Roedd gan Steve Jobs yr anrheg hon yn well nag unrhyw enghraifft arall. Henry Ford. Thomas Edison. Mae pob arloesedd yn hanes y byd wedi cyfuno dealltwriaeth ryfedd o anghenion dynol a gweledigaeth arloesol i'w diwallu.

“Mae marchnata yn rhy bwysig i’w adael i’r adran farchnata.”

~ David Packard

Os yw busnes yn ymwneud â marchnata ac arloesi, a marchnata yn ymwneud â deall cwsmeriaid yn ddwfn, yna mae marchnata yn waith i bob gweithiwr.

Nid yw cyfryngau cymdeithasol ond wedi gwneud hyn yn gliriach: mae pob gweithiwr yn estyniad o'r brand. Mae brand yn ymwneud â boddhad cwsmeriaid, ac mae busnes yn ymwneud ag arloesi.

Mae marchnata yn dechrau trwy ofyn i ddefnyddwyr pwy ydyn nhw, beth maen nhw ei eisiau a beth maen nhw'n poeni amdano. Mae marchnata yn dechrau gyda chwestiwn. Nid yw marchnata yn ymwneud â “Rwy’n gariad mawr.” Mae marchnata effeithiol yn gofyn yn syml, “Sut wyt ti?”

Cost-effeithiolrwydd – Ystyr, Cydrannau, Dadansoddi a Chamau

Sgwrs yw marchnata

Yn y coleg, dysgais mai sgwrs yw marchnata. Mae marchnata yn sgwrs sy'n dechrau rhwng dau berson nad ydyn nhw'n adnabod ei gilydd yn dda. Mae sgyrsiau gwych yn arwain at ddeall anghenion. Mae syniadau gwych fel hyn yn arwain at gynnyrch anhygoel trwy ymgysylltu â chwsmeriaid. Marchnata yw hyn.

Pan fyddaf yn cwrdd â rhywun nad wyf yn ei adnabod, rwy'n gofyn cwestiynau iddynt. Rwy'n ceisio dod i'w hadnabod. Rwy'n ceisio deall eu breuddwydion, eu problemau a'u hanghenion. Dydw i DDIM yn siarad amdanaf fy hun oni bai bod gan y person arall ddiddordeb mewn dysgu amdanaf. Ond nid yw hyn ond allan o wir gydymdeimlad. Mae'n rhaid i mi wir ofalu am y person arall hwn i ennill eu hymddiriedaeth.

Mae'r sgwrs hon yn parhau wrth i ni ddod yn well na'n gilydd. Ac yn union fel perthnasoedd dynol, y brandiau sy'n parhau i feithrin cysylltiadau dyfnach yw'r rhai sy'n ymddangos yn poeni mwy am y person arall na nhw eu hunain.

Y brandiau sy'n ennill mwy o gwsmeriaid yw'r rhai sy'n rhoi eu cwsmeriaid ar y blaen i'w dymuniad i werthu mwy o gynhyrchion.

Maent yn dangos i ddarpar gleientiaid bod ganddynt ddiddordeb mewn datrys problemau go iawn. Nid yn unig y maent yn ymddwyn fel y maent yn malio. Hwy  a dweud y gwir  gofal, ac y maent yn ei brofi trwy y modd y gweithredant. Maent yn wirioneddol ymdrechu i helpu eu cwsmeriaid i wella eu bywydau trwy eu cynnwys, eu profiad, eu hangerdd ac, os ydynt yn ffodus, y cynhyrchion y maent yn eu gwerthu.

Ac yn union fel mewn bywyd go iawn a chyfathrebu â phobl, mae marchnata yn golygu bod yn rhaid i chi roi llawer mwy nag yr ydych yn gobeithio ei dderbyn. Mae marchnatwyr gwych yn athrawon angerddol , gan roi eu profiad yn unig gyda'r gobaith eu bod yn helpu pobl. Mantais busnes yw sefydlu ymddiriedaeth a meithrin cynulleidfa o bobl sy'n credu ynoch chi i'w helpu yn eu hamser o angen.

Pan roddir dewis, dim ond brandiau rydyn ni'n eu hadnabod, yn eu caru ac yn ymddiried ynddynt y byddwn ni'n eu prynu!

