Sut i ddod yn hyfforddwr bywyd?

“Nid therapi yw hyfforddi. Dyma ddatblygiad cynnyrch, a chi yw'r cynnyrch." 

Gall y dyfyniad hwn fod yn 23 oed (!) Ond ni ddaeth hyfforddi bywyd allan o mods:

 • Disgwylir i'r diwydiant hyfforddi bywyd gynhyrchu $1 biliwn mewn refeniw eleni.
 • Mae dros 18 o gwmnïau hyfforddi bywyd yn yr Unol Daleithiau.
 • Postiodd y diwydiant hyfforddi bywyd gyfradd twf blynyddol cyson o 2,2%.

Mae pobl yn dod yn hyfforddwyr bywyd oherwydd eu bod yn cael eu hysgogi i helpu eraill. Ond mae hyfforddwyr bywyd yn fwy na gwrandawyr a chynghorwyr da yn unig - entrepreneuriaid ydyn nhw. Pan fyddwch chi'n dechrau busnes hyfforddi, rydych chi'n dod yn farchnatwr, yn werthwr, yn rhwydwaithiwr, ac yn arweinydd.

Gall ymddangos yn frawychus, ond gyda'r hyfforddiant, yr offer a'r profiad cywir, gallwch baratoi eich hun (a'ch busnes hyfforddi bywyd) ar gyfer llwyddiant.

Dyma 8 cam i adeiladu eich busnes hyfforddi bywyd:

 1. Pa sgiliau sydd eu hangen arnoch i fod yn hyfforddwr bywyd?
 2. Dewch o hyd i'ch cilfach hyfforddi
 3. Cael Ardystiad fel Hyfforddwr Bywyd (...neu Ddim)
 4. Creu eich busnes hyfforddi
 5. Cynlluniwch eich gwasanaethau hyfforddi bywyd a'ch prisiau
 6. Ehangwch eich presenoldeb ar-lein
 7. Awtomeiddio a graddio eich marchnata e-bost a gwerthiant
 8. Dewch o hyd i ffyrdd o wella'ch sgiliau

Cam 1: Pa sgiliau sydd eu hangen arnoch i ddod yn hyfforddwr bywyd? Sut i ddod yn hyfforddwr bywyd?

Mae hyfforddi bywyd yn swnio'n gyffrous ac yn hudolus, ond mae'n llawer o waith ac yn cymryd amser i sefydlu'ch hun a'ch busnes.

Meddyliwch am yr hyn y mae hyfforddwyr bywyd yn ei wneud mewn gwirionedd. Fel hyfforddwr bywyd, byddwch yn helpu cleientiaid i ateb:

 • Pa feysydd o fy mywyd sydd angen twf a datblygiad?
 • Beth yw fy nodau yn y meysydd hyn o fy mywyd?
 • Sut gallaf gyflawni'r nodau hyn?
Pa sgiliau fydd eu hangen arnoch i ddod yn hyfforddwr? Sut i ddod yn hyfforddwr bywyd?

Pa sgiliau fydd eu hangen arnoch i ddod yn hyfforddwr?

Mae hyfforddwyr bywyd yn helpu eu cleientiaid i ddeall sut i ddod yn well pobl - beth bynnag mae hynny'n ei olygu i bob person. 

Nid therapyddion yw hyfforddwyr bywyd. Mae therapyddion traddodiadol yn gweithio gydag emosiynau cleifion ac yn trin iechyd meddwl. Mae hyfforddwyr bywyd yn helpu cleientiaid i ofyn cwestiynau pwysig a chynllunio ar gyfer y dyfodol. Mae hyfforddwyr bywyd da yn wrandawyr da, ond mae hyfforddi bywyd yn llawer mwy na gwrando ar broblemau pobl yn unig. Sut i ddod yn hyfforddwr bywyd?

Fel hyfforddwr bywyd, rydych chi'n fwy na chynghorydd. Rydych chi'n entrepreneur, yn farchnatwr ac yn werthwr.

 I ddod yn hyfforddwr bywyd, mae angen y sgiliau canlynol (a mwy!):

 • Entrepreneuriaeth
 • Gwrando gweithredol
 • Cyllidebu
 • Marchnata
 • Petey
 • Ymagwedd greadigol
 • Synnwyr cryf o foeseg
 • Canllaw

Oes gennych chi'r sgiliau hyn? Yn bwysicach fyth, a ydych chi'n barod i dreulio amser, egni ac arian eu gwelliant? Yna rydych chi'n barod i ddechrau ar eich taith i ddod yn hyfforddwr bywyd.