BETH YW MARCHNATA? Mae Marchnata yn Angen Empathi

Ond sut ydych chi'n esbonio pŵer a phwysigrwydd empathi i arweinwyr nad oes ganddyn nhw? Sut ydych chi'n esbonio empathi pan fo busnesau ond eisiau gwerthu, hyrwyddo a rhoi eu logos ar stadia a hetiau golffwyr?

Mae angen i chi ddangos iddynt ein bod fel cymdeithas wedi sefydlu tactegau hysbysebu, cyhoeddusrwydd a marchnata yn seiliedig ar ego. Nid yw hyrwyddo a phropaganda yn gweithio yn y byd modern.

Ond rydyn ni'n tiwnio i mewn i gynnwys a brandiau sy'n ein helpu ni. Yr unig ffordd o wneud hyn yw creu brandiau sydd mewn gwirionedd yn helpu pobl. A llawer ohono. Oherwydd rydyn ni wedi cael ein llosgi lawer gwaith. Rydyn ni'n amheus, rydyn ni wedi blino. Ac yn flin am chwarae hysbysebion fideo yn awtomatig ar wefannau rydyn ni'n hoffi ymweld â nhw.

Ydy Marchnata wedi Torri?

Ie, dywedais i. “Mae marchnata wedi torri.” Yn y bennod hon o gyfres gyfweliadau BrightTALK Market Movers gyda Christine Crandell, gwnes y sefyllfa'n syml ac yn glir:

“Mae’r rhan fwyaf o farchnata yn hyrwyddo aneffeithiol, a dyna beth rydyn ni fel defnyddwyr yn ei sefydlu.”

Mae'n ddrwg gennyf os yw hyn yn anodd ei glywed. Hei, dwi'n un ohonoch chi! Rwyf am fod yn rhan o waith gwych, ystyrlon sy’n cyfrannu at lwyddiant y busnes.

Ond fel y cyfaddefodd Christina hyd yn oed, mae'n anodd iawn gwadu'r ffaith nad yw'r rhan fwyaf o farchnata yn gweithio. Edrych o gwmpas. Allwch chi gofio'r hysbyseb faner ddiwethaf welsoch chi?

Rwy'n meddwl bod gormod o farchnata yn dactegol. Mae'r bos yn gofyn i chi wneud rhywbeth. Mae'r marchnatwr yn mynd ac yn ei wneud. Ac fel arfer mae'r peth hwn yn rhywbeth hyrwyddol ac aneffeithiol. Yn rhannol oherwydd nid oes ots gennym a yw'n effeithiol. Rydym ond yn poeni os caiff ei wneud.

Rwy'n meddwl y dylem atgoffa'r bos beth mae'r brand yn ei olygu. Mae pob busnes yn dechrau datrys problem cleient. Mae cwmni'n tyfu ac yn dod yn llwyddiannus oherwydd ei fod wedi creu rhywbeth unigryw a defnyddiol. Ond fel twf busnes Yn rhy aml mae'r ffocws yn dod yn fusnes yn hytrach na'r cwsmer.

BETH YW MARCHNATA? Mae eich brand yn fwy na'r hyn rydych chi'n ei werthu!

Ond i fod yn wirioneddol effeithiol, oni ddylai marchnata ddechrau gyda ffocws ar foddhad cwsmeriaid? Dylai marchnata adrodd straeon, nid gwerthu cynhyrchion. Dyna pam rwy'n diffinio marchnata cynnwys fel y broses syml o ateb cwestiynau cwsmeriaid.

Daw busnes sy'n ennill brand adnabyddus a dibynadwy, sy'n datrys pwyntiau poen cwsmeriaid trwy gydol taith y prynwr.

Credaf fod gormod ohonom yn colli golwg ar yr ymrwymiad hwn, a dyna pam yr wyf yn credu nad yw marchnata’n gweithio mewn llawer o gwmnïau.

Esboniais hyn ymhellach yn y fideo: “Yn anffodus, mae’r rhan fwyaf o’r cynnwys sy’n digwydd o fewn cwmnïau yn gwbl aneffeithiol ac yn effeithio ar y busnes cyfan.”