Term cyffredinol yw hyfforddwr bywyd. I ddod o hyd i'ch lle fel hyfforddwr bywyd, mae angen i chi ddewis niche neu faes ffocws penodol. Mae Niche yn helpu i benderfynu:

 • Problemau y byddwch chi'n helpu'ch cleientiaid â nhw trwy hyfforddiant bywyd
 • Eich maes arbenigedd

“Mae gen i lawer o gleientiaid sydd wedi cyflawni'r nod chwe ffigur chwenychedig trwy hyfforddi pobl ar berthnasoedd, bwyta'n ystyriol neu hyder. Ond yr hyn sy'n gwneud i fusnesau'r hyfforddwyr hyn weithio yw eu bod wedi dewis cilfach benodol iawn ac nid oedd arnynt ofn adeiladu brand o amgylch problem benodol iawn." - Becca Tracy, The Uncaged Life

Sut i ddod yn hyfforddwr bywyd? 1

Mae Becca Tracy wedi dod o hyd i'w chilfach: hyfforddi hyfforddwyr eraill! Mae hi'n helpu ei chleientiaid i “ddysgu beth sydd ei angen i ddenu cwsmeriaid ar-lein mewn gwirionedd - culhau'ch cilfach, mireinio'ch neges, llwyddo a chreu pecynnau anhygoel.”

Mae mathau o hyfforddwyr bywyd yn cynnwys:

 • Canllaw
 • Gweithrediaeth/busnes
 • gyrfa
 • Gwelliant Personol
 • Ysbrydolrwydd
 • Perthynas deuluol a rhamantus
 • Trefniadol
 • A llawer mwy!

Gofynnwch y cwestiynau hyn i chi'ch hun i benderfynu ar eich niche:

 • Pa wybodaeth werthfawr sydd gennych y gallwch ei rhannu ag eraill?
 • Beth yw'r rhwystrau mwyaf rydych chi wedi'u goresgyn yn eich bywyd? Pa sgiliau wnaethoch chi eu defnyddio i oresgyn y rhwystrau hyn?
 • Pa anawsterau y mae pobl yn dod atoch chi am gyngor yn eu cylch?
 • Ar ba bynciau ydych chi'n ffrind rheolaidd, yn gydweithiwr, neu'n aelod o'r teulu?

Meddyliwch am eich profiad, cryfderau a sgiliau.

 • Os oes gennych chi lawer o brofiad siarad cyhoeddus, dysgu pobl eraill i fod ofn siarad
 • Os oes gennych brofiad marchnata/brandio, defnyddiwch ef i addysgu perchnogion busnes bach (efallai hyd yn oed hyfforddwyr eraill!) Ffurfio eich brand a hyrwyddo eich busnes.
 • Os oes gennych AD neu brofiad staffio, canolbwyntiwch ar hyfforddi i helpu pobl i ddod o hyd i'w swyddi delfrydol

Cam 3: Cael Ardystiad fel Hyfforddwr Bywyd (...neu Ddim) Sut i Ddod yn Hyfforddwr Bywyd?

Mae dod yn hyfforddwr bywyd a chael ardystiad fel arfer yn gofyn i chi ddilyn ychydig o gamau. Dyma gynllun cyffredinol y gallwch ei ddefnyddio:

1. Hyfforddiant hyfforddi bywyd:

 • Astudiaeth o theori ac ymarfer: Hyfforddiant cyflawn sy'n ymdrin ag agweddau damcaniaethol ac ymarferol hyfforddi. Gallai hyn fod yn gwrs ar-lein neu mewn canolfan hyfforddi.

2. Sut i ddod yn hyfforddwr bywyd? Dewis rhaglen achrededig:

 • Chwilio am raglenni ardystiedig: Chwiliwch am raglenni sydd wedi'u hachredu gan sefydliadau hyfforddi proffesiynol. Gallai hyn fod y Ffederasiwn Hyfforddwyr Rhyngwladol (ICF), Cymdeithas Ryngwladol Hyfforddi (IAC) ac eraill.