Mae elfen ddiwylliannol enfawr i hyn. Rwy’n credu bod yn rhaid i arweinwyr o fewn busnes fod yn gyfrifol am greu diwylliant o gynnwys sy’n canolbwyntio ar y cwsmer. Ond mae hi hefyd i fyny i ni mewn marchnata i wthio yn ôl.

Rwy'n gwybod ei fod yn cymryd dewrder. Rwy'n gwybod ei fod yn anodd. Ond y gwahaniaeth rhwng marchnata sydd wedi torri a marchnata sy'n gweithio.

Yn y fideo, rwy'n siarad am y cleient NewsCred ConAgra a sut aethon nhw yn ôl at wreiddiau eu busnes i greu canolbwynt cynnwys o'r enw forkful.com lle maen nhw'n cyhoeddi cynnwys y maen nhw'n meddwl bod gan eu cynulleidfa ddiddordeb ynddo. Ac ar yr un pryd maent yn cyrraedd pobl na fydd eu hysbysebu byth yn eu cyrraedd.

Beth yw brandio?

Dysgais hynny amser maith yn ôl  eich brand yw'r hyn sy'n bodoli ym meddwl eich cwsmer. . Nid yw hysbysebu yn newid y canfyddiad o'ch brand. Mae brandio yn farn, yn deimlad, yn deimlad sy'n cael ei greu gan gyfanswm yr holl ryngweithio sydd gennyf gyda chwmni.

Dim ond profiad sy'n newid y canfyddiad o frand ym meddwl y cwsmer . Mae angen i frandiau ddarparu profiadau cwsmeriaid anhygoel. Nid yn unig yn y cynhyrchion rydym yn eu gwerthu a pha mor dda yr ydym yn darparu "nodweddion" ond yn y ffordd yr ydym yn ymddwyn fel cwmni, yn y ffordd y mae eich gweithwyr yn fy nhrin, mae swm yr holl brofiadau hyn yn creu brand.

Rwy'n credu bod Apple a Starbucks yn poeni am gynnig technoleg wych a choffi da. Ond credaf hefyd fod Apple yn cyflawni'r addewid o gynhyrchion hawdd eu defnyddio sydd wedi'u cynllunio'n syml ac yn hyfryd. Rwy'n credu bod Starbucks yn poeni mwy am eu heffaith ar y byd na gwerthu mwy o goffi.

Gwir neu beidio, dyma'r profiad sydd gen i gyda'r brandiau hyn. Mae'r profiad hwn yn ddwfn yn fy mhen. Ac ni all unrhyw faint o hysbysebu, logo na gwerthwr newid hynny.

Argraffu llyfryn. Ty argraffu АЗБУКА

BETH YW MARCHNATA A BRANDIO?  

Gall marchnata gael effaith gadarnhaol neu negyddol dylanwad ar y brand. Gall helpu i greu profiad brand cadarnhaol trwy gael sgyrsiau cadarnhaol, cymwynasgar ac empathetig gyda'i gwsmeriaid.

Gall marchnatwyr frifo brandiau pan fyddant yn torri ar draws ein sioeau teledu a digwyddiadau gwe trwy ddangos hysbysebion i ddynion gyda merched hardd ar un fraich a'u cynnyrch yn y llall.

Cwmnïau sy'n meddwl bod miliynau o ddoleri mewn rhywiaethol, hysbysebu hyrwyddol, logos dasgu ar hyd y lle, gweithwyr blin a gwerthwyr ymosodol yn cael eu colli yn syml. Dydyn nhw ddim yn deall y byd rydyn ni'n byw ynddo.

Mae marchnata yn helpu i adeiladu brandiau trwy brofiad helaeth.

Mewn byd delfrydol, mae marchnata yn helpu i adeiladu brandiau cryf. Mae brandiau mawr yn gwneud marchnata gwych, yn gweithredu fel athrawon i'w cynulleidfa, yn darparu cynhyrchion anhygoel, yn trin eu gweithwyr â pharch. Maent yn gweithredu fel dinasyddion byd-eang pryderus, gan feddwl am genedlaethau'r dyfodol. Ac maen nhw'n ystyried y blaned y bydd eu plant yn ei hetifeddu.

Mae brandiau gwych yn dangos i ni pwy ydyn nhw yn y profiad maen nhw'n ei ddarparu. Mae marchnata yn ymdrechu i ddeall beth ddylai fod yn brofiad gwych. Mae hysbysebion yn torri ar draws ein profiad, ac weithiau nid ydym yn eu casáu am hynny.

Beth am hysbysebu?

Mae hysbysebu yn dda i frandiau sy'n gallu fforddio torri ar draws y cynnwys yr ydym am ei ddefnyddio. Rwy'n gwerthfawrogi rhai hysbysebion sy'n adrodd stori wych neu sy'n smart iawn ac yn agored i dorri ar draws fy nghynnwys gyda rhywbeth emosiynol neu ddoniol. Ond yn onest dwi ddim hyd yn oed yn cofio'r brandiau y tu ôl i'r hysbysebion a wnaeth i mi chwerthin fwyaf.

Rwy'n gwerthfawrogi Dove am "Real Beauty". Rhoddaf glod iddynt am yr hyn y ceisiasant ei wneud. Rwy'n drist eu bod wedi stopio.

Rwy'n gwerthfawrogi Always am "Run Like A Girl," ond byddai'r effaith wedi bod yn fwy pe baent wedi tanio symudiad a chreu brand cynnwys gwirioneddol allan o'r holl fomentwm hwnnw. Gall hyn gael effaith wirioneddol ar y byd a helpu i newid y canfyddiad o frand.

Yn ddiddorol, ychydig iawn yw'r brandiau y soniais amdanynt yn gynharach, Starbucks ac Apple. Yr hysbyseb gorau erioed oedd Apple 1984, a adroddodd hanes dinistr mewn ffordd gymhellol. Ond fe'i dilynwyd gan gynhyrchion a newidiodd fy mywyd yn wirioneddol.

Ond os ydym yn onest, nid ydym am gael ein hysbysebu, ac nid ydym am gael ein gwerthu ychwaith. Ac mae hyn yn arbennig o wir am bethau nad oes eu hangen arnom ni.

Pan fydd gwefan yn chwarae hysbyseb fideo autoplay, mae'n gas gen i ar ei gyfer. Ond dwi'n casáu'r brand hyd yn oed yn fwy. Achos dwi'n gwybod eu bod nhw'n talu amdano. Mae'n rhaid i gyhoeddwyr wneud bywoliaeth. Felly ymlacio ychydig. Ond y brand sy'n cael y mwyaf o fy siom.

Felly rydyn ni wedi mynd o fod yn amyneddgar gyda hysbysebion ers tro i gael profiad hysbysebu amharol gan achosi i ni feddwl yn negyddol amdanyn nhw.

Mathau o Farchnata

I'r rhai sy'n credu bod marchnata yr un peth â hysbysebu, ni allai dim fod ymhellach o'r gwir. Yn sicr, gall hysbysebu fod yn un darn bach o gynllun marchnata, ond dim ond un darn o’r pos ydyw. Yn wir, mae'n bosibl gweithio gyda marchnata strategaeth, nad yw'n defnyddio hysbysebu o gwbl.

Gellir dosbarthu marchnata yn fras yn ddulliau all-lein, ar-lein neu ddigidol. Mae marchnata all-lein yn cynnwys hysbysebu "traddodiadol" mewn marchnata print, radio a theledu, yn ogystal â mynychu digwyddiadau fel arddangosfeydd, ffeiriau a chynadleddau. Gall hyn hefyd gynnwys marchnata ar lafar.

Bydd y rhan fwyaf o fusnesau yn defnyddio cyfuniad o ddulliau marchnata ar-lein ac all-lein. Fodd bynnag, y dyddiau hyn mae'r cydbwysedd yn symud yn gynyddol tuag at farchnata ar-lein. Mae hyn oherwydd bod defnyddwyr yn treulio mwy a mwy o amser ar-lein ac mae marchnata digidol yn cynnig manteision amrywiol o ran cyflymder, effeithlonrwydd a elw ar fuddsoddiad.