3. Cwblhau'r rhaglen hyfforddi:

 • Cymryd rhan mewn cyrsiau: Cymerwch gyrsiau gofynnol sy'n ymdrin â hanfodion hyfforddi bywyd, moeseg, sgiliau cyfathrebu ac agweddau allweddol eraill.

4. Sut i ddod yn hyfforddwr bywyd? Ymarfer a goruchwyliaeth:

 • Ennill profiad ymarferol: Mae llawer o raglenni yn gofyn i chi gwblhau nifer penodol o oriau o ymarfer hyfforddi gyda chleientiaid go iawn.
 • Goruchwyliaeth: Cymryd rhan mewn goruchwyliaeth, lle gallwch drafod eich achosion gyda hyfforddwyr profiadol a derbyn adborth.

5. Cael tystysgrif:

 • Cwblhau'r rhaglen: Cwblhau holl ofynion y rhaglen hyfforddi ac interniaeth yn llwyddiannus.
 • Cael tystysgrif: Unwaith y bydd yr holl ofynion wedi'u bodloni, byddwch yn derbyn tystysgrif yn cadarnhau eich cymwysterau mewn hyfforddi bywyd.

6. Sut i ddod yn hyfforddwr bywyd? Cofrestru mewn sefydliadau proffesiynol:

 • Sefydliadau sy'n ymuno: Ystyriwch ymuno â sefydliadau hyfforddi proffesiynol fel y Ffederasiwn Hyfforddwyr Rhyngwladol (ICF) i gael adnoddau ychwanegol a chydnabyddiaeth diwydiant.

7. Datblygu brand proffesiynol:

 • Creu proffil proffesiynol: Datblygu gwefan broffesiynol lle gallwch arddangos eich gwasanaethau, profiad ac ardystiadau.
 • Cymryd rhan mewn digwyddiadau rhwydwaith: Mynychu cynadleddau hyfforddi, gweminarau, a digwyddiadau eraill i ehangu eich rhwydwaith a chael eich enw allan yna yn y gymuned.

8. Sut i ddod yn hyfforddwr bywyd? Hyfforddiant a datblygiad parhaus:

 • Cymryd rhan mewn datblygiad proffesiynol: Parhewch â'ch addysg trwy gymryd rhan mewn dosbarthiadau meistr, sesiynau hyfforddi a digwyddiadau addysgol eraill.
 • Cael ardystiadau ychwanegol: Ystyriwch gael ardystiadau neu arbenigeddau ychwanegol i ehangu eich sgiliau.

Trwy ddilyn y camau hyn, gallwch gymhwyso fel hyfforddwr bywyd a datblygu arfer llwyddiannus yn y maes.

 

Cam 4: Creu eich busnes hyfforddi. Sut i ddod yn hyfforddwr bywyd?

Mae cychwyn eich busnes hyfforddi eich hun yn gofyn nid yn unig am wybodaeth hyfforddi, ond hefyd meddylfryd entrepreneuraidd. Dyma gynllun cam wrth gam a all eich helpu i ddod yn hyfforddwr bywyd a lansio'ch busnes:

1. Hyfforddiant ac Ardystio:

 • Cael hyfforddiant proffesiynol mewn hyfforddi bywyd. Ystyried rhaglenni gan ysgolion hyfforddi achrededig.
 • Cael eich ardystio i gryfhau eich arbenigedd yng ngolwg eich cleientiaid.

2. Sut i ddod yn hyfforddwr bywyd? Dewis Niche:

3. Datblygu Gwasanaethau:

 • Creu rhaglenni a gwasanaethau sy'n gweddu i'ch cilfach ac anghenion eich cynulleidfa.
 • Penderfynwch ar strwythur y sesiynau, eu hyd, y technegau y byddwch yn eu defnyddio, a'r offer i werthuso cynnydd.

4. Sut i ddod yn hyfforddwr bywyd? Pennu Prisiau:

 • Ymchwiliwch i brisiau'r farchnad ar gyfer hyfforddiant bywyd yn eich rhanbarth a'ch arbenigol.
 • Ystyriwch eich profiad, lefel yr ardystiad, ac agweddau unigryw ar eich dull gweithredu wrth osod eich prisiau.

5. Creu Brand:

 • Datblygu brand personol, sy'n adlewyrchu eich gwerthoedd a'ch rhinweddau unigryw.
 • Creu gwefan broffesiynol lle rydych chi'n cyflwyno'ch gwasanaethau, eich profiad ac adolygiadau cwsmeriaid.

6. Sut i ddod yn hyfforddwr bywyd? Marchnata a Hysbysebu:

 • Defnyddiwch Rhwydweithio cymdeithasol i hyrwyddo eich brand. Cyhoeddi cynnwys sy'n gysylltiedig â'ch maes a diddordebau eich cynulleidfa darged.
 • Ystyriwch ddechrau blog, cymryd rhan mewn podlediadau, cynnal gweminarau a digwyddiadau eraill i gynyddu eich gwelededd.

7. Creu rhwydwaith:

 • Cymryd rhan mewn digwyddiadau rhwydweithio proffesiynol, cynadleddau hyfforddi a fforymau.
 • Datblygu perthnasoedd gyda hyfforddwyr ac unigolion eraill yn eich maes.

8. Rheoli Cleient:

 • Datblygu proses ymgynghori ar gyfer cyfarfodydd cychwynnol gyda chleientiaid.
 • Rheoli eich perthnasoedd cwsmeriaid, cynnig adolygiadau rheolaidd, a theilwra eich dull gweithredu i weddu i'w hanghenion.

9. Sut i ddod yn hyfforddwr bywyd? Datblygiad proffesiynol:

 • Parhewch â'ch hyfforddiant a'ch datblygiad ym maes hyfforddi bywyd.
 • Cymryd rhan mewn dosbarthiadau meistr, sesiynau hyfforddi a digwyddiadau addysgol eraill.

10. Safonau Moesegol:

 • Cynnal safonau moesegol a chyfrinachedd yn eich gwaith gyda chleientiaid.
 • Diffiniwch eich ffiniau a'ch disgwyliadau yn eich perthynas â chleientiaid.

Mae creu a thyfu busnes hyfforddi bywyd yn cymryd amser ac ymdrech, ond gyda chysondeb camau ac ymroddiad i'ch gwaith, gallwch adeiladu arfer llwyddiannus.

Cam 5: Cynlluniwch eich gwasanaethau hyfforddi bywyd a phrisiau. Sut i ddod yn hyfforddwr bywyd?

Mae dod yn hyfforddwr bywyd yn broses sy'n gofyn am hyfforddiant, profiad a datblygiad ym maes hyfforddi. Dyma gamau y gallwch eu hystyried wrth gynllunio eich gwasanaethau a phrisiau hyfforddi bywyd:

 1. Addysg broffesiynol:

  • Sicrhewch hyfforddiant hyfforddi bywyd gan sefydliadau achrededig ac ysgolion hyfforddi.
  • Cael eich ardystio i gynyddu eich hygrededd yng ngolwg eich cleientiaid.
 2. Sut i ddod yn hyfforddwr bywyd? Diffinio eich niche:

  • Penderfynwch ym mha faes hyfforddi bywyd rydych chi am arbenigo ynddo (e.e., gyrfa, perthnasoedd, datblygiad personol).
  • Nodwch eich cynulleidfa darged a'r problemau y gallwch chi eu datrys orau.
 3. Datblygu rhaglenni a gwasanaethau:

  • Creu rhaglenni a gwasanaethau sy'n cyd-fynd â'ch nodau arbenigol a'ch nodau cwsmeriaid.
  • Datblygwch strwythur sesiwn, technegau a dulliau gweithredu y byddwch yn eu defnyddio yn eich gwaith.
 4. Sut i ddod yn hyfforddwr bywyd? Gosod prisiau:

  • Ymchwiliwch i brisiau'r farchnad ar gyfer hyfforddiant bywyd yn eich rhanbarth a'ch arbenigol.
  • Ystyriwch eich profiad, lefel yr ardystiad, ac agweddau unigryw ar eich dull gweithredu wrth osod eich prisiau.
 5. Adeiladu presenoldeb ar-lein:

  • Creu gwefan broffesiynol sy'n arddangos eich gwasanaethau a'ch arbenigedd.
  • Manteisiwch ar Cyfryngau cymdeithasol i hyrwyddo eich brand a denu cwsmeriaid.
 6. Sut i ddod yn hyfforddwr bywyd? Marchnata a hyrwyddo:

 7. Proses ymgynghori:

  • Datblygu proses ymgynghori ar gyfer cyfarfodydd cychwynnol gyda chleientiaid.
  • Darparu dull strwythuredig o ddeall eu nodau a phenderfynu sut y gallwch eu helpu.
 8. Safonau Moesegol:

  • Cynnal safonau moesegol a chyfrinachedd wrth ddelio â chleientiaid.
  • Diffiniwch eich ffiniau a'ch disgwyliadau yn eich perthynas â chleientiaid.
 9. Sut i ddod yn hyfforddwr bywyd? Adborth a datblygiad:

  • Ceisiwch adborth gan eich cleientiaid a gwella'ch dulliau yn barhaus.
  • Parhewch â'ch hyfforddiant a'ch datblygiad ym maes hyfforddi bywyd.