Felly gadewch i ni edrych ar rai o'r gwahanol fathau o farchnata ar-lein sydd ar gael i fusnesau modern:

 • Marchnata Cynnwys  -

Cyhoeddi cynnwys mewn gwahanol ffurfiau i gynyddu ymwybyddiaeth brand a datblygu perthynas gyda chleientiaid. Mae marchnata cynnwys fel arfer yn cael ei ystyried yn fath o farchnata digidol, ond gellir ei wneud all-lein hefyd. Enghreifftiau o farchnata cynnwys yw blogiau, postiadau ymlaen rhwydweithiau cymdeithasol, ffeithluniau a fideos.

 • Optimeiddio Peiriannau Chwilio  -

Yn cael ei adnabod yn gyffredin fel SEO, dyma'r broses o optimeiddio'r cynnwys ar eich gwefan i'w gwneud yn fwy gweladwy i beiriannau chwilio a denu mwy o draffig o ymholiadau chwilio.

 • BETH YW MARCHNATA PEIRIANNAU CHWILIO?  

Fe'i gelwir hefyd yn talu fesul clic neu PPC, ac mae'r math hwn o farchnata yn talu cwmnïau i osod dolen i'w gwefan yn amlwg ar dudalennau canlyniadau chwilio.

 • Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol -

Defnyddio rhwydweithiau cymdeithasol, megis Facebook, Instagram a Twitter, i feithrin perthynas â chwsmeriaid presennol a chyrraedd cynulleidfa ehangach trwy dafod leferydd digidol.

 • Beth yw marchnata e-bost?  -

Anfonwch e-byst rheolaidd at ddefnyddwyr sydd wedi cofrestru ar gyfer eich rhestr i adeiladu perthnasoedd a gyrru gwerthiannau.

 • Aildargedu  -

Estyn allan at gwsmeriaid presennol neu ddarpar gwsmeriaid ar ôl iddynt ryngweithio â'ch brand eisoes i'w cael i ddychwelyd neu drosi'n werthiant. Er enghraifft, trwy osod hysbyseb yn eu porthiant Facebook ar gyfer cynnyrch penodol y maent wedi'i weld ar eich gwefan.

 • Beth yw marchnata dylanwadwyr  -

Defnyddio pobl â phroffiliau uchel a llawer o ddilynwyr i mewn rhwydweithiau cymdeithasol i hyrwyddo eich cynnyrch neu wasanaeth.

Dim ond ychydig o enghreifftiau yw'r rhain o'r mathau mwyaf poblogaidd o farchnata digidol yn y gêm heddiw. Gellir rhannu pob un o'r dulliau hyn yn sawl math arall o farchnata, ac mewn gwirionedd mae cannoedd neu filoedd o wahanol fathau o farchnata, yn rhychwantu sianeli ar-lein ac all-lein.

Nid oes unrhyw fusnes yn dibynnu ar un math o farchnata yn unig. Ar y llaw arall, oni bai eich bod yn gorfforaeth amlwladol gyda chyllideb ac adnoddau bron yn ddiderfyn, mae hefyd yn amhosibl cymryd rhan mewn  pawb  gwahanol fathau o farchnata.

Er mwyn ffurfio strategaeth farchnata effeithiol ar gyfer eich busnes unigol, rhaid i chi ddewis y mathau o farchnata a fydd fwyaf effeithiol i chi a llunio cynllun sy'n eu hintegreiddio i'ch strategaeth graidd.

BETH YW MARCHNATA 11


Gwahaniaeth rhwng Marchnata a Gwerthu

Mae gwerthiannau a marchnata yn perthyn yn agos, ond maent yn cwmpasu gweithgareddau gwahanol iawn yn eich busnes.

Ni all y tîm gwerthu ddweud beth yw'r cynnyrch na phwy sy'n ei brynu - mae'n arwain ac yn eu hargyhoeddi i brynu. Mae angen i weithwyr gwerthu adeiladu perthynas gref gyda'ch cwsmeriaid, ac i wneud hyn, mae angen gwybodaeth farchnata arnynt.

Tîm marchnata  yn darparu  y canfyddiadau hyn tra'n hysbysu darpar gwsmeriaid am eich brand a'ch cynnyrch. Maent hefyd yn defnyddio adborth a gwybodaeth cwsmeriaid i benderfynu pa gynhyrchion i'w cynhyrchu yn y dyfodol neu sut i newid cynhyrchion presennol i ddiwallu anghenion cwsmeriaid yn well.