Cofiwch fod gyrfa lwyddiannus mewn hyfforddi bywyd yn gofyn am ddysgu cyson, empathi, a pharodrwydd i addasu i newidiadau yn y diwydiant. Byddwch yn barod i fuddsoddi yn eich gweithiwr proffesiynol a twf personol.

Cam 6: Ehangwch eich presenoldeb ar-lein

Os mai hyfforddi bywyd yw eich busnes digidol, mae angen presenoldeb digidol arnoch chi! Y ddau beth pwysicaf i ganolbwyntio arnynt yw eich gwefan a'ch cyfryngau cymdeithasol.

Beth sydd ei angen arnoch ar gyfer eich gwefan hyfforddi bywyd

Dylai fod gan eich gwefan hyfforddi:

 • Manylion yr hyn yr ydych yn ei gynnig i gleientiaid: Sesiynau bob awr? Hyfforddiant ar-lein? Llyfrau gwaith?
 • Gwybodaeth am eich pecynnau a phrisiau
 • Eich cymwysterau, eich profiad a'ch cymwysterau. Pam ddylai darpar gleientiaid ymddiried ynoch chi?
 • Adolygiadau. Gall prawf cymdeithasol fod yn arf marchnata mwyaf pwerus.
 • Personoliaeth! Ychwanegwch eich lluniau ac adran “Amdanaf i” i gyflwyno'ch hun i ddarpar gleientiaid. Ystyriwch gynnwys fideo byr sy'n dangos i ddarpar gleientiaid sut y gallant elwa o'ch mentoriaeth ac a fyddant yn cyd-fynd yn dda â'ch personoliaeth.
 • Ffurflen gyswllt neu drefnydd ar-lein. Gadewch i bobl gysylltu â chi cyn gynted ag y byddant yn penderfynu eu bod am ddysgu mwy.

Does dim rhaid i chi dreulio braich a choes ar wefan sy'n edrych yn broffesiynol. Llwyfannau fel Squarespace a Wix, yn cynnig templedi hardd wedi'u gwneud ymlaen llaw i'ch helpu i ddechrau.

Mae Squarespace yn cynnig templedi gwefan

Mae Squarespace yn cynnig templedi gwefan ar gyfer bron pob achos defnydd - portffolios, siopau ar-lein, blogiau, busnesau lleol, digwyddiadau, gwasanaethau proffesiynol, a mwy. (A na, nid yw'r swydd hon yn cael ei noddi gan Squarespace.)

Yn y cyfamser, canolbwyntiwch eich amser, egni ac arian ar gwrdd â chleientiaid newydd a lledaenu'r gair - gallwch chi bob amser ddiweddaru'ch gwefan yn ddiweddarach.

Defnyddio Cyfryngau Cymdeithasol i Gyrraedd Mwy o Gleientiaid Hyfforddi

Mae defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn ffordd wych o ddenu mwy o gleientiaid ar gyfer eich busnes hyfforddi bywyd. Dyma rai strategaethau a all eich helpu gyda hyn:

 1. Optimeiddio proffiliau:

  • Creu proffiliau deniadol ac addysgiadol ar lwyfannau cymdeithasol poblogaidd fel Facebook, Instagram, LinkedIn a Twitter.
  • Sicrhewch fod eich proffiliau yn cynnwys disgrifiad clir o'ch gwasanaethau, cyflawniadau proffesiynol, ffotograffau a gwybodaeth gyswllt.
 2. Sut i ddod yn hyfforddwr bywyd? Creu cynnwys gwerthfawr:

  • Postiwch wybodaeth a allai fod yn ddefnyddiol i'ch cynulleidfa darged. Gallai hyn fod yn erthyglau, cyngor, dyfyniadau ysgogol, eich straeon eich hun a llwyddiannau.
  • Arallgyfeirio eich cynnwys: delweddau, fideos, testun. Mae cynnwys fideo yn aml yn fwy deniadol ac effeithiol.
 3. Diffiniwch eich arbenigedd:

  • Eglurwch eich arbenigedd arbenigol a chyfryngau cymdeithasol. Gallai hwn fod yn faes penodol o hyfforddiant bywyd, megis gyrfa, perthnasoedd, rheoli straen, ac ati.
  • Defnyddiwch hashnodau sy'n gysylltiedig â'ch arbenigol i wneud eich cynnwys yn fwy darganfyddadwy.
 4. Rhyngweithio gweithredol:

  • Byddwch yn weithgar yn y sylwadau, atebwch gwestiynau a rhyngweithiwch â'ch cynulleidfa.
  • Cynhaliwch arolygon a holiaduron i ddeall anghenion a diddordebau eich cynulleidfa.
 5. Sut i ddod yn hyfforddwr bywyd? Trefnu digwyddiadau ar-lein:

  • Cynnal gweminarau, sesiynau Instagram Live, sgyrsiau Twitter, neu ddigwyddiadau ar-lein eraill i godi ymwybyddiaeth o'ch brand.
  • Rhannwch eich profiad a'ch gwybodaeth, darparwch gyngor ac adnoddau am ddim.
 6. Partneriaethau a chydweithio:

  • Ystyriwch bartneru â hyfforddwyr, blogwyr neu ddylanwadwyr eraill yn eich maes.
  • Gallwch gyfnewid swyddi gwesteion, cymryd rhan mewn prosiectau ar y cyd, ac ati.
 7. Hysbysebu ar rwydweithiau cymdeithasol:

  • Ystyriwch ddefnyddio hysbysebu cyfryngau cymdeithasol i ehangu eich cynulleidfa.
  • Sefydlu hysbysebu wedi'i dargedu i ddenu cwsmeriaid posibl â diddordebau ac anghenion penodol.
 8. Sut i ddod yn hyfforddwr bywyd? Adolygiadau ac argymhellion:

  • Cynnal adborth cadarnhaol gan eich cwsmeriaid a'i ddefnyddio yn eich cynnwys.
  • Gofynnwch i gwsmeriaid bodlon adael argymhellion ar eich proffil.
 9. Dadansoddiad o'r canlyniadau:

  • Defnyddiwch ddadansoddeg cyfryngau cymdeithasol i fesur effeithiolrwydd eich strategaethau.
  • Dadansoddwch pa gynnwys sydd fwyaf poblogaidd ac sy'n ennyn diddordeb eich cynulleidfa.

Trwy weithredu'r strategaethau hyn, gallwch ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol yn effeithiol i hyrwyddo'ch gwasanaethau hyfforddi bywyd a denu cleientiaid newydd.

Cam 7: Awtomeiddio a Graddio Eich Marchnata a Gwerthiant E-bost

“I mi, amser yw fy ased mwyaf gwerthfawr. Dwi bob amser yn edrych ffyrdd o arbed amser " —Rhys Evans

Mae'r rhan fwyaf o hyfforddwyr bywyd yn hunangyflogedig, sy'n golygu mai amser yw eich adnodd mwyaf gwerthfawr. Does dim digon o oriau yn y dydd! Tasgau marchnata e-bost a gall gwerthiant gymryd amser hir. Eu awtomeiddio a chanolbwyntio ar helpu pobl a thyfu eich ymarfer hyfforddi.

Mae Rhys Evans yn rhedeg llwyfan datblygiad personol a hyfforddi Yes Supply. Pan agorodd ei busnes hyfforddi, roedd hi'n gwybod bod angen iddi awtomeiddio rhannau o'i phroses werthu i arbed amser a chyrraedd mwy o bobl.

“Dysgais gyda meddylfryd Prif Swyddog Gweithredol, na allwch fod ar y ffôn yn gwerthu eich meddalwedd,” meddai. “Os yw'ch busnes yn dibynnu arnoch chi'n gwerthu neu ddim ond yn cynhyrchu gwifrau, yna bydd eich busnes yn methu'r eiliad y byddwch chi'n mynd yn sâl, yr eiliad rydych chi am gymryd gwyliau, beth bynnag ydyw.”

АЗБУКА