Ni allwch werthu'n effeithiol os nad yw'r bobl yr ydych yn gwerthu iddynt eisoes yn gwybod am eich brand neu gynnyrch - dyna beth y gall marchnata ei wneud i chi.

I adrannau marchnata strategaeth llwyddiannus a rhaid i werthiannau weithio'n agos a chael ymagwedd unedig. Mae hyn yn sicrhau mai dim ond arweiniadau ansawdd sy'n cael eu trosglwyddo i'r tîm gwerthu.

Gallwch ddefnyddio'r platfform awtomeiddio marchnata, i alinio eich timau marchnata a gwerthu fel eu bod yn gweithio'n fwy effeithiol tuag at nod cyffredin.

Marchnata Strategol - Hanes, Camau, Cydrannau a Phwysigrwydd

Deall eich cwsmer

Mewn marchnata, mae adnabod eich cwsmer yn allweddol. Mewn gwirionedd, mae rhai marchnatwyr yn dweud mai marchnata yn ei hanfod yw'r broses o ddeall eich cwsmeriaid.

Dylai marchnata ddechrau ar ddechrau eich taith fusnes, cyn i'ch brand hyd yn oed ddod yn siâp. Mae'r marchnata cychwynnol hwn yn cynnwys ymchwilio a dysgu am eich cwsmeriaid i ddatblygu cynnyrch neu wasanaeth sy'n diwallu eu hanghenion a'u dymuniadau.

Nid tasg farchnata unigol yw'r ymchwil dwfn hwn i gwsmeriaid, ond tasg barhaus. Grwpiau ffocws, arolygon cwsmeriaid a casglu data am ddefnyddwyr ar-lein - gall pob un ohonynt eich helpu i ddysgu mwy am eich sylfaen cwsmeriaid gynyddol a sicrhau bod eich brand yn cyfathrebu â nhw yn y ffordd gywir.

Unwaith y bydd cynnyrch neu wasanaeth penodol wedi'i gyflwyno i'r farchnad, rhaid gwerthuso ei lwyddiant i weld a yw'n diwallu anghenion cwsmeriaid. Mae marchnata hefyd yn chwarae rhan mewn gwasanaeth cwsmeriaid a datblygu perthnasoedd cwsmeriaid. Nid yw'n ymwneud â denu cwsmeriaid newydd yn unig, mae hefyd yn ymwneud â chael y gorau o'r cwsmeriaid presennol a'u cadw yno cyhyd â phosibl.

Mae marchnata digidol wedi agor byd newydd o bosibiliadau o ran deall eich cwsmeriaid yn well a meithrin perthynas â nhw.

Mae'r rhain yn gellir defnyddio data i adeiladu darlun o'ch cwsmeriaid mewn ffordd fwy cywir ac ystyrlon na'r ymarfer avatar cwsmer traddodiadol.

Dyma rai ffyrdd eraill y mae technoleg farchnata fodern heddiw yn ein galluogi i ddysgu mwy a gwella perthnasoedd â chleientiaid:

 • Defnyddio negeseuon hyper-bersonol i gyfathrebu â phob cwsmer ar lefel unigol.
 • Rhagfynegi ymddygiad yn y dyfodol gan ddefnyddio deallusrwydd artiffisial
 • Cyhoeddi cynnwys sy'n fwy perthnasol i'ch cynulleidfa
 • Gweld pa gynnwys arall maen nhw'n ei ddefnyddio ar-lein
 • Dadansoddwch ymgysylltiad brand a gwneud y gorau o'ch ymgyrchoedd marchnata.
 • Cadw mewn cysylltiad yn awtomatig a chynnal perthnasoedd â chwsmeriaid ar ôl y gwerthiant cychwynnol
 • "!— /wp:list ->

  Cymysgedd Marchnata yn yr Oes Ddigidol

  Mae'r “Cymysgedd Marchnata,” a elwir hefyd yn “4 P” marchnata, yn cael ei ystyried yn sylfaen i'ch cynllun marchnata. Mae’r rhain yn cynrychioli’r prif benderfyniadau y bydd angen i chi eu gwneud wrth farchnata’ch cynhyrchion neu wasanaethau:

  • cynnyrch  — beth fydd eich cynnyrch neu wasanaeth mewn gwirionedd a sut mae'n diwallu anghenion eich cleient?
  • Prisiau  - am ba bris fyddwch chi'n gosod eich cynnyrch? Nid yw hyn bob amser yn fesur ariannol, oherwydd gall cwsmeriaid fasnachu eu hamser neu eu gwybodaeth am gynnyrch “am ddim”.
  • Place  - sut i ddosbarthu'r nwyddau i'r prynwr? Ydyn nhw'n dod i siop gorfforol neu a ydych chi'n gwerthu ar-lein? A ydych yn targedu rhanbarth daearyddol penodol?
  • dyrchafiad  — pa ddulliau marchnata fyddwch chi'n eu defnyddio i ddweud wrth y byd am eich cynnyrch?

  Mae'r cymysgedd cywir o farchnata yn golygu y gallwch ddiwallu anghenion a dymuniadau eich cwsmeriaid, cryfhau eich presenoldeb brand a gwneud y mwyaf o'ch ROI.

  Cafodd y cysyniad o gymysgedd marchnata 4P ei greu ymhell cyn i'r Rhyngrwyd ddod yn rhan o fywyd bob dydd arferol, ond gellir ei addasu'n eithaf hawdd i fod yn sail ar gyfer datblygu strategaeth farchnata yn y byd digidol heddiw.

  Mewn marchnata digidol, mae'r 4 P yr un peth, ond mae'r dull yn wahanol.

  • cynnyrch  — Mae'r Rhyngrwyd yn golygu y gallwch chi gael busnes heb restr. Yn lle hynny, gallwch werthu cynhyrchion digidol fel eLyfrau a chyrsiau. Hyd yn oed os ydych chi'n gwerthu cynhyrchion corfforol, mae'r broses o'u datblygu wedi newid am byth. Bellach gellir archebu cynhyrchion a'u hadeiladu ar alw i brofi'r farchnad yn gyntaf, ac mae'r gallu i gynnal arolwg cyflym a hawdd o'ch cwsmeriaid yn golygu eich bod yn llai tebygol o wneud camgymeriadau o ran datblygu cynnyrch.
  • Price  - Mae technoleg marchnata digidol yn golygu nad oes rhaid i chi ddewis un pris ar gyfer eich cynnyrch neu wasanaeth - gallwch chi addasu'r pris yn ddeinamig yn dibynnu ar bwy sy'n ei wylio. Mae yna hefyd hyblygrwydd mawr o ran modelau prisio: Mae tanysgrifiadau a thaliadau cylchol yn dod yn fwy hygyrch i fusnesau a chwsmeriaid o bob math.
  • Place  — yn amlwg y prif wahaniaeth yw eich bod yn gwerthu ar-lein yn hytrach nag mewn siop frics a morter. Ond mae yna hefyd lawer o wahanol sianeli i'w harchwilio pan ddaw i gwerthu ar-lein. Mae eich gwefan eich hun, marchnadoedd ar-lein, e-bost a chyfryngau cymdeithasol i gyd yn opsiynau i’w hystyried.
  • dyrchafiad  - Unwaith eto, byddwch yn dal i hyrwyddo'ch cynnyrch, ond mae'r dulliau'n wahanol i'r rhai a ddefnyddiwyd gennych 30 mlynedd yn ôl. Yn lle post uniongyrchol a hysbysebu print, gall eich strategaeth gynnwys marchnata e-bost a marchnata cyfryngau cymdeithasol.

  A oes angen strategaeth farchnata ar eich busnes?

  Yn benodol, ar gyfer Mae'n gyffredin i fusnesau bach ddiystyru pwysigrwydd marchnata. Fodd bynnag, efallai mai’r pwynt yw hynny  i bob un  busnes angen marchnata i llwyddo. Wedi'r cyfan, sut fyddwch chi'n gwerthu'ch cynhyrchion a'ch gwasanaethau os nad oes neb yn gwybod amdanynt?

  Mae'r camddealltwriaeth hwn o bwysigrwydd marchnata yn fwyaf tebygol oherwydd y dryswch ynghylch "marchnata" fel term yn y lle cyntaf. Os ydych chi'n gofyn i chi'ch hun "beth yw marchnata?" neu feddwl ei fod yr un fath â hysbysebu, mae'n ddealladwy eich bod yn amharod i wario y gyllideb ac adnoddau ar gyfer strategaeth farchnata.

  Mae'n wir bod rhai busnesau wedi dod yn llwyddiannus iawn heb ddefnyddio  hysbysebu .

  Mae Krispy Kreme yn un enghraifft o frand byd-eang a sefydlwyd ar lafar gwlad. marchnatayn hytrach nag ar hysbysebion teledu a mathau eraill o hyrwyddo. Maent hefyd yn buddsoddi'n helaeth mewn ymgysylltu â gweithwyr, sy'n golygu bod pob gweithiwr yn farchnatwr brand ac wedi'i hyfforddi mewn creu cynnyrch a gwasanaeth cwsmeriaid.

  Lansiodd camera GoPro y cwmni hefyd heb hysbysebu. Yn hytrach roedden nhw'n dibynnu ar rym marchnata cymdeithasol rhwydweithiau a deall cymhellion eu cwsmeriaid i greu cynnyrch yr oedd cwsmeriaid yn awyddus i'w hyrwyddo. Mae cyfrif GoPro Instagram yn dal i fod yn cynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr i raddau helaeth.

  Fel y soniwyd yn gynharach, nid hyrwyddo yn unig yw marchnata. Yn hytrach, mae'n ymwneud â dysgu a deall mwy am eich cleient. Bydd eich strategaeth farchnata yn eich helpu i benderfynu pwy yn union yr ydych yn eu gwasanaethu a sut y gallwch alinio eich cynlluniau busnes ag anghenion eich cwsmeriaid. Bydd hyn nid yn unig yn arwain at gwsmeriaid hapusach, ond hefyd yn cynyddu refeniw ac yn rhoi'r cyfeiriad strategol cywir i chi ar gyfer twf tymor byr a thymor hir.

  Sut i Ddatblygu Strategaeth Farchnata


  Nid yw datblygu strategaeth farchnata effeithiol yn dasg gyflym na hawdd, ond gellir rhannu’r pethau sylfaenol yn ychydig o gamau allweddol:

  1. Diffiniwch eich nodau  — beth ydych chi am ei gyflawni o'ch busnes yn y tymor byr a'r tymor hir? Gall hyn gynnwys niferoedd gwerthu penodol, ond hefyd ystyried ffactorau fel cynyddu ymwybyddiaeth brand a'ch presenoldeb cyfryngau cymdeithasol.
  2. Ymchwil marchnata ac adnabod eich cwsmeriaid  — Darganfyddwch gymaint â phosibl am eich cwsmeriaid targed. Pwy ydyn nhw a beth maen nhw ei eisiau a'i angen?
  3. Dadansoddiad o'r cystadleuwyr  — beth mae eich cystadleuwyr yn ei wneud o ran marchnata? Pa gynhyrchion maen nhw'n eu gwerthu a sut maen nhw'n rhyngweithio â'u cwsmeriaid?
  4. Diffiniwch eich cynnig gwerthu unigryw (USP)  - beth ydych chi'n ei wneud sy'n eich gwneud yn ddewis gwell na'ch cystadleuwyr? Sut bydd eich marchnata yn cryfhau eich brand?
  5. Dewiswch eich sianeli marchnata  — mae'r rhan fwyaf o gwmnïau'n dewis cyfuniad o strategaethau ar-lein ac all-lein. Unwaith eto, mae'n dibynnu ar ddeall eich cynulleidfa - ble maen nhw'n treulio eu hamser? Pa lwyfannau y gallant ymddiried mwy ynddynt?

  Er bod eich strategaeth farchnata yn diffinio nodau a chyfeiriad cyffredinol eich ymdrechion marchnata yn y misoedd a'r blynyddoedd nesaf, bydd eich cynllun marchnata yn manylu ar y camau gweithredu gwirioneddol y byddwch yn eu cymryd i gyflawni'r nodau hynny.

  Mae eich strategaeth farchnata a'ch cynllun marchnata yn allweddol i'ch llwyddiant hirdymor, p'un a yw'ch busnes yn fusnes cychwynnol bach neu'n sefydliad byd-eang.

   

   ABC